Ajuts per a empreses industrials que apliquin la jornada laboral de quatre dies

Mitjançant l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, es regula un projecte pilot pel qual les empreses industrials que redueixin durant vint-i-quatre mesos un 10% de la jornada laboral, sense abaixar salaris, podran optar a ajuts de fins a 150.000 euros.

L’informem que al BOE del dia 12 de desembre, s’ha publicat l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, on es regula el nou projecte pilot impulsat pel Ministeri d’Indústria i Comerç, pel qual les pimes que redueixin durant vint-i-quatre mesos un 10% de la jornada laboral per a un nombre de treballadors determinat segons la mida de l’empresa, sense abaixar salaris, podran optar a ajuts de fins a 150.000 euros.

En concret, les petites i mitjanes empreses (pimes) que apliquin una reducció mínima del 10% de la jornada laboral durant, almenys, dos anys podran optar fins a 150.000 euros d’ajuts directes per a cobrir els costos empresarials. Això suposarà una setmana laboral de quatre dies (32 hores) i lligar el salari a la productivitat i no al nombre d’hores treballades.

En paral·lel, el projecte també planteja la possibilitat de finançar els costos salarials dels treballadors que es contractin per a cobrir la reducció de la jornada laboral, els costos de formació relativa a l’optimització del temps de treball, els costos de col·laboracions externes o els costos de personal intern necessaris per al disseny o redisseny de processos.

El pla beneficiarà (en la seva primera fase) unes 60 o 70 pimes i persegueix una millora de la productivitat, la conciliació laboral, la igualtat d’oportunitats i la salut física i mental dels treballadors.

Bases reguladores i procediment de concessió

Les bases reguladores i el procediment de concessió i gestió de subvencions per a concórrer a aquest projecte pilot es regulen en l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per a l’impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral.

El termini de presentació serà el que s’estableixi en la posterior convocatòria, sent com a màxim de dos mesos des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE.

Contingut dels projectes pilot de reducció de la jornada laboral

Els projectes pilot d’innovació en matèria d’organització empresarial susceptibles de subvenció hauran de tenir, almenys, el següent contingut:

 • Compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet que reflecteixi una reducció mínima del 10% de la jornada en còmput setmanal. Aquest compromís s’establirà per a una durada temporal mínima de dos anys, computable des de la concessió de l’ajut, i afectarà únicament treballadors amb contracte indefinit a temps complet.
 • Compromís empresarial relatiu al fet que la reducció de la jornada laboral ordinària realitzada en els termes precedents, en cap cas afectarà les retribucions salarials que legalment o convencional corresponguessin al 100% de la jornada laboral.
 • S’haurà de garantir que el nombre de dones participants en el projecte respongui al percentatge de distribució de gènere existent en la totalitat de la plantilla amb contracte indefinit a temps complet, amb una desviació del 10%. No obstant l’anterior, aquest percentatge de dones participants podrà ser superior, però no inferior.
 • La proposta del nombre de treballadors participants en el projecte pilot fet per l’empresa ha d’afectar com a mínim un percentatge de la plantilla de l’empresa o centre de treball, en els termes que es determinen a continuació, en funció de la seva mida.
  1. Empreses o centres de treball de fins a 20 treballadors: almenys al 30% dels treballadors.
  2. Empreses o centres de treball d’entre 21 i 249 treballadors: almenys al 25% dels treballadors.

Per al càlcul del nombre de treballadors d’una empresa o centre de treball es tindrà en compte la seva plantilla total a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, d’acord amb les següents regles:

i. Computaran tots els treballadors de l’empresa sigui quina sigui la forma de contractació laboral, inclosos els qui tinguin contractes fixos discontinus i amb contractes de durada determinada.

ii. Cada treballador amb contracte a temps parcial es computarà, amb independència del nombre d’hores de treball, com un treballador més.

iii. A aquest nombre de treballadors s’hi haurà de sumar els contractes de durada determinada, sigui quina sigui la seva modalitat.

 • Mesures organitzatives o formatives per a optimitzar el temps de treball a implementar durant tota la durada del projecte pilot, que redundin en la millora de la productivitat de l’empresa.
 • Indicadors que mesurin la millora de l’evolució de la productivitat del treball en l’empresa o centre de treball, avaluats periòdicament.

Els projectes pilot per a la reducció de la jornada laboral hauran de ser objecte d’acord amb la representació legal dels treballadors, amb caràcter previ a la sol·licitud de l’ajut.

L’Ordre fixa (annex II) un model de memòria del projecte pilot.

Beneficiaris

Podran acollir-se als ajuts establerts en aquesta ordre les societats que tinguin consideració de petites i mitjanes empreses, amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial.

Queden excloses les entitats en les qui concorri alguna de les circumstàncies:

– No estar al corrent de pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o bestretes anteriorment concedides amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

– Les que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut al beneficiari il·legal i incompatible amb el mercat interior.

– Les que es trobin en crisi, segons la definició establerta en l’article 2.18 del Reglament (UE) número 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, o les seves possibles modificacions.

Quines despeses seran subvencionables?

Tindran la consideració de despeses subvencionables:

 • Costos salarials del personal afectat per la reducció de la jornada laboral: despeses que ha de suportar l’empresa a conseqüència de la reducció de la jornada laboral durant el primer any, i que inclouen la part proporcional dels costos bruts d’ocupació (sous i cotitzacions socials) del personal de l’empresa participant en el projecte pilot i conforme a la descripció realitzada en la sol·licitud i en la memòria del projecte.
 • Despeses de contractació dels serveis de formació relativa a l’optimització del temps de treball dels treballadors afectats a la implementació del projecte pilot.
 • Despeses de contractació de serveis externs d’assessorament per al disseny o redisseny de processos afectats pel projecte pilot i directament vinculats a la producció de béns i serveis de l’empresa, o costos de personal implicat en aquestes mateixes funcions.
 • La despesa derivada de l’informe elaborat per un auditor, inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, exigit en l’article 20.4 de l’Ordre, l’import màxim subvencionable de la qual no podrà excedir de l’1% de la totalitat del pressupost subvencionable del projecte.

Les despeses subvencionables del projecte pilot s’hauran de dur a terme en el termini de dotze mesos a comptar des de l’endemà de la resolució de concessió, excepte la despesa derivada de l’informe d’auditoria, que es podrà realitzar dins del termini concedit per a presentar la documentació justificativa.

El finançament total a concedir en forma de subvenció serà com a màxim del 90% sobre el pressupost finançable. Per conceptes finançables, l’import de l’ajut a concedir en forma de subvenció, serà com a màxim:

a) Per costos de personal afectat per la reducció de la jornada laboral durant el primer any:

Nre. d’empleats de l’empresa Subvenció assignada
Fins a 10 treballadors 90% de la despesa de personal suportada per l’empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any.
Entre 11 i 52 treballadors 80% de la despesa de personal suportada per l’empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any.
Entre 53 i 249 treballadors 75% de la despesa de personal suportada per l’empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any.

S’estableix un límit màxim subvencionable de 150.000 euros per a despeses de personal afectat per reducció de jornada laboral.

b) Per costos de formació: fins al 100% de la despesa degudament justificada.

c) Per costos de col·laboracions externes i personal intern de l’art. 5.1.c) de l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre: fins al 80% de la despesa degudament justificada.

d) Per despeses d’informe d’auditor establert en l’article 20.4: fins al 100% de la despesa degudament justificada, i tenint en compte el límit assenyalat en l’article 5.1.d).

Obligacions

Al costat de les generals (art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre), addicionalment, s’estableixen les següents obligacions per als beneficiaris:

 • Executar les actuacions i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de l’ajut.
 • Acreditar, en els terminis estipulats, la realització de les actuacions, així com el compliment dels requisits i condicions que van determinar la concessió de l’ajut.
 • Col·laborar amb les actuacions de comprovació i control, aportant en qualsevol moment que se sol·liciti, la documentació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 • Assegurar-se que tota la informació i documents presentats, des de la sol·licitud fins a la justificació, són certs i corresponen a una fidel expressió de la veritat.
 • Conservar les factures completes i tots els documents acreditatius de les actuacions objecte d’ajut i tenir-les a la disposició de la Fundació EOI, F.S.P, durant un període de quatre anys a comptar des de la fi del període de justificació.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que la Fundació EOI, F.S.P, estimi oportú, aportant la informació que li sigui requerida.
 • Comunicar a la Fundació EOI, F.S.P, qualsevol alteració o incidència que afecti les condicions sota les quals es va concedir l’ajut o l’obtenció de qualsevol altre finançament públic concurrent parcialment o total amb les despeses subvencionables a l’empara d’aquesta ordre.
 • Acreditar en qualsevol moment que se sol·liciti, que es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i enfront de la Seguretat Social.
 • Acreditar en qualsevol moment que se sol·liciti, el compliment d’obligacions de presentació de comptes davant el Registre Mercantil.
 • Prestar les activitats objecte de la subvenció des de centres de treball situats a Espanya i mantenir-los, almenys, durant tota la durada del projecte pilot en els termes indicats en l’article 2.1 de l’ordre.
 • En el cas de no poder executar el projecte pilot per al qual es va concedir l’ajut, comunicar la renúncia a l’ajut sol·licitat en el moment en què es produeixi la certesa de la no execució i, si escau, en el termini màxim de dos mesos des de la resolució de concessió, procedint a la devolució voluntària conforme amb el que s’estableix en l’article 90 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i abonant els interessos de demora.
 • Declarar a l’òrgan concedent tots els ajuts de minimis [aquells concedits pels estats membres de la Unió Europea l’import dels quals és inferior a 200.000 euros] rebuts durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, tant en el moment de la presentació de la sol·licitud com durant la tramitació del procediment.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.