Pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades

¿Quin percentatge ha d’ aplicar la meva empresa en els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats?

Com a conseqüència de les darreres modificacions normatives (concretament el RDL 20/2012 de 13 de juliol), s’estableix pels pagaments fraccionats de l’impost de societats a presentar durant els exercicis 2012 i 2013 (pel 2012 a partir del segon) que aquelles societats que tinguin la consideració de gran empresa, és a dir, que el seu volum d’operacions a l’exercici anterior hagin estat superiors a 6.010.121,04 euros segons la normativa d’ IVA, hauran d’aplicar els següents percentatges segons hagi estat l’import net de la seva xifra de negocis a l’ exercici anterior:

  • Fins 10.000.000 €, cinc setenes parts del tipus de gravamen aplicable a l’entitat (como fins ara)
  • Entre 10.000.000 € i 20.000.000 €, quinze vintenes parts del tipus de gravamen aplicable a l’entitat
  • Entre 20.000.000 € i 60.000.000 €, disset vintenes parts del tipus de gravamen aplicable a l’entitat
  • Més de 60.000.000 €, dinou vintenes parts del tipus de gravamen aplicable a l’entitat

Això no obstant, per a aquelles empreses la xifra de negocis de les quals a l’ exercici anterior hagi estat al menys de 20.000.000 €, estan obligats a ingressar un import mínim. Aquest import mínim és el 12% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys del període a què es refereix el pagament fraccionat, minorat exclusivament en l´import dels pagaments fraccionats anteriors (no es tenen en consideració ni bases imposables negatives pendents de compensar ni retencions i ingressos a compte). Per a aquelles societats en les que al menys el 85% dels ingressos corresponents al període a que es refereix el pagament fraccionat corresponguin a rendes a les que resulten aplicables exempcions per a evitar la doble imposició internacional de participacions o establiments permanents o la deducció per doble imposició interna de dividends al 100%, aquest import mínim a ingressar serà del 6%.

.

¿Qué porcentaje debe aplicar mi empresa en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades?

Como consecuencia de las últimas modificaciones normativas (concretamente el RDL 20/2012 de 13 de julio), establece los pagos fraccionados del impuesto de sociedades a presentar durante los ejercicios 2012 y 2013 (el 2012 a partir del segundo) que aquellas sociedades que tengan la consideración de gran empresa, es decir, que su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hayan sido superiores a 6.010.121,04 euros según la normativa de IVA, deberán aplicar los siguientes porcentajes según haya sido el importe neto de su cifra de negocios en el ejercicio anterior:

  • Hasta 10.000.000 €, cinco séptimas partes del tipo de gravamen aplicable a la entidad (como hasta ahora)
  • Entre 10.000.000 € y 20.000.000 €, quince veintenas partes del tipo de gravamen aplicable a la entidad
  • Entre € 20.000.000 y € 60 millones, diecisiete veintenas partes del tipo de gravamen aplicable a la entidad
  • Más de 60.000.000 €, diecinueve veintenas partes del tipo de gravamen aplicable a la entidad

No obstante, para aquellas empresas cuya cifra de negocios de las cuales al ejercicio anterior haya sido al menos de 20.000.000 €, están obligados a ingresar un importe mínimo. Este importe mínimo es el 12% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del período al que se refiere el pago fraccionado, minorado exclusivamente en el importe de los pagos fraccionados anteriores (no se tienen en consideración ni bases imponibles negativas pendientes de compensar ni retenciones e ingresos a cuenta). Para aquellas sociedades en las que al menos el 85% de los ingresos correspondientes al período a que se refiere el pago fraccionado correspondan a rentas a las que resultan aplicables exenciones para evitar la doble imposición internacional de participaciones o establecimientos permanentes o la deducción por doble imposición interna de dividendos al 100%, este importe mínimo a ingresar será del 6%.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.