Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2023

No hi ha dubte que en l’última part de l’any és molt recomanable fer una estimació de la liquidació de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) abans del tancament de l’exercici. Això és així perquè ens permetrà obtenir una informació aproximada de quina serà la factura fiscal de l’exercici en curs, i així tenir la capacitat de poder actuar. L’objectiu és optimitzar-ne la tributació abans que es produeixi la seva meritació el 31 de desembre. Per a això, l’ajudem a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

S’acosta el final de l’any 2023 i sens dubte hem de fer revisió de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara és el moment d’aplicar i conèixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2023, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF per a societats, empresaris i professionals.

Tingui present que aquest exercici 2023 es presenta com un any que oferirà múltiples novetats, derivades tant del “paquet normatiu” aprovat pel legislador, com de la normativa que actualment estan en tramitació d’aprovar-se o que han estat anunciades pel Govern, com les mesures fiscals previstes en la facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes (a costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura) o les mesures que s’incorporaran en els pressupostos generals de l’Estat de 2024 o en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any vinent com ha informat el Govern.

Pel que fa a l’impost sobre societats no podem oblidar per a aquest tancament de l’any algunes d’aquestes novetats:

 • Tipus de gravamen reduït en l’impost sobre societats (IS): es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i no tingui la consideració d’entitat patrimonial.
 • Amortització accelerada de determinats vehicles (amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn en 2023, 2024 i 2025): les inversions en vehicles nous de les tipologies FCV (vehicle elèctric de cèl·lules de combustible), FCHV (vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible), BEV (vehicle elèctric de bateries), REEV (vehicle elèctric d’autonomia estesa) o PHEV (vehicle elèctric híbrid endollable), afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025, es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització. 
 • Limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal: s’estableix una mesura per al període impositiu 2023 consistent en la no inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives de les entitats integrants d’un grup que tributi en el règim de consolidació fiscal en la determinació de la base imposable consolidada d’aquest grup. L’esmentat percentatge no inclòs en 2023 podrà ser compensat de la base imposable positiva del grup fiscal en els anys successius, per la qual cosa la mesura té un efecte d’anticipació d’impostos, però no comporta una variació en la tributació del grup fiscal.
 • Pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues: s’estableix que no es computaran les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024. 
 • Deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial: les societats podran practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €.
 • Empreses emergents (“Llei de Start-ups”):
  • S’estableix un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i en els 3 següents, sempre que mantinguin la qualificació d’emergents.
 • Es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats (IS) o de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. I s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’IS i de l’IRNR en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

Encara que l’impost sobre societats de 2023, de les entitats l’exercici de les quals coincideix amb l’any natural, s’autoliquidarà a juliol de 2024, la despesa per impost sobre benefici caldrà comptabilitzar-la a la fi d’aquest exercici i, per tant, això exigirà calcular l’impost a pagar i fer tots els ajustos al resultat comptable, quantificar la reserva de capitalització, decidir la compensació de bases imposables negatives o determinar l’import de les deduccions.

Des del punt de vista comptable, és important detectar si falta alguna cosa per comptabilitzar i corregir errors, reclassificació dels saldos dels comptes en funció del venciment, etc.

Recordi que hem de portar els processos per calcular el resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats, fent els ajustos comptables i extracomptables. A més d’aprofundir en els avantatges fiscals que pot obtenir amb l’aplicació de la normativa. Per a això fem un estudi de totes les partides que intervenen en les operacions de tancament, inclosos els diferents règims especials i les diferències per als contribuents persones físiques empresaris i professionals.

Pel que fa a l’IRPF per a empresaris i professionals no podem oblidar per a aquest tancament de l’any algunes novetats:

 • Obligació de declarar en l’IRPF: s’eleva de 14.000 a 15.000 euros el llindar de l’obligació de declarar per als qui percebin (i) rendiments del treball de més d’un pagador, (ii) pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, (iii) rendiments del treball no subjectes a retenció (perquè el pagador no estigui obligat a retenir), o (iv) rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.
 • Obligació de declarar dels autònoms: a partir del 2023 estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a autònoms.
 • Exempció per despesa de quilometratge: amb efectes des del 17 de juliol de 2023 s’augmenta a 0,26 € per km recorregut (abans 0,19 €) l’import exceptuat de gravamen de les quantitats destinades a les despeses de locomoció.
 • Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada: el percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7% (abans 5%). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat.
 • Contribuents en estimació objectiva (“mòduls”): es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2023 (les quanties de 250.000 € i de 125.000 €), i d’altra banda, s’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls.
 • Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: des de l’1 de gener de 2023, les reduccions en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social tenen límits màxims. Aquests límits són els següents:
  • El límit màxim és el menor entre el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques rebuts individualment en l’exercici o 1.500 euros anuals.
  • Aquest límit s’incrementarà en unes certes circumstàncies:
   • Si l’augment prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per una suma igual o inferior al resultat d’aplicar un coeficient, que depèn de l’import anual de la contribució empresarial.
   • Si la contribució és igual o inferior a 500 euros, el límit augmenta al resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
   • Si la contribució està entre 500,01 i 1.500 euros, el límit és de 1.250 euros més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.
   • Si la contribució és superior a 1.500 euros, el límit és el resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1. No obstant això, aquest últim límit s’aplica sempre que el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l’empresa que fa la contribució.
  • En el cas d’unes certes aportacions, com les de treballadors autònoms a plans de pensions d’ocupació simplificats, les aportacions pròpies de l’empresari individual o professional a plans d’ús dels quals sigui promotor i partícip, aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l’aportant sigui mutualista, o aportacions a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals l’aportant sigui prenedor i assegurat, el límit d’increment és de fins a 4.250 euros anuals. Això també s’aplica a les aportacions a plans de pensions sectorials.
  • En qualsevol cas, la quantia màxima de reducció per aplicació dels increments previstos en els punts anteriors no pot superar els 8.500 euros anuals.
  • Addicionalment, s’estableix un límit addicional de 5.000 euros anuals per a les primes d’assegurances col·lectives de dependència pagades per l’empresa.
 • Tipus de gravamen de l’estalvi: es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28% (abans 26%). Aquesta modificació és aplicable també als contribuents que es beneficien del règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol.
 • Deducció vehicles elèctrics: s’estableix una deducció en l’IRPF del 15% en el valor d’adquisició de vehicles elèctrics nous en dos casos: en comprar el vehicle entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024 o en pagar al venedor almenys el 25% del valor abans esmentat en aquest període i adquirir el vehicle abans de finalitzar el segon període impositiu posterior. La deducció té un límit màxim de 20.000 euros i s’aplica només a vehicles específics, com ara turismes, quadricicles lleugers, quadricicles pesats, motocicletes i altres, sempre que compleixin uns certs criteris i no estiguin destinats a activitats econòmiques.

També es permet una deducció del 15% en les quantitats gastades per instal·lar sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en una propietat personal, sense afectar una activitat econòmica, entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024, amb un límit màxim anual de 4.000 euros. Aquesta deducció s’aplica en finalitzar la instal·lació, que no pot ser després de 2024.

 • Empreses emergents en l’IRPF (“Llei de Start-ups”): 
  • S’eleva l’import de l’exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options) de 12.000 a 50.000 € anuals en el cas de lliurament per part d’empreses emergents d’accions o participacions derivades de l’exercici d’opcions de compra i es flexibilitzen les condicions de generació d’autocartera en societats de responsabilitat limitada.
  • S’amplia també la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 € anuals), el tipus de deducció (que passa del 30 al 50%), així com el període en el qual es considera de recent creació que puja de 3 a 5 anys, amb caràcter general, o a 7 per a empreses d’uns certs sectors.
  • Règim especial d’impatriats: (i) es redueix el termini necessari en el qual no pot haver estat resident la persona que es desplaça al nostre país, de 10 a 5 anys; (ii) s’amplia el règim a teletreballadors d’ocupadors no residents, que s’entén que compleixen els teletreballadors per compte d’altri que tinguin un visat per teletreball de caràcter internacional; (iii) s’amplia el règim a administradors d’empreses emergents, encara que participin en el seu capital amb un percentatge superior al 25%, tret que es tracti d’una entitat patrimonial; (iv) el poden aplicar els qui vinguin a Espanya a fer una activitat econòmica qualificada com d’emprenedora, així com els professionals altament qualificats que prestin serveis a empreses emergents o duguin a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació, percebent per això una remuneració que representi, en conjunt, més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball professional; (v) també se li dona l’opció d’aplicar aquest règim especial al cònjuge i als fills menors de vint-i-cinc anys o sigui quina sigui la seva edat en cas de discapacitat, o en el supòsit d’inexistència de vincle matrimonial, el progenitor d’aquests, que es desplacin amb un contribuent que apliqui el règim, sempre que es compleixin les condicions següents: es desplacin amb el contribuent que aplica el règim o en un moment posterior, però abans que acabi d’aplicar el règim (màxim de cinc anys); que adquireixin residència a Espanya; que no hi haguessin residit en els cinc anys anteriors i no tinguin un EP aquí; i que la suma de les bases liquidables del cònjuge i els fills que opten al règim sigui menor que la base liquidable de l’impatriat “principal”.
  • Es regula el tractament fiscal de l’anomenat carried interest (terme amb el qual es denomina a la retribució addicional amb la qual es remunera als gestors de fons de capital-risc i venture capital en cas d’èxit en la seva gestió). La Llei qualifica aquesta remuneració com un rendiment del treball que ha d’integrar-se en un 50% del seu import en l’IRPF. Aquest tractament s’aplicarà als rendiments derivats directament o indirecta de participacions, accions o altres drets, incloses comissions d’èxit, que atorguin drets econòmics especials en determinades entitats, sempre que es compleixin determinats requisits.
 • Facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes: a costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura, les empreses i professionals han de saber que quedaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. Aquesta regla general produirà efectes: (i) per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros: al cap d’un any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari; (ii) per a la resta dels empresaris i professionals: al cap de dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

Tot això sense perjudici sense perjudici de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats autònomes i normativa foral del País Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relació amb les tarifes autonòmiques noves o modificades i si s’han establert noves deduccions o si se n’ha modificat algunes de les ja existents. 

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.