S’estén l’ús de la factura electrònica a totes les operacions entre empresaris i professionals

Al BOE del 29 de setembre de 2022 s’ha publicat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que amplia l’àmbit subjectiu de l’obligació d’emetre factures electròniques.

L’informem que fins ara, la facturació electrònica era obligatòria en les relacions amb particulars per empresaris i professionals que presten serveis al públic en general i que operen en els determinats sectors econòmics, tant quan el particular accepta rebre factures electròniques, com quan les sol·licita expressament.

Doncs bé, això canviarà amb l’aprovació de la Llei 18/2022 de creació i creixement d’empreses que estén aquesta obligació a les operacions comercials entre empresaris i professionals. L’obligació s’exigeix a totes les seves operacions amb independència del sector en el qual desenvolupin la seva activitat.

No obstant això, l’entrada en vigor d’aquesta novetat està supeditada a l’obtenció de l’excepció comunitària als articles 218 i 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’IVA.

Obligació d’expedir i remetre factures electròniques a tots els empresaris i professionals en les seves relacions comercials

En primer lloc, s’estableix la regla general de l’obligació de tots els empresaris i professionals d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

No obstant això, aquesta regla general produirà efectes:

 • Per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros: a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.
 • Per a la resta dels empresaris i professionals: a dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

Requisits de les factures electròniques

 • Hauran de complir, en tot cas, el que es disposa en la normativa específica sobre facturació.
 • Tant el destinatari com l’emissor de les factures han d’informar sobre els estats de les factures.
 • Els destinataris podran sol·licitar-ne còpia sense incórrer en costos addicionals durant un termini de quatre anys des de l’emissió de les factures electròniques.
 • El receptor de la factura no podrà obligar al seu emissor a la utilització d’una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.

Requisits de les solucions i plataformes de facturació electrònica

 • Les solucions tecnològiques i plataformes ofertes per empreses proveïdores de serveis de facturació electrònica als empresaris i professionals hauran de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïtes.
 • Les solucions i plataformes de facturació electrònica pròpies de les empreses emissores i receptores hauran de complir els mateixos criteris d’interconnexió i interoperabilitat gratuïta amb la resta de solucions de facturació electrònica.
 • Els sistemes i programes informàtics o electrònics que gestionin els processos de facturació i conservin les factures electròniques hauran de respectar els requisits als quals es refereix l’article 29.2.j) de la LGT i el seu desenvolupament reglamentari, això és, hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes.

Obligacions de les empreses prestadores de serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica

Concepte d’aquest tipus d’empreses

Aquestes empreses són aquelles que agrupen més de 100 treballadors o el seu volum anual d’operacions, calculat conforme al que s’estableix en la normativa de l’IVA, excedeixi de 6.010.121,04 euros i que, en tots dos casos, operin entre altres en els següents sectors econòmics:

 • De serveis de comunicacions electròniques a consumidors
 • De serveis financers destinats a consumidors, que inclouran els serveis bancaris, de crèdit o de pagament, els serveis d’inversió, les operacions d’assegurances privades, els plans de pensions i l’activitat de mediació d’assegurances.
 • De serveis de subministrament d’aigua a consumidors
 • De serveis de subministrament de gas al detall
 • De serveis de subministrament elèctric a consumidors finals
 • De serveis d’agència de viatges
 • De serveis de transport de viatgers per carretera, ferrocarril, per via marítima, o per via aèria, etc.

Obligacions:

 • Aquestes empreses han d’expedir i remetre factures electròniques en les seves relacions amb particulars que acceptin rebre-les o que expressament les hagin sol·licitat, independentment de la mida de la seva plantilla o del seu volum anual d’operacions.

Excepcions: les agències de viatge, els serveis de transport i les activitats de comerç al detall només estan obligades a emetre factures electròniques quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

 • Hauran de facilitar accés als programes necessaris perquè els usuaris puguin llegir, copiar, descarregar i imprimir la factura electrònica de manera gratuïta sense haver d’acudir a altres fonts per a proveir-se de les aplicacions necessàries per a això.
 • Hauran d’habilitar procediments senzills i gratuïts perquè els usuaris puguin revocar el consentiment donat a la recepció de factures electròniques en qualsevol moment.

Termini per consultar les factures electròniques

En cas de resolució de contracte amb l’empresa o de revocar el consentiment per rebre factures electròniques, el període dels últims tres anys que el client pot consultar les seves factures per mitjans electrònics no sofreix alteració. Tampoc caduca per aquesta causa el seu dret a accedir a les factures emeses amb anterioritat.

Règim sancionador

Seran sancionades amb prevenció o una multa de fins a 10.000 euros:

 • Les empreses que, estant obligades a això, no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin l’accés de les persones que han deixat de ser clients, a les seves factures. La determinació i graduació de la sanció seguirà els criteris establerts en l’article 2.2 de la Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.
 • Les empreses que prestin serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica que no compleixin les altres obligacions previstes en l’article 2.1. La persona titular de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial és la competent per a imposar aquesta sanció.

Procediment d’acreditació de la interconnexió i la interoperabilitat de les plataformes

S’estableix que es determinarà reglamentàriament. D’acord amb el que diu la llei, el Reglament s’ha de publicar en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació d’aquesta Llei (BOE 29 de setembre de 2022).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.