Resolució del ICAC sobre nous criteris comptables per al reconeixement d’ingressos per l’entrega de béns i la prestació de serveis

L’ICAC en la seva Resolució de el passat 10 de febrer, publicada al BOE del dia 13 de febrer, desenvolupa la modificació de l’PGC sobre ingressos per vendes i prestació de serveis i la informació a incloure en la memòria sobre aquestes transaccions, incorporant així mateix nous criteris per al càlcul de la xifra anual de negocis. Aquestes modificacions ja tindran efectes per als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’2021.01.01.

Vegem quins són els aspectes més rellevants que tindran especial importància atès que la base imposable de l’Impost sobre Societats en el règim en estimació directa es determina partint del resultat comptable ja que aquesta regulació incideix en la seva determinació al concretar el moment en què s’han de reconèixer comptablement els ingressos.

Així mateix, el càlcul de l’import net de la xifra de negocis té transcendència en el càlcul de l’Impost sobre Societats a l’hora d’aplicar incentius fiscals, com el règim especial de les empreses de reduïda dimensió.

Comptabilització dels ingressos

La comptabilització dels ingressos es produeix quan l’empresa transfereix el control dels béns o serveis als clients per l’import que reflecteixi la contraprestació a què espereu tenir dret l’empresa. Per això cal fer el recorregut de cinc etapes successives que estableix la modificació de l’PGC; identificar el contracte amb el client; identificar les obligacions a complir en el contracte; determinar el preu o import de la transacció; assignar el preu o import de la transacció a les obligacions a complir; i reconèixer l’ingrés per activitats ordinàries a mesura que l’empresa compleix una obligació compromesa.

A aquests efectes s’estableixen les regles que permeten identificar el contracte incloses les pautes en matèria de combinació i modificació de contractes. Així mateix, s’estableixen els requisits que han de considerar per a jutjar quan es produeix la meritació de l’ingrés i, en particular, per determinar si l’ingrés es reconeix en un sol moment o al llarg de el temps, en funció del percentatge de realització de l’activitat.

Regles de valoració dels ingressos

S’estableixen les regles de valoració dels ingressos, definint el preu de la transacció i la contraprestació variable (diferents descomptes), especificant que en la quantificació de l’ingrés cal analitzar el component financer del contracte, i concretant el criteri a seguir per reconèixer la contraprestació diferent de l’efectiu.

Casos particulars: els costos incrementals de l’obtenció o adquisició d’un contracte, els costos derivats de l’acompliment d’un contracte, les operacions en què l’empresa concedeix a el client un dret de devolució del producte venut amb reintegrament de el preu cobrat, les garanties lliurades per l’empresa als seus clients, les quantitats rebudes per compte de tercers, les opcions de client sobre béns i serveis addicionals i la cessió de llicències.

Càlcul de l’import net de la xifra de negocis

En relació amb el càlcul de l’import net de la xifra de negocis, s’han de tenir en compte les següents consideracions:

Concepte: l’import net de la xifra de negocis es determina deduint de l’import de la contraprestació per la transferència dels béns o serveis compromesos amb els clients o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de l’empresa, l’import de qualsevol descompte, devolució, reducció en el preu, incentiu o dret lliurat a el client (per exemple) vals, punts de descompte o cupons), així com l’IVA i altres impostos directament relacionats amb els mateixos, que hagin de ser objecte de repercussió.

Components positius de la xifra de negocis: s’inclouen l’import de la contraprestació a la qual l’empresa espera tenir dret a canvi de la transferència dels béns i serveis compromesos derivats de contractes amb clients, així com altres ingressos no derivats de contractes amb clients que constitueixin l’activitat o activitats ordinàries de l’empresa.

S’entén per activitat ordinària aquella que realitza l’empresa regularment i per la qual obté ingressos de caràcter periòdic

Components negatius de la xifra de negocis: De l’import obtingut d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, s’han de deduir en tot cas les següents partides:

– els imports de les devolucions de vendes;

– els ràpel sobre vendes o prestacions de serveis;

– els descomptes comercials que s’efectuïn en els ingressos objecte de còmput en la xifra anual de negocis;

– els descomptes per pagament immediat concedits fora de factura.

Conceptes exclosos de la xifra de negocis

Són els següents:

  1. Les unitats de productes per a la venda consumits per la mateixa empresa, i els treballs realitzats per a si mateixa.
  2. Les subvencions. No obstant això, quan s’atorguin en funció d’unitats de producte venudes i formi part del preu de venda dels béns i serveis, el seu import està integrat en la xifra de vendes o prestacions de serveis a les que afecta, de manera que es computa en l’import net de la xifra anual de negocis.
  3. Quan hi hagi un component de finançament significatiu en el contracte, els ingressos per interessos reconeguts.
  4. L’IVA.
  5. L’import dels impostos especials quan el subjecte passiu estigui obligat legalment a repercutir a un tercer aquests impostos.

 

Operacions específiques: Es mantenen en termes similars els criteris establerts en relació amb els comptes en participació, negocis en comú i activitats en règim de dipòsit.

S’incorporen nous criteris en relació amb les permutes, agents i societats holding.

Exercicis inferiors a l’any: L’import net de la xifra anual de negocis és l’obtingut durant el període que abasti dit exercici. Quan l’exercici és inferior a dotze mesos s’ha d’elevar a l’any l’import net de la xifra de negocis de l’empresa per determinar la facultat d’elaborar balanç i memòria en models abreujats.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.