Repartiment de dividends a les societats mercantils

La Llei de Societats de Capital (d’ara endavant, LSC) consagra, a l’article 93, el dret del soci/accionista a participar en el repartiment dels guanys socials, en forma de dividends, i en el patrimoni resultant de la liquidació.

El repartiment de dividends, segons el que preveu la LSC, es pot produir en els moments següents

a) En el moment de l’aprovació dels comptes anuals: Els dividends es reparteixen amb càrrec al resultat positiu de l’exercici tancat de la societat, sotmès aquest repartiment als requisits següents:

  • En primer lloc, cal dotar la reserva legal (a raó del 10% dels beneficis obtinguts, fins que arribi al 20% del capital social).
  • La societat no es pot trobar en situació de desequilibri patrimonial (és a dir, quan les pèrdues acumulades deixen reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social).
  • El valor del patrimoni net, tant abans com després del repartiment, no pot ser inferior al capital social.
  • Amb caràcter previ al repartiment, cal compensar les pèrdues d’exercicis anteriors i dotar-se la resta de reserves especials i/o de caràcter estatutari.
  • Si a la societat figuren despeses d’R+D, l’import de les reserves disponibles de la societat haurà de ser com a mínim igual a l’import de les despeses esmentades.

b) En qualsevol moment, amb càrrec a reserves voluntàries i de lliure disposició: en aquest cas, els requisits són els mateixos que en el repartiment de dividends amb càrrec al resultat de lexercici. Les reserves, en definitiva, no deixen de ser beneficis que es deixen a la societat per atendre projectes i/o inversions o per repartir-se entre els socis quan les circumstàncies i les disponibilitats de tresoreria així ho permeten.

En aquests dos supòsits, el repartiment de dividends, que podrà ser en efectiu o en espècie, s’acorda en Junta General de socis/accionistes, que, així mateix, acordarà la forma i el moment de pagament, el termini màxim de les quals serà de dotze (12 ) mesos a partir de la data de l’acord de la Junta General per distribuir-los. Si no es diu res, s’entendrà que els dividends s’abonen al domicili social l’endemà de l’aprovació de l’acord per distribuir-lo. El dret a percebre el dividend prescriu als cinc (5) anys a comptar des del primer dia que es va poder cobrar.

Per regla general, i llevat de disposició contrària en Estatuts socials, a les Societats Limitades el repartiment es fa en proporció a la participació de cada soci al capital social, ia les Societats Anònimes, es fa en proporció al capital desemborsat. Cap soci/accionista no pot ser exclòs, ni per disposició legal ni per disposició estatutària, de la seva participació en els guanys.

 

c) Amb caràcter prèvia l’aprovació dels Comptes Anuals, a compte de resultats: aquesta distribució la pot acordar la Junta General o els administradors, sota les condicions següents:

  • Els administradors hauran de formular un informe comptable, que s’inclourà posteriorment a la memòria dels Comptes Anuals, i en què es posi de manifest que hi ha liquiditat suficient per a la distribució.
  • Al tancament de l’exercici i/o a l’aprovació dels resultats, el resultat de l’exercici, una vegada deduïdes les pèrdues procedents d’exercicis anteriors i les quantitats amb què s’hagin de dotar les reserves legals i/o estatutàriament obligatòries, així com l’estimació del Impost sobre societats a pagar respecte dels resultats esmentats, ha de ser superior al dividend repartit o acordat.

Aquests dividends a compte de resultats es poden repartir respecte d’exercicis en curs i/o respecte d’exercicis tancats però els comptes anuals dels quals no han estat aprovats, tot això en les condicions per al repartiment abans referits.

Què passa si el repartiment de dividends es fa incorrectament? Els socis han de restituir els dividends amb interès legal, sempre que la societat provi que els perceptors coneixien la irregularitat en la distribució o que, tenint en compte les circumstàncies, no la podien ignorar.

Supòsit especial de l’article 348 bis de la LSC: aquest article, llevat de disposició contrària dels estatuts aprovada en els termes que recull, estableix un dret de separació a favor del soci/accionista que hagués fet constar en acta la seva protesta per la insuficiència dels dividends reconeguts, en cas que la Junta General de socis/accionistes no acordi la distribució com a dividend de, almenys, el vint-i-cinc per cent (25%) dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior que siguin legalment distribuïbles, sempre que s’hagin obtingut beneficis durant els tres (3) exercicis anteriors i hagin transcorregut cinc (5) exercicis des de la inscripció al Registre Mercantil de la societat. Aquest dret de separació no sorgirà si el total dels dividends distribuïts durant els darrers cinc (5) anys equival, almenys, al vint-i-cinc per cent (25%) dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període.

En qualsevol cas, la nostra recomanació, abans de procedir al repartiment de dividends, és que consulteu amb els nostres assessors fiscals/legals, a fi d’assegurar que es compleixen tots els requisits legals i tributaris d’aplicació, en funció de la situació economicofinancera de la societat.

 

Cristina Gañán

Advocada JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.