Recordatori juliol 2024: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF, declaració de l’impost sobre societats i impost temporal de solidaritat de les grans fortunes

Li recordem que al mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2023,i en el cas que estigui obligat a presentar-lo, el model 718 «Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes».

En concret, el pròxim dia 22 de juliol s’ha de presentar i si és el cas procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2024 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 25 de juliol finalitza el termini per a presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2023. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es domicilia el pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 de juliol al 20 de juliol de 2024, tots dos inclusivament (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’amplia amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració), si bé es pot fer a l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert a nom seu el compte en el qual es domicilia el pagament.

Model 718 «Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes»

També li recordem que pot estar obligat, si és el cas, a presentar l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d’ara endavant “IGF”), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l’impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

El Model 718 s’ha de ser presentar electrònicament a través d’Internet, entre l’1 i el 31 de juliol de 2024 (sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute, que és des del dia 1 fins al dia 26 del mes de juliol).

La meritació es produeix el 31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data cal verificar l’import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i condicions per a determinar la base imposable de l’impost.

Tal com indica l’Exposició de Motius de la norma, l’IGF coincideix en la seva configuració amb l’IP tant en el seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposable i liquidable, meritació i tipus de gravamen com en el límit de la quota íntegra. La diferència fonamental el trobem en el fet imposable atès que només grava aquells contribuents amb un patrimoni net superior a 3.000.000 €.

Obligats a presentar la declaració:

  • Els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar.
  • No estan obligats a presentar declaració els subjectes passius que tributin directament a l’Estat, per no estar cedit el rendiment de l’impost sobre el patrimoni a cap comunitat autònoma, tret que la quota tributària d’aquest impost resulti a ingressar.

L’escala de gravamen de l’IGF coincideix amb la prevista en la Llei de l’IP amb la particularitat que pels primers 3.000.000 € de base liquidable no es genera cap tributació.

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

152.223,93

En endavant

3,5

La quota íntegra d’aquest impost, conjuntament amb les quotes de l’IRPF i de l’IP, no pot excedir, per als subjectes passius sotmesos a l’impost per obligació personal, del 60% de la suma de les bases imposables del primer. A aquest efecte, resulten aplicables les regles sobre el límit de la quota íntegra de l’IP, si bé, en el cas que la suma de les quotes dels tres impostos superi el límit anterior, es reduirà la quota d’aquest impost fins a aconseguir el límit indicat, sense que la reducció pugui excedir del 80%.

Així mateix, i amb la finalitat d’evitar situacions de doble imposició, s’estableix que de la quota de l’IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l’IP.

El caràcter complementari amb l’impost sobre el patrimoni s’assoleix en l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes mitjançant la deducció en la quota efectivament satisfeta en aquest impost, al marge de les deduccions i bonificacions aplicades. Tot això per a evitar l’efecte de doble imposició, ja que els subjectes passius de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per confeccionar i presentar aquestes declaracions.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFADejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.