Quins permisos retribuïts té el treballador?

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, el treballador, previ avís i justificació, es podrà absentar de la feina, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps indicat en la norma. Com per exemple, quinze dies naturals en cas de matrimoni o dos dies naturals (quatre dies si es necessita desplaçament) defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Com ja sap, els permisos retribuïts dins de l’empresa són aquells que representen absències del treball, en els supòsits previstos per l’Estatut dels Treballadors (ET) o pels convenis col·lectius, que, previ avís i justificació a l’empresari, permeten mantenir el dret a retribució durant aquest període.

Aquestes situacions estan regulades en l’ET amb caràcter de mínims i, per contracte individual o per conveni col·lectiu, es poden ampliar els dies de permís o afegir altres motius.

Quins són els permisos retribuïts?

Previ avís i justificació posterior a l’empresa, el treballador es podrà absentar de la feina, amb dret a remuneració, per alguns dels motius i pel temps següent:

 • Matrimoni, quinze dies naturals.

Atenció. L’Estatut dels Treballadors no fa cap esment a les parelles de fet, per la qual cosa el dret al permís retribuït de quinze dies només és aplicable en els casos de matrimoni. Això sí, revisi el seu conveni. És possible que aquest millori la regulació dels permisos prevista en la llei (recordi que els drets que l’ET reconeix als treballadors són mínims, i que aquests drets poden ser objecte de millora per conveni o pacte individual). Cal tenir en compte que el Projecte de llei de famílies (publicat en el BOCG el 14 d’abril de 2023, actualment en tràmit parlamentari) ja afegeix aquest dret de permís a les parelles de fet.

 • Defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari de parents, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies naturals o 4 si es necessita desplaçament.

Atenció. El Projecte de llei de famílies modifica l’ET per a ampliar a cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb el treballador en el mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.

En cas de defunció, el Projecte de llei de famílies estableix dos dies per la defunció del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s’ampliarà en dos dies.

 • Trasllat de domicili habitual, un dia.
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu, pel temps indispensable. Quan consti en una norma legal o pactada s’estarà al que es disposa per a la seva durada i compensació econòmica. Si el treballador percep una indemnització, se li descomptarà del salari que correspongui.
 • Si suposés la impossibilitat de prestació de treball en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al treballador a la situació d’excedent forçós.
 • L’acompliment de funcions sindicals o de representació de personal, com la participació en comissions negociadores de convenis col·lectius, sempre que l’empresa estigui afectada per la negociació, el temps necessari per a l’adequat exercici de la seva labor.
 • Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que s’hagin de realitzar dins de la jornada de treball.
 • En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, els treballadors tindran dret a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples. Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l’acord amb l’empresa respectant, si s’escau, el que s’hi estableix. La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors sense que el seu exercici es pugui transferir a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. No obstant això, si dos treballadors de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’adreça empresarial podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa, que haurà de comunicar per escrit.
 • Els treballadors tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora en el cas del naixement prematur del fill, o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part.
 • L’acompliment de la funció de jurat tindrà a l’efecte de l’ordenament laboral la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.
 • Els períodes utilitzats pels membres del comitè d’empresa, delegats de personal i delegats de prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’acompliment de les seves funcions.
 • Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat en l’empresa tenen dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació vinculada a l’activitat de l’empresa acumulables per un període de fins a cinc anys. La concreció del gaudi del permís es fixarà en conveni col·lectiu, i en defecte d’això de mutu acord entre treballador i empresari.
 • Al gaudi dels permisos necessaris per a concórrer a exàmens, quan cursi amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional.

Per acabar, cal assenyalar, quant al còmput dels dies de permisos, que la jurisprudència de manera reiterada, ha considerat que són dies hàbils i que el permís cal gaudir-lo en el primer dia laboral.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.