Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

A més de les disposicions, de caràcter especial, disposades pel reglament que desenvolupa la Llei d’auditoria de comptes que poden derivar en què una societat hagi de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de comptes, s’ha d’atendre als límits establerts en la Llei de societats de capital.

Com ja sabem, la normativa mercantil obliga a tot empresari a portar una comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat de la seva empresa que permeti un seguiment cronològic de totes les seves operacions, així com l’elaboració periòdica de balanços i inventaris. Necessàriament, sense perjudici del que s’estableix en les lleis o disposicions especials, ha de portar: un llibre d’inventaris i comptes anuals i un altre de diari, i, a més, han de portar un llibre d’actes i un llibre de registre de socis.

Seguint el que es disposa en l’art 34. del Codi de Comerç, al tancament de l’exercici, l’empresari haurà de formular els comptes anuals de la seva empresa, que comprendran:

 • El balanç
 • El compte de pèrdues i guanys
 • La memòria
 • L’estat de canvis en el patrimoni net
 • L’estat de fluxos d’efectiu

Atenció. L’estat de fluxos d’efectiu i l’estat de canvis en el patrimoni net, no són obligatoris per a les societats que puguin presentar el balanç i memòria de forma abreujada, ni per a les societats que puguin aplicar el PGC pimes.

Obligatorietat de sotmetre a auditories els comptes anuals

L’auditoria dels comptes anuals consisteix a verificar aquests comptes, a l’efecte de dictaminar si expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de l’empresa i dels resultats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que resulti d’aplicació. És una pràctica que dota de qualitat i fiabilitat a la informació tant econòmica com financera d’una determinada empresa davant tercers que requereixin aquesta informació. El principal objectiu de l’auditoria és garantir l’autenticitat dels comptes anuals d’una empresa.

Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

A més de les disposicions, de caràcter especial, disposades pel Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, que poden derivar en què una societat hagi de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de comptes, s’ha d’atendre als límits establerts en l’art. 257 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

En concret, una empresa ha d’auditar els seus comptes si durant dos exercicis continuats compleix dos d’aquests tres requisits:

 • Quan l’import net del volum de negoci superi els 5.700.000 euros.
 • Quan el total dels seus actius superin els 2.850.000 euros.
 • Quan el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50.

Per a estar-hi obligada, l’empresa ha de complir amb dos dels tres límits durant dos anys seguits. És important tenir això en compte, ja que aquesta situació no es dona en moltes empreses, fet que els evita haver de complir amb l’obligació d’auditar els seus comptes anuals.

Atenció. Quan es tracti del primer exercici de la societat es té en compte només aquest exercici per comprovar si compleix almenys dos dels paràmetres anteriors.

Auditoria obligatòria per treballar amb el sector públic

Amb independència de la mida de la societat, és obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals quan durant l’exercici social s’haguessin rebut subvencions o ajudes amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea per un import total acumulat superior a 600.000 euros.

En aquest cas l’auditoria obligatòria correspon als comptes anuals corresponents al mateix exercici en què es rebi aquesta quantitat d’ajuts i als exercicis en què es facin les operacions o executin les inversions corresponents.

A més també és obligatòria l’auditoria quan durant un exercici econòmic s’haguessin formalitzat amb el Sector Públic contractes per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50% de l’import net del seu volum anual de negocis.

En aquest cas l’auditoria obligatòria correspon tant als comptes anuals d’aquest exercici com als del següent.

Auditoria obligatòria per tipus d’activitat

També és obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals quan es compleixi alguna de les circumstàncies següents:

 1. Quan l’entitat emeti valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.
 2. Quan l’entitat emeti obligacions en oferta pública.
 3. Si l’entitat es dedica de manera habitual a la intermediació financera, i, en tot cas, les entitats de crèdit, les empreses de serveis d’inversió, les societats rectores dels mercats secundaris oficials, les entitats rectores dels sistemes multilaterals de negociació, la societat de sistemes, les entitats de contrapartida central, la societat de borses, les societats gestores dels fons de garantia d’inversions i les altres entitats financeres, incloses les institucions d’inversió col·lectiva, fons de titulització i les seves gestores, inscrites en els corresponents registres del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 4. Si l’entitat té per objecte social qualsevol activitat subjecta al Text Refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, així com els fons de pensions i les seves entitats gestores.
 5. Quan es tracti d’una cooperativa d’habitatges i compleixi alguna de les condicions següents:
  • Que tingui en promoció més de 50 locals o habitatges.
  • Quan la promoció es correspongui a diferents fases, o quan es construeixin en diferents blocs que constitueixin promocions diferents, amb independència del nombre d’habitatges i locals en promoció.
  • Que la cooperativa hagi atorgat poders relatius a la gestió empresarial a persones físiques o jurídiques diferents dels membres del Consell Rector.

Altres motius que obliguen a auditar els comptes

Finalment, també és obligatòria l’auditoria de comptes quan s’inclogui aquesta obligació en els estatuts de la societat, quan així ho acordin els socis en junta general o si els socis que representin el 5% o més del capital social el sol·liciten al registrador mercantil del domicili social, sempre que no haguessin transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament d’aquest exercici.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.