Què succeeix amb les vacances durant un permís amb reducció de jornada per a atendre la cura de fill afectat per una malaltia greu?

La Seguretat Social, en la seva acció protectora, compta amb una prestació per compensar la pèrdua d’ingressos del progenitor que redueix la seva jornada laboral per a la cura d’un fill malalt de càncer o una altra malaltia greu. Però es pot plantejar la qüestió de si genera dret a les vacances durant el permís i el seu gaudi pot ser en una data diferent de la reducció. Li ho expliquem.

Com ja sabrà, la Seguretat Social, dins de la seva acció protectora, compta amb una prestació per a compensar la pèrdua d’ingressos del progenitor que redueix la seva jornada laboral per a la cura d’un fill malalt de càncer o una altra malaltia greu. Li expliquem en què consisteix i com sol·licitar-la.

A qui va dirigida?

La prestació per cura d’un fill malalt de càncer o una altra malaltia greu que cobreix la Seguretat Social es dirigeix a progenitors, adoptants o acollidors amb un fill malalt de càncer o una altra malaltia greu de les recollides en el Reial decret 1148/2011.

Aquesta prestació es reconeix al progenitor que redueix la seva jornada laboral almenys en un 50% per a la cura del menor, sempre que els dos pares treballin, i té com a objecte compensar la pèrdua d’ingressos. El fill malalt ha de requerir un ingrés hospitalari de llarga durada o la continuació del tractament mèdic en el domicili, després del diagnòstic i hospitalització.

Requisits

És requisit imprescindible que treballin els dos progenitors (o l’únic progenitor quan es tracti d’una família monoparental), estiguin afiliats i en alta en algun règim de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social establerta pel corresponent col·legi professional, sigui per compte d’altri o per compte propi, i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas, que són els següents:

  • No s’exigiran períodes mínims de cotització als treballadors menors de vint-i-un anys.
  • Entre 21 i 25 anys, noranta dies cotitzats en els set anys immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació o cent vuitanta dies al llarg de la seva vida laboral.
  • A partir de vint-i-sis anys, cent vuitanta dies dins dels set anys immediatament anteriors a la sol·licitud o tres-cents seixanta dies cotitzats en el total de la seva vida laboral.

Els treballadors autònoms i aquells sobre els quals recaigui l’obligació de cotitzar hauran d’estar al corrent de pagament de les quotes, a tal fi serà aplicable la invitació al pagament.

Si en cap dels règims es reuneixen els requisits per a accedir al dret, es totalitzaran les cotitzacions efectuades en tots ells, sempre que no se superposin, i es reconeixerà el subsidi pel règim en el qual s’acreditin més dies de cotització.

Aquesta prestació està inclosa dins de l’acció protectora de la Seguretat Social des de l’1 de gener de 2011.

En el cas dels funcionaris públics, es regiran pel que s’estableix en l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.

Quant em pagaran?

La prestació econòmica dona cobertura només a un dels progenitors. Consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències professionals o la derivada de contingències comunes quan no s’hagi optat per la cobertura de les contingències professionals. El subsidi es calcula en proporció al percentatge en què es redueixi la jornada laboral realitzada.

Quant dura?

El dret a la prestació neix a partir del mateix dia en què s’inicia la reducció de jornada. La sol·licitud s’ha de formular en els següents tres mesos. Transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima d’aquests mesos.

La prestació es reconeix pel termini d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos, quan subsisteixi la necessitat de la cura del menor, que s’haurà d’acreditar mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut (SPS) o òrgan de la comunitat autònoma corresponent responsable de l’assistència mèdica del menor.

Assolits els divuit anys, si persistís el patiment del càncer o la malaltia greu, diagnosticada abans d’assolir la referida majoria d’edat, i subsistís la necessitat d’hospitalització, tractament i de cura, es mantindrà la prestació econòmica fins als vint-i-tres anys, que es podrà ampliar fins als vint-i-sis si abans d’assolir aquesta edat s’acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

La prestació s’extingeix per diverses raons:

  • Per la incorporació plena del beneficiari a la feina, sigui quina sigui la causa que motivi el cessament de la reducció de jornada
  • En deixar de ser necessària la cura directa, continuada i permanent del menor
  • Quan un dels progenitors cessa en la seva activitat laboral
  • Per complir el causant divuit anys, excepte en els supòsits d’ampliació de la prestació fins als vint-i-tres o vint-i-sis anys
  • Per defunció del menor o del beneficiari de la prestació.

Què succeeix amb les vacances?

Una qüestió a tenir en compte és què succeeix amb les vacances durant un permís amb reducció de jornada per a atendre la cura de fill afectat per una malaltia greu, genera dret a vacances durant el permís i el seu gaudi pot ser en una data diferent de la reducció?

La resposta a si es genera dret a vacances durant el permís, hem d’assenyalar que sí, la raó és que no ens trobem davant una figura que impliqui suspensió de la relació laboral, sinó que com es pot veure en la mateixa regulació normativa es tracta d’una reducció de jornada, que certament pot assolir fins per exemple el 99%, però la veritat és que precisament és una reducció el que implica que durant el gaudi d’aquesta reducció, es continua generant el dret a vacances en la mateixa forma que si no s’estigués gaudint del permís.

La raó és que durant aquesta reducció continua prestant-se serveis, i aquí la qüestió passa a relacionar-se amb el que han resolt ja els tribunals de manera clara, i és que, les reduccions de jornada afecten l’import de la compensació que caldria abonar per cada dia de vacances no gaudit (si és que calgués compensar econòmicament dies de vacances no gaudits corresponents a l’últim any treballat), però al que no afecta la reducció de jornada és al nombre de dies a gaudir, que es generen i es gaudeixen en la mateixa forma que si no hi hagués reducció.

Si es gaudeix la reducció de jornada, fins i tot quan sigui al 99%, des d’una perspectiva teòrica i jurídica real, es podrien gaudir vacances, ara bé, cal tenir en compte que les vacances que es gaudissin durant el període de reducció, suposarien que durant aquest període cada dia durant el qual es gaudís vacances, consumiria un dia sencer de vacances, fins i tot i quan durant aquests mateixos dies, si el treballador no fes vacances, només hauria de treballar un 1% de la jornada (que en la pràctica s’admet per la majoria d’empreses que no es treballi).

El fet que el treballador estigui gaudint del permís/reducció per cura de fill afectat d’una malaltia greu, no impedeix que durant aquest període pugui gaudir-se de vacances, ara bé, el que resulta també evident és que les vacances es gaudeixen, i estan previstes perquè el treballador pugui descansar de la seva prestació de serveis, cosa que significa que no és raonable que d’una manera o una altra es faci coincidir un període i un altre si és que això és contra la voluntat del treballador, ja que d’una banda, com hem dit, s’estarà consumint un dia sencer de vacances per cada dia que transcorri en un període en el qual el treballador només hauria de treballar un 1% de la jornada, la qual cosa sembla excessiu, i d’altra banda, s’estaria fent que el treballador hagués de destinar el període de vacances a una cosa diferent que el descans.

És per això que, sent les vacances de fixació de comú acord entre l’empresari i el treballador (art. 38 E.T.) i no estant previst en l’E.T. que la situació de reducció de jornada per cura de fill afectat de malaltia greu, suposi automàticament el dret a gaudir les vacances en un període diferent (com sí que ocorre amb la I.T. o suspensió per maternitat, etc.) és per això que les parts hauran d’arribar a un acord, i en aquesta situació el que sí que podem assenyalar és que, en el cas que per l’empresa vulgui imposar, contra la voluntat del treballador, el gaudi d’unes vacances pel treballador coincidint amb el període en el qual ha sol·licitat la reducció per malaltia del fill, entenem que la impugnació d’aquesta qüestió davant els tribunals hagués de donar una resposta positiva per al treballador, ja que, com hem dit, pretendre imposar les vacances en un període en el qual el treballador té una causa justificada per a reduir la seva jornada fins a un 99%, sent a més la causa tan justificada com la malaltia greu d’un fill, entenem que això seria suficient perquè la resposta judicial mitjançant el procediment urgent de vacances fos la d’emparar la voluntat del treballador de no fer-li coincidir les vacances amb aquest període.

La raó és que amb això s’estaria obligant el treballador a destinar les vacances a alguna cosa que té una concreta previsió normativa (reducció de jornada gairebé total per a la cura d’un fill) i això és així precisament sobre la base del fet de ser una causa plenament justificada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.