Publicat l’acord del Consell de Ministres que estableix els termes i condicions del sisè tram de la línia d’avals COVID-19

Al BOE del dia 1 de juny s’ha publicat la Resolució de 28 de maig de 2021, per la qual s’activa el sisè tram d’avals per a empreses i autònoms per 15.000 milions d’euros. 10.000 milions es posen a la disposició d’autònoms i pimes i els 5.000 restants es destinen a grans empreses. Al contrari de l’ocorregut amb el primer lliurament de 100.000 milions d’avals ICO destinats a dotar de liquiditat al teixit productiu i amb els següents 40.000 milions, que es van mobilitzar per a més liquiditat i inversió, aquests últims 15.000 milions s’enfocaran de manera exclusiva a les inversions.

L’informem que al BOE del dia 1 de juny s’ha publicat la Resolució de 28 de maig de 2021, del Secretari d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres del 25 de maig de 2021, pel qual s’estableixen els termes i condicions del sisè tram de la línia d’avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s’autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

D’aquesta manera s’activa el sisè tram d’avals per a empreses i autònoms per 15.000 milions d’euros: 10.000 milions es posen a la disposició d’autònoms i pimes i els 5.000 restants es destinen a grans empreses.

Al contrari de l’ocorregut amb el primer lliurament de 100.000 milions d’avals ICO destinats a dotar de liquiditat al teixit productiu i amb els següents 40.000 milions, que es van mobilitzar per a més liquiditat i inversió, aquests últims 15.000 milions s’enfocaran de manera exclusiva a les inversions.

Aquestes noves garanties es podran sol·licitar fins a l’1 de desembre de 2021, sempre que els interessats no es trobessin en situació de morositat abans de la pandèmia, és a dir, amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

El sisè tram de la Línia d’Avals manté les mateixes característiques, la mateixa cobertura de l’aval i la mateixa manera de tramitació dels anteriors, fins al 80% per a autònoms i pimes i el 70% per a la resta d’empreses.

En línia amb les progressives ampliacions de venciments dels préstecs avalats, aquest acord del Consell de Ministres permet l’alliberament d’avals públics per un termini de fins a deu anys per als supòsits en què l’ajuda total acumulada pel client no superi els 1,8 milions d’euros, sent el venciment màxim de vuit anys per a imports d’ajuda pública acumulada superior.

Definició de pime, finalitat i import del sisè tram de la línia d’avals
Definició de pime Es consideraran pimes aquelles empreses que reuneixin aquesta condició d’acord amb l’article 2 de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.
Import total del sisè tram de la línia d’avals Fins a 15.000 milions d’euros, aportats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que quedaran subdividits en dos subtrams:

– Fins a 10.000 milions d’euros per a petites i mitjanes empreses i autònoms.

– Fins a 5.000 milions d’euros per a empreses que no reuneixin la condició de pime.

 

Percentatges màxims, remuneració, terminis de formalització i de venciment màxim de l’aval

Import màxim per deutor i termini màxim d’aval – Per a operacions amb deutors que rebin ajuda pública de manera acumulada per un total no superior a 1.800.000 euros, el termini de l’aval emès coincidirà amb el termini del préstec, fins a un màxim de deu anys.

– Per a operacions que se subjectin al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (o el corresponent Reglament sectorial), el termini de l’aval emès coincidirà amb el termini del préstec, fins a un màxim de cinc anys.

– Per a operacions amb deutors que rebin ajuda pública de manera acumulada per un total superior a 1.800.000 euros, el termini de l’aval emès coincidirà amb el termini del préstec, fins a un màxim de vuit anys i l’import nominal a avalar no podrà superar el més gran de:

· El doble dels costos salarials anuals del client, prenent com a referència els costos de l’exercici 2019.

· El 25% de la facturació del client l’any 2019.

· Amb la justificació adequada i sobre la base d’una acta de certificació per part del client de les seves necessitats de liquiditat, la quantitat de finançament podrà superar els criteris anteriors per cobrir les necessitats de liquiditat dels pròxims divuit mesos en cas d’autònoms i pime, posteriors al moment de concessió del finançament o dels pròxims dotze mesos en el cas d’empreses que no reuneixin la condició de pime.

Percentatges màxims d’aval del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital L’aval ascendirà com a màxim al 80% en les operacions de finançament per a petites i mitjanes i empreses i autònoms i del 70% en les operacions de finançament per a empreses que no reuneixin la condició de pime.
Remuneració de l’aval – Per a operacions amb deutors que de manera acumulada rebin ajuda pública subjecta a l’apartat 3.1 del Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a recolzar l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19, per un total igual o inferior a 1.800.000 euros, el cost de l’aval ascendirà a 20 p.b.

– Així mateix, per a operacions que se subjectin al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (o el corresponent Reglament sectorial), el cost de l’aval ascendirà a 20 p.b.

– Per a la resta d’operacions, la remuneració dels avals serà la continguda en la següent taula, i s’aplicarà durant tota la vida de l’aval sobre el saldo de l’import avalat:

Pimes cobertura fins al 80% Grans empreses cobertura fins al 70%
Avals amb venciment fins a un any 20 pb 30 pb
Avals amb venciment superior a un any i fins a tres anys 30 pb 60 pb
Avals amb venciment superior a tres anys i fins a cinc anys 80 pb 120 pb
Avals amb venciment superior a cinc anys i fins a sis anys 80 pb 125 pb
Avals amb venciment superior a sis anys i fins a set anys 169 pb 260 pb
Avals amb venciment superior a set anys i fins a vuit anys 188 pb 285 pb
Terminis de sol·licitud dels avals Els avals es podran sol·licitar a l’ICO fins a l’1 de desembre de 2021.

Principio del formulario

Renegociació de deute avalat

L’aprovació del nou tram d’avals de l’Institut de Crèdit Oficial ha coincidit amb l’anunci de l’adhesió de les caixes d’estalvis al Codi de Bones Pràctiques.

Amb aquesta incorporació, es podran beneficiar els titulars de 342.236 préstecs i crèdits amb aval de l’ICO.

CaixaBank, Kutxabank, Cajasur Banc, Abanca, Unicaja Banc, Ibercaja Banc, Liberbank, Caixa Ontinyent i Caixa Pollença contribuiran a buscar solucions financeres per a autònoms i empreses viables que hagin sofert una deterioració de la seva solvència a conseqüència de la pandèmia, i que comptin amb deute avalat per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i altres organismes públics.

Les entitats de CECA assumeixen d’aquesta manera, els compromisos d’estendre el termini de venciment de les operacions amb aval públic en cas que el deutor compleixi determinats requisits, avaluar la conversió del deute amb aval públic en préstecs participatius no convertibles en capital i valorar la reducció del principal pendent (quitacions de deute).

S’estableix a més un mecanisme de coordinació entre les entitats financeres que tinguin exposició a un mateix autònom o empresa, amb la finalitat d’assegurar un tractament uniforme.

Per a la concessió d’aquestes ajudes, és necessari que abans de l’1 de desembre de 2022 l’entitat financera i el client arribin a un acord de renegociació de tot el deute, generat després de l’esclat de la pandèmia.

La reducció podrà ser del 50% del principal avalat pendent, si la caiguda de la facturació de l’empresa o autònom en 2020 va ser inferior al 70% i de fins a 75% de l’import avalat si va ser superior al 70%.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.