Presentació del model 232 de declaració informativa de les operacions vinculades i amb paradisos fiscals

El pròxim 30 de novembre (per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural) finalitza el termini per a presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2022 (model 232).

És un model informatiu en el qual s’inclouen les operacions de l’empresa amb persones o entitats vinculades efectuades en l’exercici anterior, en aquest cas 2022.

Són entitats o persones vinculades: una entitat i els seus socis, administradors, i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; dues entitats pertanyents al mateix grup i els seus socis, administradors i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; una entitat i una altra participada en almenys el 25% del capital social.

Quines operacions es presenten en el model 232?

 • Operacions amb persones o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista en la norma d’incloure, en les declaracions que així es prevegi, la informació relativa a les operacions vinculades.
 • Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles
 • Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

Quines operacions queden excloses d’obligació de presentar el model 232?

 • Grups fiscals (independentment del volum d’operacions).
 • AIE, UTE (independentment del volum d’operacions) amb l’excepció d’UTE o altres formes anàlogues de col·laboració que s’acullin a l’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través d’establiment permanent.
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors (independentment del volum d’operacions).

En quin termini s’ha de presentar?

Per a les operacions reportades durant l’exercici 2022 (el període impositiu del qual coincideixi amb l’any natural), el termini de presentació del model és el 30/11/2023.

Per a la resta d’entitats (període impositiu no coincideixi amb l’any natural): en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Qui ha de presentar el model 232?

L’han de presentar els contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent i les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el territori espanyol que desenvolupin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

 • Operacions fetes amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 € de valor de mercat.
 • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000 € (vendes d’immobles, de participacions, etc.).
 • Quan existeixin operacions del mateix tipus que, al seu torn, utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% del volum de negoci de l’entitat.
 • Si s’aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en obtenir rendes a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
 • En aquells casos en els quals el contribuent efectuï operacions i tingui valors en països o territoris qualificats de paradisos fiscals independentment del seu import.

És important recalcar la importància de la correcta declaració i presentació d’aquestes operacions en el model 232, atès que, en virtut de l’article 198 de la Llei General Tributària, l’Agència Tributària pot sancionar amb 20 euros per dada omesa, amb un mínim 300 euros i un màxim 20.000 euros. No obstant això, si la declaració es presenta fora de termini sense requeriment previ, la sanció i límits anteriors es rebaixen a la meitat.

D’altra banda, la presentació del model 232 incorrecta, inexacta o amb dades falses, exposa al contribuent a una multa pecuniària proporcional de fins al 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 €.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.