Ordre de mòduls IRPF/IVA per a l’any 2023

Al BOE del dia 1 de desembre, s’ha publicat l’Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2023 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (“mòduls”).

Amb entrada en vigor el 2 de desembre de 2022 i amb efectes per a l’any 2023, s’ha aprovat l’Ordre HFP/1172/2022 que desenvolupa per a l’any 2023 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit, mantenint l’estructura de l’Ordre HFP/1335/2021, de l’1 de desembre, que ha estat l’aplicable per a l’any 2022.

Abans de començar a ressenyar el més significatiu d’aquesta norma cal recordar que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 (prorrogat per a 2018 pel Reial decret llei 20/2018, de 29 de desembre; per a 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre; per al 2020 pel Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre; per al 2021 per la Llei 11/2020, de 30 de desembre i per al 2022, per la Llei 22/2021, de 28 de desembre), respecte als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA, consistent en una rebaixa d’aquests límits inferior a la prevista en la Llei 26/2014 per a l’exercici 2016, resultant:

 • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 a 2022. En els exercicis esmentats, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per als anys 2016 a 2022.
 • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 a 2022. D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els citats exercicis, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, elevant-se la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros.

Si bé aquest règim transitori ja no seria aplicable a 2023, la qual cosa suposaria una disminució de l’import d’aquests límits, en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 es contempla la pròrroga per al període impositiu 2023 dels límits quantitatius que delimiten en l’IRPF l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos. Així mateix, es contempla la pròrroga per al període impositiu 2023 dels límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’IVA.

Una vegada realitzada aquesta precisió, a continuació, exposem el més significatiu d’aquesta Ordre que com hem assenyalat aporta algunes novetats interessants, fins i tot aplicables també per a l’exercici 2022.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Per al període impositiu 2022:

 1. S’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 15% per a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat conformement al mètode d’estimació objectiva.
 2. La reducció que es té en compte per a quantificar el pagament fraccionat corresponent al quart trimestre del 2022 passa del 5% al 15%.
 3. Les activitats agrícoles i ramaderes podran reduir el rendiment net previ:
  • En el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola
  • En el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants

En tots dos casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament d’aquestes activitats, s’han d’haver efectuat en l’exercici 2022 i figurar documentades en factures emeses en aquest període que compleixin els requisits previstos en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

 1. L’índex corrector per pinsos adquirits a tercers s’estableix en el 0,5 i l’índex per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica en el 0,75.
 2. Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques a l’illa de la Palma podran reduir el rendiment net de mòduls corresponent a aquestes activitats en un 20%.

Aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l’efecte del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2022.

Per al període impositiu 2023:

 1. 1. S’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 10% per a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat conformement al mètode d’estimació objectiva.
 2. La reducció que es té en compte per a quantificar els pagaments fraccionats corresponents a 2023 passa del 5% al 10%.
 3. Les activitats agrícoles i ramaderes podran reduir el rendiment net previ:
  • En el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola
  • En el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants

En tots dos casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament d’aquestes activitats, s’han d’haver efectuat en l’exercici 2023 i figurar documentades en factures emeses en aquest període que compleixin els requisits previstos en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

 1. L’índex corrector per pinsos adquirits a tercers s’estableix en el 0,5 i l’índex per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica en el 0,75.
 2. Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques a l’illa de la Palma podran reduir el rendiment net de mòduls corresponent a aquestes activitats en un 20%.

Aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents al 2023.

 1. Els ajuts directes desacoblats de la Política Agrària Comuna, (ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat, ajut redistributiu complementari a la renda, règims en favor del clima i del medi ambient o ajut complementari per a joves agricultors) s’acumularan als ingressos procedents dels cultius o explotacions del perceptor en proporció als seus respectius imports.

No obstant això, quan el perceptor de l’ajut directe hagués obtingut ingressos per activitats agrícoles i ramaderes, diferents de l’ajut directe, per quantia inferior al 25% de l’import del total dels ingressos d’aquestes activitats, l’índex de rendiment net a aplicar sobre els ajuts directes serà el 0,56.

IVA

Pel que fa al règim simplificat de l’IVA:

 • Manté per a 2023 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2022.
 • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en 2023 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreixament d’ocells (0,06625).

TERME MUNICIPAL DE LORCA

En el terme municipal de Lorca, es redueixen en 2023, igual que en anys anteriors en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Totes dues reduccions s’han de tenir en compte també per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2023 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2023.

TERMINIS DE RENÚNCIES O REVOCACIONS

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2023 disposaran per a exercitar aquesta opció des del dia 2 de desembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2023) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general.

En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.