Novetats en matèria d’habitatge: avals per part de l’Estat i pròrrogues de desnonaments

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, estableix una línia d’avals del 20% dirigida a joves i famílies amb menors a càrrec seu per a cobrir parcialment préstecs hipotecaris.

Al BOE del dia 29 de juny, s’ha publicat el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, en el qual s’inclouen importants mesures en matèria d’habitatge com la pròrroga dels desnonaments en els casos de vulnerabilitat econòmica que impossibiliti trobar una alternativa residencial o els avals per l’Estat per a la compra d’habitatge, amb efectes des del 30 de juny de 2023.

1. Pròrroga dels desnonaments en els casos de vulnerabilitat econòmica

S’estenen determinades mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge que van ser introduïdes en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

En concret, es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 la suspensió dels procediments de desnonament i de llançament:

  • Per impagament de lloguer per a llars vulnerables sense alternativa residencial subjectes a la LAU de 1994; i
  • Per als qui habitin sense títol un habitatge que siguin víctimes de violència de gènere, dependents o amb dependents o menors a càrrec seu, i es trobin en situació de vulnerabilitat, sempre que l’habitatge pertanyi a persones físiques o jurídiques titulars de més de deu habitatges.

Els arrendadors i titulars d’habitatges afectats per la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments tindran dret a sol·licitar, fins al 31 de gener de 2024, una compensació en determinades circumstàncies.

2. Aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura parcial per compte de l’Estat del finançament per a l’adquisició del primer habitatge destinat a residència habitual i permanent per joves i famílies amb menors a càrrec

A fi de proporcionar cobertura financera parcial per l’Estat al finançament per a l’adquisició del primer habitatge destinat a residència habitual i permanent per joves i famílies amb menors a càrrec, s’autoritza al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mitjançant conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial, per un termini de fins a quinze anys, atorgui una línia d’avals amb cobertura parcial de l’Estat per un import màxim de fins a 2.500 milions d’euros.

A la línia d’avals referida podran accedir els joves de fins a trenta-cinc anys i famílies amb menors a càrrec que formalitzin operacions de préstec hipotecari amb entitats financeres per a l’adquisició del seu primer habitatge destinat a residència habitual i permanent, d’acord amb les condicions aplicables, els criteris i requisits que es defineixin a través d’Acord del Consell de Ministres.

Els avals que es concedeixin en virtut de la nova línia hauran de ser objecte de publicació en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en els termes previstos en Reial decret 130/2019, de 8 març, que regula la Base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.

En cas d’execució, se seguirà per al conjunt del principal de l’operació garantida el mateix règim jurídic de recuperació i cobrança que correspongui a la part del principal del crèdit no garantit pel Ministeri de Transports, Habitatge i Agenda Urbana, d’acord amb la normativa i pràctiques de les entitats financeres, i no seran aplicable els procediments i les prerrogatives de cobrances prevists en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària per als crèdits públics.

Amb independència de l’execució de l’aval, correspondrà a les entitats financeres la formulació de reclamacions extrajudicials, l’exercici d’accions judicials o l’execució de garanties, per compte i en nom del Ministeri de Transports, Habitatge i Agenda Urbana per a la recuperació de la totalitat dels imports impagats de les operacions financeres objecte de l’aval.

Els crèdits derivats dels avals concedits conforme a aquesta norma tindran la consideració de crèdit financer, als efectes previstos en la Llei concursal. Sense perjudici de l’anterior, en la mesura en què siguin compatibles amb l’aquí previst, li seran així mateix d’aplicació les especialitats previstes en la disposició addicional 8a de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal.

Aquests crèdits tindran el rang que, de conformitat amb el que es preveu en la normativa concursal, correspongui per les seves característiques als crèdits financers, havent d’ostentar en tot cas almenys el mateix rang en ordre de prelació als drets corresponents a la part del principal no avalat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.