Novetats en les relacions laborals pel Brexit

Al BOE del 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, que recull un conjunt de mesures d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a la situació d’estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, després de la finalització el 31 de desembre de 2020 del període transitori previst en l’Acord de retirada, que recull una sèrie de mesures per a treballadors afectats pel Brexit.

L’informem que al BOE del 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, que recull un conjunt de mesures d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a la situació d’estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, després de la finalització el 31 de desembre de 2020 del període transitori previst en l’Acord de retirada, que recull una sèrie de mesures per a treballadors afectats pel Brexit. 

Vegem les mesures més destacades d’aquesta norma en l’àmbit laboral:

 1. Beneficiaris de prestacions per desocupació a Espanya

Els beneficiaris de prestacions per desocupació a Espanya que tinguessin autoritzada l’exportació del seu dret abans del 1 de gener de 2021 per realitzar accions de perfeccionament professional o de cerca d’ocupació al Regne Unit o a Gibraltar, les podran continuar percebent fins a la finalització del període inicial de tres mesos perquè se’ls hagués autoritzat l’exportació, no contemplant-ne la pròrroga en aquests casos, sempre que els serveis d’ocupació britànics en garanteixin el manteniment de la inscripció fins al final del dret inicialment concedit.

 1. Aspectes laborals de les mesures temporals del RDL 38/2020 sobre el Brexit

Acord de retirada del Regne Unit i període transitori

El RDL recorda que el Regne Unit va deixar de ser estat membre de la Unió Europea i va passar a tenir la consideració de tercer país el 31 de gener de 2020, després de la ratificació de l’Acord sobre la Retirada del Regne Unit de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (Acord de Retirada”).

Aquest Acord, que va entrar en vigor el 1 de febrer de 2020, va tractar de garantir una retirada ordenada del Regne Unit i proporcionar seguretat jurídica als ciutadans, operadors econòmics i Administracions de la Unió Europea i del Regne Unit. En l’àmbit laboral, va preveure un període transitori, des de la seva entrada en vigor fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual el Dret de la Unió Europea s’ha continuat aplicant al Regne Unit, amb determinades excepcions.

A més, durant aquests mesos, el Consell Europeu ha traslladat a la Comissió i als estats membres assegurar la seva preparació per a les conseqüències de la retirada del Regne Unit en tots els àmbits, inclòs el laboral.

Accés i exercici de professió conforme al RDL 38/2020

El RDL expressa que totes aquestes mesures de la norma “han de ser de caràcter temporal, conformement a terminis que poden variar en funció del sector específic de què es tracti”, i “han de respectar el repartiment de competències establert pels Tractats i han de ser compatibles amb el Dret de la Unió Europea”.

El RDL estableix les normes aplicables a les “relacions professionals i laborals”. Cal destacar, en l’àmbit que ens ocupa, algunes mesures (condicionades al tractament recíproc per les autoritats britàniques):

 • Els nacionals del Regne Unit que, a 31 de desembre de 2020, estiguin exercint de manera permanent a Espanya una professió o activitat professional per a l’accés i l’exercici de la qual s’exigeixi ser nacional d’un estat membre, podran continuar exercint-la en les mateixes condicions i sense necessitat de realitzar tràmits addicionals, complint en tot cas amb la resta de requisits als quals es trobi sotmès el seu exercici.
 • Els nacionals del Regne Unit podran participar en la realització de les proves d’aptitud per a l’accés a l’exercici de determinades professions, sense necessitat de sol·licitar el tràmit de dispensa de nacionalitat, en aquelles proves d’aptitud en què aquest tràmit fos exigible, i sempre que s’hagin convocat abans del 1 de gener de 2021.
 • Les sol·licituds de reconeixement de qualificacions professionals obtingudes al Regne Unit o en qualsevol altre estat membre que es presentin per nacionals del Regne Unit davant les autoritats espanyoles amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL, així com dins dels cinc anys següents, es resoldran d’acord amb el règim jurídic vigent a 31 de desembre de 2020, sempre que l’admissió a l’inici dels estudis o activitats que condueixin a la seva obtenció s’hagués efectuat amb anterioritat al 1 de gener de 2021.
 • Si les sol·licituds fossin obtingudes per espanyols o per nacionals d’un altre estat membre al Regne Unit, i presentades davant les autoritats espanyoles amb anterioritat a aquesta vigència, així com dins dels cinc anys següents, es resoldran d’acord amb el règim jurídic vigent a 31 de desembre de 2020 sempre que l’admissió a l’inici dels estudis o activitats que condueixin a la seva obtenció s’hagués efectuat amb anterioritat al 1 de gener de 2021.
 • Els nacionals del Regne Unit establerts al Regne Unit, o en un estat membre de la Unió Europea, així com els nacionals d’un estat membre de la Unió Europea establerts al Regne Unit, que exerceixin a Espanya una professió o activitat professional de manera temporal o ocasional, podran continuar exercint-la amb l’exclusiva finalitat de complir els contractes vigents subscrits amb anterioritat al 1 de gener de 2021.
 • Fins al 30 de juny de 2021, les societats professionals constituïdes de conformitat amb la legislació del Regne Unit, el domicili, l’administració central o el centre d’activitat principal de les quals es trobi al Regne Unit, que operessin habitualment a Espanya amb anterioritat a aquesta data, podran continuar exercint a Espanya l’activitat que constitueixi el seu objecte social.

Cal afegir que aquestes mesures no entraran en vigor en cas que el 1 de gener de 2021 hagi entrat en vigor un acord de relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit que contempli expressament aquests extrems. No obstant això, si aquest acord fos objecte d’aplicació provisional i perdés la seva vigència per no ser ratificat per qualsevol de les parts, entrarà en vigor en la data en què es produeixi la pèrdua de vigència de l’acord.

També perdrà la seva vigència si, en qualsevol moment posterior al dia 1 de gener de 2021, entra en vigor un acord de relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit que contempli expressament aquestes previsions.

Règim transitori per als treballadors afectats pel Brexit

Les empreses establertes a Espanya que al 1 de gener de 2021 tinguin treballadors desplaçats temporalment al Regne Unit o Gibraltar, hauran de continuar aplicant la legislació del Regne Unit de transposició de la Directiva 96/71/CE durant el període de desplaçament (aquesta previsió s’aplica exclusivament en cas de tractament recíproc cap als treballadors desplaçats temporalment a Espanya per empreses establertes al Regne Unit o Gibraltar).

Els treballadors d’empreses establertes al Regne Unit o Gibraltar que hagin estat desplaçats a Espanya en el marc d’una prestació de serveis amb anterioritat al 31 de desembre de 2020 podran, a partir del 1 de gener de 2021, romandre a Espanya per a la prestació d’aquest servei fins que conclogui la durada prevista del desplaçament que va ser comunicat a l’autoritat laboral corresponent. A aquesta fi, no serà necessari obtenir una autorització prèvia de residència i treball (aquesta regulació també es condiciona al tractament recíproc).

En aquells supòsits en els quals, iniciat el desplaçament abans del 31 de desembre de 2020, es vulgui estendre la durada inicialment prevista del desplaçament, serà necessari obtenir una autorització prèvia de residència i treball, conforme al que es preveu en la normativa d’estrangeria, i no serà exigible l’obtenció de visat. Aquesta autorització serà sol·licitada per l’empresa establerta a Espanya a favor del treballador desplaçat i no serà aplicable la situació nacional d’ocupació.

Finalment, els treballadors d’empreses establertes al Regne Unit o Gibraltar que siguin desplaçats a Espanya a partir del 1 de gener de 2021 hauran d’obtenir els preceptius visats o autoritzacions de residència i treball previstos en la normativa d’estrangeria espanyola sense perjudici dels compromisos que s’assumeixin en el marc d’un eventual acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.

Mesures en matèria de Seguretat Social

Quant a la legislació aplicable, es determinen una sèrie de regles per aclarir la subjecció de la normativa aplicable en matèria de Seguretat Social (a Espanya o al Regne Unit). Per exemple, i amb excepcions, una persona que exerceixi una activitat per compte d’altri o pròpia en un estat (Regne Unit o Espanya) estarà subjecta a la legislació de Seguretat Social d’aquest estat. El precepte també s’ocupa, sempre sota criteris de reciprocitat, de la situació de les activitats a bord de vaixells en la mar, tripulacions de vol o cabina, etc.

Les excepcions esmentades són rellevants:

 • La persona que exerceixi una activitat assalariada en un estat (Regne Unit o Espanya) per compte d’un ocupador que exerceix normalment en aquell les seves activitats i que enviï per fer una feina pel seu compte en l’altre estat, continuarà subjecta a la legislació del primer estat, a condició que la durada previsible d’aquesta feina no excedeixi de 24 mesos i que aquesta persona no sigui enviada en substitució d’una altra persona.
 • · La persona que exerceixi normalment una activitat per compte propi en un estat, Regne Unit o Espanya, i que hagi de realitzar una activitat similar en l’altre estat, continuarà subjecta a la legislació del primer estat, a condició que la durada previsible d’aquesta activitat no excedeixi de 24 mesos.

Pel que fa a les prestacions per desocupació:

 • Els períodes d’assegurança acreditats en qualsevol estat membre de la Unió Europea fins al 31 de desembre de 2020, inclosos els realitzats en el sistema de Seguretat Social britànic, seran tinguts en consideració per a l’accés i el càlcul de les prestacions per desocupació o cessament d’activitat, quan s’hagi cotitzat en últim lloc a Espanya i sempre que es mantingui el dret a residir legalment a Espanya.
 • Els períodes d’assegurança acreditats en el sistema de Seguretat Social britànic fins al 31 de desembre de 2020 seran tinguts en consideració per al càlcul i accés a les corresponents prestacions per desocupació i cessament d’activitat per nacionals dels estats membres de la Unió Europea, quan s’hagi cotitzat en últim lloc a Espanya, de conformitat amb el que es preveu en els Reglaments (CE) de coordinació dels sistemes de Seguretat Social.
 • Els ciutadans de la Unió Europea que es desplacen diàriament a Gibraltar per realitzar una activitat laboral i que mantenen la residència a Espanya i no es troben dins de l’àmbit d’aplicació de l’Acord de Retirada, podran accedir, fins al 31 de desembre de 2022, a les prestacions per desocupació, pels períodes d’assegurança acreditats a Gibraltar abans i després de la finalització del període transitori, sense que sigui necessari que hagin cotitzat en últim lloc a Espanya.
 • En els supòsits de períodes d’assegurança acreditats o realitzats a Gibraltar a partir del 1 de gener de 2021, es reclamarà a les autoritats britàniques corresponents el reemborsament de les prestacions abonades per Espanya quan s’acordi un instrument internacional que estableixi els mecanismes de col·laboració necessaris per al reemborsament i la concessió de prestacions per desocupació als treballadors que hem detallat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.