Novetats en la renda 2023 per deducció per maternitat i increment per despeses de guarderia

En la declaració de l’IRPF de l’exercici 2023, que ha de presentar des del 3 d’abril i fins al dia 1 de juliol de 2024 (si s’efectua domiciliació bancària del pagament, el termini finalitza el 26 de juny de 2024), s’han aprovat novetats relatives a la deducció per maternitat així com les relatives a l’increment per despeses de guarderies. Li ho expliquem…

Com ja sap, el pròxim dia 3 d’abril arrenca la campanya de la renda de l’exercici 2023, el termini de finalització de presentació de la declaració de la qual acaba el dia 1 de juliol de 2024 (si s’efectua domiciliació bancària del pagament, el termini finalitza el 26 de juny de 2024).

Entre altres novetats, volem informar-los en aquesta circular sobre les relatives a la deducció per maternitat després de la seva modificació des de l’1 de gener de 2023, així com les relatives a l’increment per despeses de guarderies després de la Sentència del Tribunal Suprem de 8 de gener de 2024.

Novetats en la deducció per maternitat i increment per despeses de guarderia

1. Beneficiaris de la deducció (article 81 de la Llei de l’IRPF)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023, es modifiquen els requisits per poder aplicar la deducció per maternitat:

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents poden minorar la quota diferencial fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys fins que el menor compleixi tres anys sempre que compleixin algun dels següents requisits:

 • Que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació.
 • Que en el moment del naixement estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
 • Que en qualsevol moment posterior al naixement del menor estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim de trenta dies cotitzats, tenint en compte també els dies cotitzats previs al naixement.

Aquesta deducció es calcularà de manera proporcional al nombre de mesos del període impositiu posteriors al moment en què es compleixin els requisits.

Quan es tingui dret a la deducció per haver-se donat d’alta en la Seguretat Social o mutualitat amb posterioritat al naixement del menor, la deducció corresponent al mes en què es compleixi el període de cotització de trenta dies s’incrementarà en 150 euros anuals.

Se suprimeix, per tant, per a aquesta deducció el límit de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats reportades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement o adopció que establia la normativa anterior.

2. Increment per despeses de guarderies o centres d’educació infantil

L’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

L’increment de la deducció per despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats es calcularà de manera proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de manera simultània els requisits i tindrà com a límit l’import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfeta en aquest període en relació amb aquest fill.

És important destacar que, arran de la Sentència del Tribunal Suprem de 8 de gener de 2024, podran aplicar aquest increment no sols les mares que portin els seus fills a un centre d’educació infantil autoritzat per l’administració educativa de la comunitat autònoma, sinó també les mares que els portin a guarderies que comptin amb l’autorització de l’ajuntament que sigui necessària per a l’obertura i funcionament de l’activitat de custòdia de menors en guarderies, segons les disposicions normatives aplicables a aquesta mena de centres.

Atenció. En el cas que la guarderia o el centre d’educació infantil hagi presentat la corresponent declaració informativa, amb caràcter general, l’import de la deducció apareixerà emplenat quan s’accedeixi a Renda WEB per confeccionar la declaració.

Aplicació de l’increment per despeses de guarderia en exercicis anteriors

Si es van presentar les declaracions dels anys anteriors sense aplicar aquest increment i ara, per aplicació del criteri fixat per aquesta Sentència fos possible aplicar-lo, es podrà sol·licitar una rectificació de les declaracions presentades en anys anteriors.

Abonament anticipat de la deducció per maternitat: tingui’s en compte que només es podrà sol·licitar l’abonament anticipat de l’import que correspongui a la deducció per maternitat sense incloure l’increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. A diferència de la deducció general per maternitat, els contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada, sinó que hauran de sol·licitar l’increment que correspongui directament en la declaració de l’IRPF.

Els contribuents amb dret a l’aplicació de la deducció per maternitat poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada. L’abonament de la deducció de forma anticipada s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, per l’Agència Estatal d’Administració Tributària mensualment i sense prorratejos per un import de 100 euros per cada fill. La sol·licitud de l’abonament anticipat de la deducció s’ha d’ajustar al model 140 aprovat per l’Ordre HAC/177/2020, de 27 de febrer.

Atenció. A partir de l’1 de gener de 2023, la sol·licitud d’abonament anticipat de la deducció per maternitat ja no exigeix un període mínim de cotització.

EXEMPLE

Deducció per maternitat i increment per despeses de custòdia

La Sra. M.D.O, va tenir bessons el gener de 2023. A més, té un fill nascut el 2 de setembre de 2020, que ha estat matriculat durant l’exercici excepte el mes d’agost en un centre d’educació infantil privat autoritzat de la Comunitat de Madrid.

La Sra. M.D.O treballa per a una multinacional des de l’any 2010 i en el moment del naixement es troba donada d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

Les despeses satisfetes pels serveis prestats per aquest centre són els següents:

 • 300 euros per la matrícula.
 • 500 euros/mes (import que correspon a cadascun dels mesos complets de gener a juny, tots dos inclusivament)
 • 250 euros (import que correspon a quinze dies del mes de juliol).

En relació amb aquest import es va sol·licitar i va obtenir per a l’exercici 2023 de la comunitat autònoma una beca pel concepte de xec guarderia que va ser de 700 euros, quantitat abonada directament al centre d’educació infantil per la Conselleria d’Educació.

Així mateix, a l’altre progenitor li han abonat en l’empresa on treballa, en concepte d’ajuda per al centre d’educació infantil, un total de 80 euros mensuals per cada mes en què ha acreditat l’assistència del seu fill a aquest centre, retribució en espècie exempta per al seu treballador.

La resta de l’import de les despeses ha estat satisfet al 50 per 100 per cada progenitor.

Determinar en els següents casos l’import de la deducció per maternitat i l’increment addicional per despeses de guarderia corresponent a l’exercici 2023 i calcular el resultat de la seva declaració, sabent que la quota diferencial ascendeix a 1.500 euros i que la contribuent no ha sol·licitat l’abonament anticipat de la deducció per maternitat.

Solució:

1. Import de la deducció per maternitat

Deducció corresponent a cadascun dels bessons:

 • Nombre de mesos de compliment dels requisits: dotze mesos
 • Import de la deducció: (12 mesos x 100 euros) = 1.200
 • Límit de la deducció per fill (1.200 euros).
 • Import total de la deducció corresponent als bessons = 1.200 x 2 fills = 2.400 euros

A partir de l’1 de gener de 2023, podran aplicar la deducció per maternitat per cada fill fins que el menor compleixi tres anys les dones que tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendents que, en el moment del naixement del menor, estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, i s’elimina el requisit que la dona hagi d’exercir una activitat per compte propi o d’altri per tenir dret a la deducció pel que s’ha de tenir en compte el següent:

 • En el moment del naixement de cadascun dels menors, la Sra. M.D.O complia el requisit d’estar donada d’alta en la Seguretat Social, per la qual cosa tindrà dret a cobrar per cadascun d’ells la deducció per maternitat fins que compleixin tres anys.
 • En el cas concret del seu fill gran, tindrà dret a la citada deducció fins al mes d’agost inclòs, perquè al setembre compleix tres anys, i per cadascun dels bessons tindrà dret a la deducció de gener (mes de naixement) a desembre (12 mesos en total).
 • Pel que respecta a l’increment de la despesa en guarderia corresponent al fill gran, atès que aquest es calcula proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de manera simultània els requisits exigits en l’article 81.1 i 2 de la Llei de l’IRPF.

Deducció corresponent al fill gran:

 • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 8 mesos
 • Import de la deducció (8 mesos x 100 euros) = 800
 • Límit de la deducció per fill (1.200 euros)

Nota: la Sra. M.D.O tindrà dret a la deducció per maternitat en 2023 des del mes de gener inclòs doncs en el moment de naixement del seu fill gran (exercici 2020) estava treballant per compte d’altri, d’alta en la Seguretat Social i amb cotitzacions, per la qual cosa va generar dret a la deducció per maternitat, i la manté fins que el nen compleixi tres anys (per tant, fins a agost inclòs). Passaria el mateix si hagués estat d’alta en el RETA en el moment del naixement del fill major.

Import total deducció per maternitat 2023: (2.400 + 800) = 3.200

2. Increment addicional per despeses de custòdia

Increment addicional corresponent al fill gran:

 • Nombre de mesos de compliment dels requisits: sis mesos
 • Import de l’increment (1.000 euros ÷ 12 mesos x 6 mesos) = 500

Nota: en el present cas, l’increment addicional per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats pot arribar als 1.000 euros anuals i es calcularà proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de manera simultània els requisits exigits en l’article 81.1 i 2 de la Llei de l’IRPF. Els mesos a prendre en consideració són exclusivament aquells en els quals les despeses abonades s’efectuïn per mes complet. Per tant, en la mesura en què té dret a la deducció per maternitat des del mes de gener, i l’increment per despesa en guarderia només es pot estendre fins al mes previ a l’inici del segon cicle d’educació infantil (setembre) computant els mesos complets, només es tenen en compte sis mesos complets (de gener a juny), per la qual cosa el càlcul serà 1000 euros ÷ 12 mesos x 6 mesos) = 500 euros.

 • Límit de l’increment: 500 euros.
 • L’increment de 500 euros no supera el límit de l’import total de la despesa efectiva no subvencionada de les despeses de custòdia: 2.290 euros.

Nota: d’acord amb l’article 81 de la Llei de l’IRPF i l’article 60 del Reglament de l’IRPF, la despesa total no subvencionada corresponent a les quantitats totals anuals (per mesos complets o incomplets) satisfetes a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats per la preinscripció i matrícula d’aquests menors, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, es minorarà en les quantitats d’aquestes despeses que hagin estat satisfetes per les empreses ocupadores dels beneficiaris que tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació del que es disposa en les lletres b) o d) de l’apartat 3 de l’article 42 de la Llei de l’IRPF.

Per tant, en el present cas les despeses de custòdia seran: 300 (matrícula) + 3.000 (6 mesos complets) + 250 (mes de juliol incomplet) – 700 (import subvencionat) – 560 (80 x 7 mesos, corresponent a la retribució en espècie exempta) = 2.290 euros.

Atenció: encara que hagi estat pagat per tots dos progenitors al 50 per 100, es considerarà tant l’import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit increment, com el satisfet per l’altre progenitor.

3. Resultat de la declaració

Quota diferencial: 1.500

Deducció per maternitat

 • Import de la deducció (2.400 + 800) = 3.200
 • Increment per despeses en guarderies (500) = 500

Resultat de la declaració (1.500 – 3.200 − 500) = −2.200

Font: AEAT

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFADejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.