Novetats en els ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries en situacions preconcursals

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 estableix una nova regulació per als ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT.

Com ja l’informàrem en el seu moment, la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, va introduir un nou règim d’ajornaments i fraccionaments per als deutes tributaris gestionats per l’AEAT, aplicable als deutes en període voluntari o executiu, quan la situació econòmica financera del contribuent li impedís, de manera transitòria, efectuar el pagament en els terminis establerts.

Aquesta regulació des d’un primer moment ens va produir un cert recel per dos motius: en primer lloc, una vegada més ens trobàvem davant una mala praxi de tècnica legislativa, ja que incorporar la regulació dels ajornaments i fraccionaments de tots els deutes gestionats per l’AEAT es podia interpretar com una derogació tàcita de l’article 65.1 i 2 de la LGT i, d’altra banda, posar límits a tots els ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris de l’AEAT tampoc tenia gaire sentit.

Nova regulació per la LPGE a partir del 2023

Doncs bé, la Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ha modificat amb efectes des de l’1 de gener de 2023, aquesta regulació de la Llei 16/2022, per a incloure les sancions juntament amb els deutes que podran ser objecte d’aquests concrets ajornaments o fraccionaments i delimitar la seva aplicació a situacions preconcursals.

Es modifica aquest règim de la següent forma:

  1. Es podrà sol·licitar l’ajornament o fraccionament de sancions tributàries estatals (no només de deutes tributaris estatals).
  2. Es restringeix la possibilitat d’efectuar la sol·licitud d’ajornament i fraccionament. Només serà possible en el cas que el deutor hagi comunicat al jutjat competent l’obertura de negociacions amb els seus creditors d’acord amb el que es preveu en els articles 585 o 690 del text refós de la Llei concursal, i sempre que el pla de reestructuració no s’hagi formalitzat en instrument públic, ni s’hagi aprovat el pla de continuació, ni declarat el concurs o obert el procediment especial per a microempreses.
  3. Els terminis màxims queden de la següent forma:
  • Sis mesos, (i) quan els deutes siguin de quantia inferior a la que fixi la norma tributària, és a dir, a 30.000 euros i es tracti de persones jurídiques o d’entitats a les quals es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició).
  • Dotze mesos, per als supòsits en què (i) l’obligat al pagament no tingui prou béns per garantir el deute, sempre que (ii) l’execució del seu patrimoni pogués afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ús de l’activitat econòmica, o pogués produir greus crebants per als interessos de la Hisenda.

Aquest termini també s’aplicarà a les persones físiques, quan els deutes siguin de quantia inferior a la que fixi la norma tributària, és a dir, 30.000 euros.

A l’efecte de la determinació de l’import de deutes, s’acumularan aquells als quals es refereixi la sol·licitud i qualsevol altra del mateix deutor per al qual s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com els venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

  • Vint-i-quatre mesos, quan els ajornaments i fraccionaments es garanteixin mitjançant hipoteca, peça o fiança personal o solidària o sigui possible sol·licitar de l’Administració que adopti mesures cautelars en substitució de les garanties citades.
  • Trenta-sis mesos, quan els ajornaments i fraccionaments es garanteixin amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució.

Atenció. En les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes de dret públic gestionats per l’AEAT i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal, a exclusió dels deutes duaners, no s’exigiran garanties sempre que el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 € i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.