Nous models per a la regulació voluntària del deute tributari

Mitjançant Ordre HAC / 530/2020, de 3 de juny, per la qual es desenvolupa la disposició final desena de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general Tributària, s’aproven els models 770, «Autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei general tributària» i 771 «Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu electrònica de la AEAT per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei general tributària », i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

Al BOE de 16 de juny de 2020 i en vigor a partir del dia 26 de l’esmentat mes, s’ha publicat l’Ordre HAC / 530/2020, de 3 de juny, que desenvolupa la disposició final desena de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, s’aproven els models 770, «Autoliquidació d’interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei general Tributària »i 771« Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la seu electrònica de l’AEAT per a la regularització voluntària prevista en l’article 252 de la Llei general tributària », i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

  1. Tributs que han de ser objecte d’autoliquidació pels obligats tributaris, com ara, entre d’altres, l’IRPF, l’IRNR, l’IS o l’IVA
  2. Tributs que s’exigeixen mitjançant la presentació de declaracions pels obligats tributaris i posterior liquidació practicada per la pròpia Administració Tributària.

Aquesta norma que estem ressenyant és aplicable, exclusivament, als tributs que són objecte de procediment d’autoliquidació, quedant subjectes, els restants, a el règim general i com hem assenyalat anteriorment aprova els següents models:

Model 770 destinat a l’autoliquidació i ingrés d’interessos de demora i recàrrecs legalment meritats per a la regularització voluntària, en relació, exclusivament tal com hem indicat anteriorment, amb aquells tributs sotmesos a procediment d’autoliquidació.

Model 771 destinat a l’autoliquidació i ingrés de quotes corresponents a conceptes impositius i exercicis, el model de presentació no es trobi disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària en aquest moment, la formalització es realitzarà d’acord a l’Ordre Ministerial que va aprovar el respectiu model de presentació.

Podran presentar els referits models els obligats tributaris que procedeixin a el complet reconeixement i pagament del deute tributari abans que se li hagués notificat l’inici d’actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació del deute tributari objecte de la regularització o, en el cas que aquestes actuacions no s’haguessin produït, abans que el Ministeri Fiscal, l’Advocat de l’Estat o el representant processal de l’Administració autonòmica, foral o local de què es tracti, interposi querella o denúncia contra aquell dirigida, o abans que el Ministeri Fiscal o el jutge d’instrucció realitzin actuacions que li permetin tenir coneixement formal de la iniciació de diligències.

Es presentarà un model 770 i, si escau, un model 771, per cada concepte impositiu i exercici o fet imposable que es pretengui regularitzar, tenint en compte, a aquests efectes, les normes per determinar la quantia de la quota defraudada segons el que disposa en l’article 305.2 de el Codi Penal.

Finalment, assenyalar que aquests models estaran disponibles exclusivament en format electrònic a través d’internet i per a tots dos, hi ha la possibilitat d’aportar la documentació que s’estimi convenient per donar suport les dades consignades en els mateixos, a través de la Seu electrònica de l’AEAT , accedint a el tràmit d’aportació de documentació complementària que correspongui segons el procediment assignat a cada model.

 

JDA / SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.