Suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

En data 22 d’octubre de 2020 entra en vigor el Decret Llei 34/2020 de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual s’estableix el següent:

 

Modificació de les condicions del contracte:

Si com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 es decreten per l’autoritat competent mesures de suspensió de l’exercici de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l’1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d’una altra forma fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.

 

Regles aplicables davant la falta d’acord entre les parts:

En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en el termini d’un mes a comptar del requeriment previst en l’article 1, s’aplicaran les següents regles:

a) En cas de suspensió de l’exercici de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’hauran de reduir en un cinquanta per cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.

b) En cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’hauran de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.

c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes en l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i b) d’aquest apartat.

d) La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi total o parcialment a l’obligació de pagar les referides rendes i altres quantitats degudes que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l’organisme oficial competent. La part arrendatària ha de reintegrar les garanties objecte d’imputació en el termini d’un any comptat des de la desaparició de les circumstàncies a què fa referència l’article 1 i, en tot cas, abans de la finalització de l’contracte si el seu termini de durada és inferior.

e) En el cas que les mesures previstes a la lletra a) d’aquest apartat es prolonguin més de tres mesos en el transcurs d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta norma, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en que passi aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després de la cessació complerta de les mesures, sempre que ho notifiqui de forma fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.

 

Les reduccions de renda i d’altres quantitats degudes per la part arrendatària que estableix l’apartat 1 són efectives a comptar de la data de l’requeriment de modificació de les condicions contractuals realitzat per la part arrendatària. Des que rebi el requeriment, la part arrendadora ha d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

 Acords anteriors

La part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts contractants, respecte de les contingències que es preveuen, abans de la seva entrada en vigor.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.