Mesures laborals recollides en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ

Es manté per 2021 el límit màxim de la base de cotització en 4.070,10 euros mensuals. Quant als tipus de cotització de el Règim General de la Seguretat Social, no hi ha modificacions respecte dels aplicables en 2020.

 

INTERÈS LEGAL DEL DINER I INTERÈS DE DEMORA

Es manté l’interès legal de diners en el 3% i l’interès de demora en el 3,75%.

 

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

Es fixen les seves quanties per 2021 les quals es veuen incrementades respecte a anys anteriors i són les següents:

  1. a) Diari: 18,83 euros.
  2. b) Mensual: 564,90 euros.
  3. c) Anual: 6.778,80 euros.
  4. d) En els supòsits en què la referència a el salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.908,60 euros quan les normes es refereixin SMI en còmput anual, llevat que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

 

MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE QUOTA PER MITJÀ AJORNAMENT AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Les empreses i els treballadors per compte propi al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i que no tinguessin altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms. S’aplicarà un interès de l’0,5%.

Les sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a les quotes meritades abans assenyalades.

L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent a què aquella s’hagi dictat.

La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades pel mateix, fins que es dicti la corresponent resolució.

 

FORMACIÓ DUAL UNIVERSITÀRIA

Es fa una nova redacció a l’article 11 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, introduint un nou apartat 3 que contempla el contracte per a la formació dual universitària. Aquest contracte es formalitzarà en el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores i tindrà per objecte la qualificació professional dels estudiants universitaris a través d’un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària, per afavorir una major relació entre aquest i la formació i l’aprenentatge del treballador.

Per reglament es desenvoluparà el sistema d’impartició i les característiques de la formació i dels aspectes relacionats amb el finançament de l’activitat formativa i amb la retribució del treballador contractat, que es fixarà en proporció a el temps de treball efectiu, d’acord amb el que estableix conveni col·lectiu, sense que en cap cas sigui inferior a el salari mínim interprofessional.

L’acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació dual universitària comprendrà totes les contingències protegibles i prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura de el Fons de Garantia Salarial.

 

MODIFICACIONS EN EL FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA)

FOGASA assumirà les indemnitzacions reconegudes per sentència, acte, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a causa d’acomiadament o extinció dels contractes de treball conforme els articles 50, 51, 52, 40.1 i 41.3 d’aquesta llei, i d’extinció de contractes d’acord als articles 181 i 182 de Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal, així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedents, en tots els casos amb el límit màxim d’una anualitat, i de 9 mensualitats en el cas de l’article 41.3 ET, sense que el salari diari pugui excedir el doble de l’SMI, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 

COTITZACIÓ A SUPÒSITS DE COMPATIBILITAT DE JUBILACIÓ I TREBALL

En els supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte d’altri, quedant els empresaris i treballadors subjectes a una cotització especial de solidaritat d’un 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a efectes de prestacions, que es distribuirà entre ells , corrent a càrrec de l’empresari el 7% i del treballador el 2%.

En el cas de treballadors per compte propi, han de cotitzar a aquest règim especial únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, quedant subjectes a una cotització especial de solidaritat de el 9% sobre la base per contingències comunes, no computable a efectes de prestacions.

 

MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS

S’estableixen mesures de suport a la prolongació de el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, amb efectes de l’1 de gener, aquelles empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, podran aplicar una bonificació en aquests mesos de l’50 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

 

BONIFICACIÓ PER RISC DURANT L’EMBARÀS O LA LACTÀNCIA

En els supòsits en què, per raó de risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, la treballadora, sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, s’aplicarà pel que fa a les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una bonificació de el 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Aquesta mateixa bonificació és aplicable, en aquells casos en què, per raó de malaltia professional, en els termes i condicions normativament previstos, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l’exercici, en una altra diferent, d’un lloc de treball compatible amb l’estat de treballador.

 

FINANÇAMENT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit de formació, en funció del nombre de treballadors, podent beneficiar aquelles empreses que durant 2021 obrin nous centres de treball i empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla a nous treballadors . Les empreses que durant l’any 2021 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional.

 

SUSPENSIÓ DEL SISTEMA DE REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS PER DISMINUCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL

Se suspèn la suspensió de l’aplicació de sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a empreses en què hagi disminuït de manera considerable a la sinistralitat laboral.

Aquesta suspensió s’estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de el Reial Decret 231/2017 que s’ha de produir al llarg de l’any 2021.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.