Modificació del pla general de comptabilitat

El passat 30 de gener de l’2021 es va publicar el RD 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat; el PGC de mitjanes Empreses; les Normes de Consolidació; i les normes d’Adaptació de l’PGC a les entitats sense fins lucratius.

En aquesta publicació es traslladen certes normatives internacionals que provoquen alguns canvis en el nostre marc comptable a partir de 2021.

A continuació, detallarem de forma resumida alguns d’ells, havent de recordar que les modificacions en matèria d’instruments financers i reconeixement d’ingressos no són aplicables a el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

Així com altres novetats ja comentades com són la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

Així mateix, assenyalar que s’ha publicat al B.O.E. núm. 38 de 13 de febrer 2021 la Resolució de l’ICAC per la qual es dicten les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis.

 

NOVETATS MÉS DESTACABLES DEL NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

valor raonable

S’incorpora la NIIF 13 “Mesura de la valor raonable”, on s’especifica que el valor raonable s’entén com un preu de sortida d’un actiu i passiu i no com un preu d’entrada.

La NIIF defineix el valor raonable com:

El preu que seria rebut per vendre un actiu o pagat per transferir un passiu en una transacció ordenada entre participants del mercat en la data del mesurament.

El PGC inclou explícitament el fet que el valor raonable s’estima per a una determinada data i, pel fet que les condicions de mercat poden variar amb el temps, aquest valor podria ser inadequat per a una altra data; i s’han de tenir en compte l’estat de conservació i ubicació, les restriccions sobre la venda o l’ús de l’actiu, etc. de cara a aquesta valoració. També s’inclou la necessitat d’establir unes jerarquies en les variables utilitzades en la determinació de la valor raonable segons s’utilitzin unes referències o unes altres.

 

Criteris de classificació i valoració dels actius i passius financers

La normativa espanyola s’adapta parcialment als criteris de classificació d’actius financers de la NIIF 9 Instruments financers, introduint alguns canvis:

La reducció de les categories d’actius financers de les sis anteriors a les quatre actuals:

 • Actius a cost amortitzat
 • Actius a valor raonable amb canvis en el compte de PiG
 • Actius financers a cost
 • Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net

 

El canvi més important, és la desaparició de la categoria d ‘ “Actius financers disponibles per a la venda” (valorats a valor raonable però amb canvis en el Patrimoni Net), aquesta categoria s’ha de reclassificar en la nova cartera d’ “Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys “, al traspassar aquests actius d’una cartera a una altra, els ajustos per canvis de valor acumulats en el patrimoni net relacionats amb actius financers disponibles per a la venda seran reclassificats a l’inici de l’exercici d’aplicació de la reforma a reserves.

En el cas dels passius financers s’han vist reduïts a aquestes categories:

 • Passius a cost amortitzat
 • Passius a valor raonable amb canvis en el compte de PiG
 • Mètode de registre de la deterioració:

 

Es manté el model de deteriorament de valor basat en pèrdues incorregudes i no esperades. Els deterioraments de valor dels instruments de patrimoni valorats a cost, que no siguin inversions en empreses de el grup, multigrup i associades, són reversibles, quan anteriorment no ho eren. D’altra banda, es manté el model de deteriorament de valor dels actius financers disponibles per a la venda, per als actius financers valorats a valor raonable amb canvis en patrimoni net.

 

Instruments financers híbrids:

Els instruments financers híbrids deixen de identificar-se de forma separada del seu contracte principal i es valoraran segons el contracte. En aquest cas les cobertures comptables experimenten una major flexibilitat de requisits a complir, incrementant-se els possibles instruments de cobertura, diferents dels derivats i les partides cobertes, suprimint-se els llindars d’anàlisi quantitativa sobre l’eficàcia retroactiva de la cobertura. Deixant aquests aspectes al marge, ni la tipologia de les cobertures ni el seu tractament comptable han estat modificats.

Existències

Les societats que comercialitzin amb matèries primeres cotitzades podran valorar-ne les existències a el valor raonable menys costos de venda, amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, sempre que amb això s’elimini o redueixi de forma significativa una asimetria comptable que sorgiria en un altre cas per no reconèixer aquests actius a valor raonable.

Ingressos por venda i serveis

S’introdueix el principi bàsic que consisteix a reconèixer els ingressos quan es produeixi la transferència de el control dels béns o serveis compromesos amb el client i per l’import que s’espera rebre d’aquest últim, a partir d’un procediment de reconeixement que inclou 5 etapes :

 1. Identificar l’existència del contracte o contractes.
 2. Identificar les obligacions compromeses amb el client.
 3. Determinar el preu de la transacció.
 4. Assignar el preu de la transacció a les obligacions compromeses.
 5. Reconèixer l’ingrés quan o a mesura que es produeix la transferència de les obligacions compromeses.

Es desenvolupa el criteri de reconeixement i valoració del preu de la transacció quan aquesta té un component variable i no fix:

 • L’ingrés es reconeix quan és altament probable que no es vagi a produir una reversió significativa d’ingressos.
 • Per llicències de propietat intel·lectual, industrial i similars, s’aplica la limitació de el reconeixement d’ingressos a l’hora posterior d’entre l’ús o venda posterior o la satisfacció de l’obligació.

Es manté el criteri vigent per comptabilitzar les permutes, de manera que l’intercanvi d’elements homogenis entre entitats no implica el reconeixement d’ingressos. De la mateixa manera, es requereix reconèixer ingressos quan es rep en contraprestació serveis que representen despeses per a l’empresa.

Cobertures

Les empreses poden optar per mantenir la comptabilitat de cobertures de el Pla General de Comptabilitat vigent o aplicar la nova comptabilitat de cobertures. Si l’empresa opta per aquesta política comptable, l’aplicarà a totes les seves relacions de cobertura. La nova norma de cobertures s’incorpora com a política de gestió de riscos de l’empresa introduint canvis substancials.

Aplicació de forma retroactiva amb dades comparatives

La data de la primera sol·licitud serà l’inici del primer any fiscal que comença a partir de l’1 de gener de 2021. Els comptes anuals individuals i consolidats corresponents al primer any fiscal que comença a partir de l’1 de gener de 2021 es presentaran amb informació comparativa, però l’empresa no està obligada a tornar a expressar la informació comparativa de l’any anterior.

L’aplicació de la norma, en general, és retroactiva, de conformitat amb el que disposa la norma de registre i valoració 22a, canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables de el Pla General de comptabilitat. Les diferències de valoració que sorgeixin en la data de primera aplicació es reconeixeran en una partida de reserves. En la formulació dels comptes anuals del primer exercici s’haurà de presentar incloent informació comparativa, però l’empresa no estarà obligada a expressar de nou la informació comparativa de l’exercici anterior, tot i que s’ha d’incorporar informació suficient per a la comprensió de les variacions en la nota de “Bases de presentació dels comptes anuals”.

No obstant això, l’aplicació de la comptabilitat de cobertures és prospectiva, els criteris de classificació d’instruments financers es poden aplicar prospectivament i els criteris d’ingressos per vendes i prestació de serveis es poden aplicar de manera prospectiva als contractes iniciats a partir de l’1 de gener de 2021.

Informació sobre honoraris d’auditoria

A nivell de CCAA Individuals hem d’informar dels honoraris dels auditors desglossat pels honoraris percebuts per la prestació de servei d’auditoria i altres serveis diferents, introduint com a novetat la informació dels serveis fiscals que pogués realitzar la societat o qualsevol entitat pertanyent a la xarxa de la firma auditora d’acord la normativa aplicable. El mateix punt s’ha d’aportar a nivell consolidat.

Qui es poden acollir a el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses als que no li són d’aplicació els punts sobre instruments financers o el reconeixement d’ingressos

Qualsevol entitat durant dos exercicis consecutius que reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, al almenys dues de les circumstàncies següents:

 1. Que el total de les partides de l’actiu no superi els quatre milions d’euros.
 2. Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros.
 3. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.