Millores en la protecció social dels artistes

Entre les modificacions del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener s’inclou la regulació de la prestació especial per desocupació de les persones artistes.

L’informem que l’11 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes.

La norma introdueix importants millores en la protecció social d’artistes (popularment conegut com a Estatut de l’artista) que afectarà els professionals de l’àmbit cultural.

A continuació veurem les principals mesures de protecció social dels artistes.

Principals mesures per als artistes

Les novetats més rellevants incloses en el Reial decret llei 1/2023 són les següents:

1. Compatibilitat entre pensió de jubilació i activitat artística per compte propi o d’altri

Amb entrada en vigor l’1 d’abril de 2023, s’amplien els supòsits de compatibilitat entre la pensió de jubilació i l’activitat artística.

Mentre que ara, conforme al Reial decret 302/2019, de 26 d’abril està establerta la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual, a partir de l’abril quedarà sense efecte aquesta regulació ampliant-se les activitats artístiques que són compatibles amb la percepció íntegra de la pensió de jubilació contributiva.

Àmbit personal d’aplicació: beneficiaris d’una pensió de jubilació contributiva de la Seguretat Social que, amb posterioritat a la data de reconeixement:

 • Desenvolupin, per compte propi o d’altri, activitats artístiques dramàtiques, de doblatge, coreogràfica, de varietats, musicals, cant, ball, de figuració, d’especialistes, de direcció artística, de cinema, d’orquestra, d’adaptació musical, d’escena, de realització, de coreografia, d’obra audiovisual, artista de circ, artista de marionetes, màgia, guionistes, i, en tot cas, la desenvolupada per qualsevol persona l’activitat de la qual sigui reconeguda com a artista intèrpret o executant del títol I del llibre segon de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, o com a artista, artista intèrpret o executant pels convenis col·lectius que siguin aplicables en les arts escèniques, l’activitat audiovisual i la musical, conforme al RD 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la seva relació laboral especial.
 • Facin treballs per compte d’altri o exerceixin activitat per compte propi com a autors d’obres literàries, artístiques o científiques, tal com es defineixen en el capítol I del títol II del llibre primer de la Llei de propietat intel·lectual, es percebin drets de propietat intel·lectual per aquesta activitat o no, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers i amb independència que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes.

En relació amb la descripció del que s’ha d’entendre per activitat artística, s’ha de tenir en compte la inclusió en el camp d’aplicació del RETA dels qui l’exerceixin per compte propi.

Es precisa que els beneficiaris d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, a més de desenvolupar l’activitat artística, desenvolupin qualsevol altra activitat per compte d’altri o per compte propi diferent que doni lloc a la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim general o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social, no podran acollir-se a aquesta modalitat de compatibilitat. També queda exclosa qualsevol modalitat de jubilació anticipada o jubilació parcial.

El règim de compatibilitat. Les regles que regeixen aquesta modalitat de compatibilitat de pensió de jubilació i activitat artística per compte propi o d’altri són les següents:

 • La quantia de la pensió de jubilació contributiva compatible amb l’activitat artística és equivalent al 100% de l’import que correspongui percebre, inclòs el complement per a pensions inferiors a la mínima i el complement per maternitat o reducció de la bretxa de gènere.
 • Mentre es mantingui el règim de compatibilitat, es tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general (qüestió important en l’àmbit de l’aportació al preu dels medicaments).
 • La prestació d’incapacitat temporal causada durant la compatibilitat s’extingirà en la data en la qual se sigui baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Com a alternativa a aquest règim de compatibilitat, al beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social en qui concorrin les circumstàncies previstes en aquesta nova regulació a la qual li pugui ser aplicable un altre règim de compatibilitat, podrà optar per l’aplicació del règim jurídic previst per a qualssevol altres modalitats de compatibilitat entre pensió i feina (p. ex. supòsits de compatibilitat de la jubilació flexible o de la jubilació activa), si reuneix els requisits per a això. També podrà suspendre la percepció de la pensió i dur a terme les activitats incompatibles.

Cotització dels pensionistes de jubilació quan duguin a terme activitats artístiques. S’han de distingir dos supòsits:

Quan es compatibilitzi la pensió de jubilació amb l’acompliment d’una activitat artística per compte d’altri, els empresaris estaran obligats a sol·licitar l’alta i cotitzar en el règim general de la Seguretat Social únicament per contingències professionals i per una cotització especial de solidaritat del 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es distribuirà entre empresari (7%) i treballador (2%).

Si l’interessat és pensionista de jubilació contributiva i posteriorment inicia una activitat artística per compte propi:

 1. Haurà de sol·licitar l’alta i cotitzar en el RETA només per contingències professionals i una cotització especial de solidaritat del 9% sobre la seva base de cotització per contingències comunes, que no computarà a l’efecte de prestacions.
 2. Quan per l’activitat obtingui ingressos baixos (rendiments nets anuals iguals o inferiors a 3.000 €), podrà sol·licitar l’aplicació de la cotització reduïda que es regula en el nou article 313 bis de la LGSS i que presenta els següents trets diferenciadors:
 • La base de cotització per contingències comunes es determinarà en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, fixant-se per al present exercici pel mateix Reial decret llei 1/2023 en 526,14 euros mensuals.
 • Aquesta base de cotització s’aplicarà amb els mateixos efectes temporals als establerts amb caràcter general per als canvis de base de cotització del RETA en funció de la data de sol·licitud d’aquesta base de cotització, tret que aquesta sol·licitud s’hagi realitzat juntament amb la d’alta, i en aquest cas s’aplicarà des de la data d’efectes d’aquesta.
 • No es procedirà a la regularització de quotes prevista en l’article 308.1.c) de la LGSS quan es comprovi que la mitjana dels rendiments nets mensuals obtinguts és igual o inferior a la mitjana mensual dels 3.000 euros ja esmentats, tret que la Inspecció de Treball i Seguretat Social verifiqui la falta de condició d’artista de l’autònom en el període anual de què es tracti. En aquest cas, es procedirà a la regularització de quotes fins a la base mínima de cotització del tram 1 de la taula reduïda de bases de cotització establerta per al RETA.
 • El termini reglamentari d’ingrés de les quotes serà l’establert amb caràcter general, tret que l’interessat sol·liciti expressament, a través dels procediments automatitzats que estableixi la TGSS, que el termini d’ingrés de les quotes sigui trimestral (quotes de gener, febrer i març: ingrés a l’abril; quotes d’abril, maig i juny: ingrés al juliol; quotes de juliol, agost i setembre: ingrés a l’octubre; i quotes d’octubre, novembre i desembre: ingrés al gener de l’any següent). Les sol·licituds presentades en cada trimestre natural faran efecte a partir del primer mes del trimestre natural posterior.

2. Exclusió dels rendiments de l’activitat artística per mantenir i compatibilitzar la pensió d’invalidesa no contributiva

També amb entrada en vigor l’1 d’abril de 2023, s’estableix una modificació en la norma perquè els beneficiaris de la pensió no contributiva d’invalidesa mantinguin i compatibilitzin la percepció d’aquesta pensió amb els seus rendiments per l’activitat artística, sempre que no excedeixin de l’import del salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.

3. Nova prestació per desocupació subjecta a menys requisits i que té en compte la intermitència del sector

Amb entrada en vigor l’1 de juliol de 2023, s’estableix una prestació especial per desocupació a favor dels treballadors subjectes a la relació laboral especial dels artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com dels qui duen a terme activitats tècniques i auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

Aquesta prestació s’adapta a la situació d’intermitència de l’activitat artística i és compatible amb els ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual i d’imatge.

La prestació equivaldrà al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment, excepte quan la mitjana diària de les bases de cotització corresponents als últims seixanta dies de prestació real de serveis en l’activitat artística sigui superior a 60 euros, i en aquest cas serà igual al 100% de l’IPREM. La seva durada serà de quatre mesos i entrarà en vigor l’1 de juliol de 2023.

 • Requisits:
  • Estar en situació legal de desocupació i tenir seixanta dies cotitzats per prestació real de serveis en l’activitat artística en els últims divuit mesos; acreditar cent vuitanta dies d’alta en la Seguretat Social (enfront dels tres-cents seixanta habituals) per prestació real de serveis en l’activitat artística o regularitzacions anuals ja efectuades en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació, sempre que no hagin estat tingudes en compte per al reconeixement d’una prestació prèviament.
  • No tenir dret a una prestació contributiva ordinària, encara que, en el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reprendre, sí que podran optar per rebre la nova prestació especial.

La prestació s’extingirà:

 • Quan s’hagin esgotat els cent vint dies de percepció, tenint en compte que no es podrà obtenir de nou el seu reconeixement fins que transcorri, almenys, un any i tornin a reunir-se els requisits exigits.

A més, l’esgotament d’aquesta prestació especial no constitueix un supòsit d’accés als subsidis per fi de prestació contributiva tenint càrregues familiars ni al subsidi per a treballadors més grans de cinquanta-dos anys. Aquest esgotament, tampoc donarà dret a accedir a la Renda Activa d’Inserció en els supòsits en els quals per a això s’exigeix esgotar una prestació o subsidi per desocupació. No obstant això, en el cas d’haver percebut la prestació especial després d’haver esgotat una prestació contributiva, es podrà accedir al subsidi per esgotament d’aquesta, sempre que se sol·liciti en el termini de dotze mesos següents a aquest esgotament.

 • Si s’accedeix a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial o al programa de Renda Activa d’Inserció.

Finalment, s’estableix que aquesta prestació serà compatible amb la percepció de drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge, però incompatible amb:

 • La feina per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en algun dels règims de la Seguretat Social, o per compte d’altri.
 • Qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

4. Creació de noves comissions o grups de treball

El RDL 1/2023 conté mandats dirigits al Govern per a la creació de:

 • Un grup de treball per a l’estudi i impuls de mesures de reconeixement de la intermitència en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social dels artistes, per al que es concedeix un termini d’un mes comptat des de l’11 de gener de 2023.
 • Una comissió per a impulsar l’avaluació i el reconeixement de determinades malalties professionals derivades de les activitats específiques per compte d’altri o pròpia en el sector cultural, per al que es contempla un termini de sis mesos des del 12 de gener de 2023.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.