Mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional a aplicar després de la fi de l’estat d’alarma

Al BOE del dia 5 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma.

L’informem que al BOE del dia 5 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma.

La fi de la vigència de l’estat d’alarma i la necessitat que mentre subsisteixin els efectes negatius de la pandèmia es continuïn aplicant determinades mesures que s’havien adoptat i que decauran en aquest moment, fonamenten el Reial decret llei 8/2021, que, ha entrat en vigor el 9 de maig.

1. Mesures referides al control sanitari dels passatgers internacionals

Aquestes mesures persegueixen mantenir els nivells de seguretat en els controls de ports i aeroports adaptant els mecanismes existents per permetre una detecció ràpida de casos importats de COVID-19 i dels contactes estrets dels casos.

A aquest efecte, pel que es refereix al control documental, s’exigeix que els passatgers amb origen en qualsevol aeroport o port situat fora del territori espanyol, emplenin un formulari de control sanitari disponible en el portal web Spain Travel Health o mitjançant l’aplicació per a dispositius mòbils SpTh-Spain Travel Health. Una vegada emplenat el formulari de control sanitari es generarà un codi QR la presentació del qual serà imprescindible abans de l’embarcament i a l’arribada a Espanya.

Les agències de viatge, els operadors turístics i companyies de transport aeri o marítim i qualsevol altre agent que comercialitzi bitllets aeris o marítims venuts aïlladament o com a part d’un viatge combinat hauran d’informar el passatge, en l’inici del procés de venda dels bitllets amb destinació a Espanya, de totes les mesures de control sanitari i de les conseqüències del seu incompliment. En particular, informaran de l’obligació de presentar el codi QR a què s’ha acabat de fer referència abans de l’embarcament i de les conseqüències del seu incompliment o falsejament. També facilitaran el suport necessari als qui no disposin de mitjans electrònics per emplenar el formulari de control sanitari.

2. Mesures aplicables a les juntes de propietaris de les comunitats en règim de propietat horitzontal

Per pal·liar les limitacions que s’han imposat a la celebració presencial d’aquestes reunions de propietaris a causa de la COVID-19, i els dubtes existents sobre la possibilitat d’adoptar acords de manera telemàtica perquè la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, omet aquesta possibilitat:

 • Se suspèn fins al 31 de desembre de 2021 l’obligació de convocar i celebrar aquestes juntes, així com les obligacions d’aprovar el pla d’ingressos i despeses previsibles, els comptes corresponents i el pressupost anual. Durant aquest mateix període, o fins a la celebració de la junta corresponent, s’entenen prorrogats l’últim pressupost anual aprovat i els nomenaments dels òrgans de govern.
 • Es permet que la junta de propietaris es pugui celebrar per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els propietaris disposin dels mitjans necessaris, que serà comprovat per l’administrador amb antelació a la junta; i si el secretari reconeix la identitat dels propietaris assistents a la junta i així ho expressa en l’acta. A més, en aquest supòsit, també serà possible l’adopció d’acord sense celebració de junta mitjançant l’emissió de vot per correu postal o comunicació telemàtica.

3. Mesures relatives a situacions de vulnerabilitat econòmica i social

Aquestes mesures suposen:

 • Prorrogar fins al 9 d’agost de 2021 la garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables, prevista en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre.
 • Estendre la condició de consumidor vulnerable, a l’efecte de la percepció del bo social d’electricitat i la protecció especial enfront de la interrupció del subministrament, i, per tant, el dret a percebre el bo social en els termes que correspongui, fins al 9 d’agost de 2021, sense perjudici de la possibilitat d’acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data a l’empara de la resta de supòsits previstos en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics.
 • Modificar el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, per a:
  • ampliar fins al 9 d’agost de 2021 la suspensió dels procediments i llançaments d’habitatge en situacions de vulnerabilitat, en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts;
  • ampliar, en aquells contractes amb el venciment establert entre el 9 de maig i el 9 d’agost de 2021, la possibilitat d’aplicar una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor, sempre que no s’hagués arribat a un acord diferent entre les parts;
  • estendre, fins al 9 d’agost de 2021, la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendadora sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o una «gran tenidora» (això és, una persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²), sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial no s’hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes dues parts; i
  • ampliar fins al 9 d’agost de 2021 el termini en el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge podran presentar la sol·licitud de compensació prevista en la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

4. Mesures en matèria de violència de gènere

A l’efecte del previst en la Llei 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere, es prorroga fins al 9 d’agost de 2021 la consideració com a essencials dels serveis d’informació, assessorament, teleassistència, assistència social integral, acolliment per a víctimes de totes les formes de violència contra les dones, incloses les víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, i el sistema de seguiment per mitjans telemàtics en matèria de violència de gènere.

Així mateix, es modifica l’article 8 de la citada Llei 1/2021, per garantir que les comunitats autònomes i les entitats locals puguin continuar utilitzant els fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per desenvolupar els programes que siguin necessaris per garantir la prevenció, assistència i protecció de les víctimes de violència de gènere en el context específic de vulnerabilitat derivat de les mesures de contenció de la pandèmia.

5. Mesura relativa a les societats laborals i participades

Es prorroga per vint-i-quatre mesos més el termini de trenta-sis mesos establert en l’article 1.2 b) de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i participades, perquè les societats laborals constituïdes inicialment per 2 socis treballadors amb contracte per temps indefinit, amb capital social i drets de vot distribuïts al 50%, obtinguin pròpiament la qualificació de «Societat Laboral» ajustant-se als requisits establerts en la referida llei, de manera que s’evitin les conseqüències que, per efecte directe de la crisi derivada de la pandèmia, comportaria la impossibilitat d’adaptar-se en el termini inicialment previst i que comportaria la seva desqualificació i desaparició.

6. Mesura sobre l’ús del fons d’educació i promoció de les cooperatives

La mesura permet destinar, fins al 31 de desembre de 2021, el fons d’educació i promoció regulat en l’article 56 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, a qualsevol activitat que ajudi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, mitjançant accions pròpies o bé per mitjà de donacions a altres entitats, públiques o privades, o a dotar de liquiditat a la cooperativa per a garantir la continuïtat del seu funcionament.

A aquests efectes, no serà aplicable el que es disposa en els articles 13.3 i 19.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives i, per tant, el fons d’educació i promoció que hagi estat aplicat als fins ara contemplats, no tindrà la consideració d’ingrés per a la cooperativa.

7. Mesures relatives a la compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals sanitaris amb l’acompliment d’activitat motivada per la crisi sanitària de la COVID-19

Per facilitar la contractació de personal sanitari a les Administracions públiques, que sens dubte continuarà sent necessari en tant es prolongui la situació de crisi sanitària, es mantindrà fins al 31 de desembre de 2021:

 • La compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals sanitaris amb la prestació de serveis que, a requeriment de l’autoritat competent de la comunitat autònoma, de l’INGESA a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, o del Ministeri de Defensa en la Xarxa Hospitalària de la Defensa, es realitzi o s’hagi realitzat a l’empara de l’ordenament laboral, directament amb les comunitats autònomes i els organismes indicats, o bé a través de centres privats.

La prestació de serveis dels professionals sanitaris en centres privats que es realitzessin a aquest efecte en virtut d’un contracte laboral subscrit abans del 9 de maig haurà de ser comunicada a l’INSS en el termini d’un mes des d’aquesta data.

 • La compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals que exerceixen la medicina i la infermeria i que, en virtut de nomenament estatutari o contracte laboral, prestin serveis tant en centres sanitaris públics com privats, a fi de dur a terme tasques dirigides a la lluita contra la COVID, sempre que la incorporació al servei actiu derivi de les autoritzacions acordades per l’autoritat sanitària competent.

Quan aquestes prestacions de serveis s’hagin de realitzar en centres del sector privat s’hauran de comunicar a l’INSS abans de l’inici de l’activitat.

Durant la realització d’aquest treball per compte d’altri compatible amb la pensió de jubilació:

a) es manté l’obligació d’afiliació, alta, baixa i variació de dades, així com l’obligació de cotitzar;

b) es tindrà protecció enfront de totes les contingències comunes i professionals, sempre que reuneixin els requisits necessaris per causar-les, sent aplicable el règim de limitació de les pensions, incompatibilitats i l’exercici del dret d’opció, previstos en la Llei General de la Seguretat Social (LGSS);

c) el dret al subsidi per incapacitat temporal que es causi s’extingirà per la finalització del treball per compte d’altri, a més de per les causes generals previstes en la normativa vigent; i

d) les cotitzacions realitzades durant aquesta situació podran donar lloc a la modificació del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de jubilació, la qual romandrà inalterable.

S’ha de tenir en compte que aquestes cotitzacions no faran efecte en relació amb els percentatges addicionals previstos en l’article 210.2 de la LGSS (disp. addic. 17a de la Llei de classes passives de l’Estat). Així mateix, les cotitzacions indicades faran efecte exclusivament per determinar el percentatge aplicable a les jubilacions anticipades ja causades, mantenint la mateixa base reguladora.

8. Mesures extraordinàries en l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu

Les autoritats sanitàries, un cop finalitzat l’estat d’alarma però tenint en compte la persistent pandèmia, podran continuar necessitant adoptar mesures que, en el cas que restringeixin o limitin drets fonamentals de la ciutadania, requereixin la preceptiva autorització o ratificació judicial pels tribunals superiors de justícia (TSJ) i de l’Audiència Nacional (AN).

Per possibilitar que la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem pugui entrar a conèixer sobre aquestes actuacions i fixar doctrina legal, es modifica la regulació del recurs de cassació continguda en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

A aquest efecte, s’introdueixen normes especials de procediment per garantir la celeritat d’aquest recurs de cassació com ara la no exigència de recurs de reposició previ, que no operi l’institut de la declaració de caducitat i que el procediment es tramiti de manera sumària i preferent, incorporant l’admissió del recurs al seu enjudiciament sense diferenciar entre la fase d’admissió i la fase d’enjudiciament.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.