Mesures laborals del Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021

Amb data 30 d’octubre de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (i el calendari de la seva tramitació parlamentària), que contempla una sèrie de mesures laborals. Entre altres novetats, les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, l’1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI. La pujada programada de l’IPREM d’un 5%, suposarà un increment en l’import dels subsidis per desocupació.

L’informem que amb data 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals  (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 (PLPGE 2021) i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie de mesures laborals. Entre altres novetats, les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, el 1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI. La pujada programada de l’IPREM d’un 5%, suposarà un increment en l’import dels subsidis per desocupació.

A continuació els resumim les principals mesures laborals/socials incloses en aquest PLPGE 2021, amb l’advertiment que poden ser objecte de canvis com a conseqüència de les esmenes que s’aprovin en el seu tràmit parlamentari. Caldrà esperar al debat de totalitat, previst per als dies 11 i 12 de novembre, per conèixer el parer dels diferents grups parlamentaris, o més exactament d’aquells que tenen la clau de la decisió per decantar la balança en un sentit o un altre respecte a la seva admissió a tràmit i posterior tramitació parlamentària fins a l’aprovació, si escau, pel Ple del Congrés en la setmana de 30 de novembre al 3 de desembre, passant pel Senat i la seva aprovació definitiva pel Congrés sempre que en la Cambra Alta s’haguessin incorporat esmenes al text remès.

 1. Pensions
 • Se suspèn l’aplicació del sistema de revaloració de les pensions de la Seguretat Social i de classes passives durant l’exercici 2021. Per a aquest exercici s’estableix una revaloració mitjana de les pensions del 0,9% que no podran superar el límit màxim de 2.707,49 euros mensuals o 37.904,86 euros anuals. El límit d’ingressos per percebre els complements per mínims es fixa en 7.707 euros/any (8.990,00 euros/any si existeix cònjuge a càrrec).
 • La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa s’incrementa en el 1,8% i queda establerta en 5.639,20 euros/any. El complement per habitatge es fixa en 525 euros/any, per al pensionista que acrediti fefaentment que no té habitatge en propietat i que tingui, com a residència habitual, un habitatge llogat.
 • Les pensions del SOVI queden establertes en 6.183,80 euros/any.
 • Per al manteniment del poder adquisitiu de les pensions i altres prestacions públiques, es preveu que els qui hagin percebut pensions amb anterioritat al 01-01-2021 que hagin estat revaloritzades en aquest exercici, rebin, abans del 01-04-2022 i en un únic pagament, que compensi els increments de l’IPC durant l’any 2021, si aquest fos superior al 0,9%.
 • · Es preveu que sigui l’entitat gestora la que, quan es causi una nova pensió incompatible amb la percebuda pel beneficiari, continuï amb l’abonament de la de quantia més elevada. No obstant això l’interessat podrà revocar aquest acord i optar per la pensió suspesa.
 • Es fixen les quanties de les prestacions familiars. També s’estableix la quantia de l’assignació econòmica i el límit d’ingressos anuals per als beneficiaris que, de conformitat amb les disposicions transitòries de l’ingrés mínim vital, mantinguin o recuperin el dret a l’assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.
 • Es fixen les quanties dels subsidis econòmics de garantia d’ingressos mínims i de mobilitat i compensació per despeses de transport. Es preveu que a proposta del MIMSS pugui incoar els procediments de revisió, a l’efecte de practicar l’ajust econòmic i pressupostari de la despesa generada.
 • S’ajorna una vegada més l’establiment d’un sistema de compensació per reconèixer en favor de les persones interessades, d’un període d’assimilació del temps de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria que compensi la interrupció de les carreres de cotització ocasionada per aquestes circumstàncies.
 1. Cotitzacions a la Seguretat Social
 • Es manté el topall màxim de la base de cotització en 4.070,10 euros mensuals (o de 135,67 euros diaris). El topall mínim queda pendent de l’aprovació del SMI, ja que la seva quantia és equivalent al SMI vigent a cada moment, incrementat en un sisè.
 • Es mantenen les bases màximes de cotització així com els tipus de cotització fins ara vigents. Les bases mínimes, segons categories professionals i grups de cotització, s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el SMI.
 • En el sistema especial d’empleats de la llar, les bases de cotització s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el SMI. Es mantenen les bonificacions i reduccions fins ara vigents.
 • En el RETA: es mantenen les bases de cotització així com els tipus aplicables excepte els corresponents a contingències professionals (que passa de l’1,1% a l’1,30%) i a cessament d’activitat (que passa del 0,8% al 0,9%) d’acord amb el règim transitori previst en el RDL 28/2018.
 • S’eleva al 9% la cotització especial de solidaritat prevista per als supòsits de jubilació activa tant en el règim general com en el RETA.
 • Respecte del cos de membres de l’Ertzaintza, s’eleva al 10,60% el tipus de cotització addicional per contingències comunes previst per a l’anticipació de l’edat de jubilació, per equipar-lo amb l’establert per a bombers i membres de la policia local.
 1. Sector públic
 • S’incrementen les retribucions del personal al servei del sector públic en un 0,9% respecte a les vigents a 31-12-2020. Es permet, a més, realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius sempre que no se superi l’increment global fixat. Es preveu la recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012 per a les Administracions i entitats que no haguessin abonat la totalitat de les quantitats efectivament deixades de percebre.
 • No es permet la contractació de personal temporal, ni realitzar nomenaments de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
 • Es modifica l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) per incloure els següents drets dels funcionaris:
  • permís retribuït per hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs hospitalari de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat,
  • possibilitat de gaudir el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment dins dels 12 mesos comptats des de la resolució judicial o administrativa que la constitueix (i no només fins que el fill compleixi 12 mesos),
  • possibilitat de substitució del gaudi de les vacances per la seva compensació econòmica en cas de conclusió de la relació de serveis per causes alienes a la seva voluntat i en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per defunció fins a un màxim de 18 mesos.
 1. Fons de pensions

S’estableix la promoció de fons de pensions públics d’ocupació. Per a això es preveu que en el termini màxim de 12 mesos, el Govern presenti un projecte de llei en el qual s’atribueixi a l’Administració General de l’Estat capacitat legal per a la seva promoció. Es tractarà de fons de pensions públics als quals podran adscriure’s els plans de pensions del sistema d’ús d’aportació definida per a la jubilació que així ho estableixin en les seves especificacions; i, per defecte, els plans de pensions de la modalitat d’ocupació que no determinin un fons de pensions específic concret. Es podrà preveure la integració de plans de pensions associats de treballadors autònoms.

Així mateix, es redueix de 8.000 a 2.000 el total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions. No obstant això, aquest límit s’incrementa en 8.000 euros, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials.

 1. Formació professional

S’estableixen les fonts de finançament de la formació professional per a l’ocupació per a 2021. A més, es permet aplicar la concessió directa de subvencions a ajuts que permetin conciliar l’assistència a la formació amb la cura de fills elevant l’edat dels menors dels 6 als 12 anys.

Així mateix, es preveu que reglamentàriament s’estableixin les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per finançar les accions formatives dirigides a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva.

 1. Bonificacions i reduccions
 • Es prorroga amb vigència indefinida l’incentiu a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats al turisme.
 • Es manté, ara amb vigència indefinida, la bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en cas de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.
 • Es manté la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (prima prevenció) per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2021. Aquesta suspensió s’estendrà fins que es procedeixi a la reforma de la norma reguladora, que s’haurà de produir al llarg de l’any 2021.
 • Durant el 2021 per al sistema especial per a manipulació i empaquetat del tomàquet fresc amb destinació a l’exportació  es preveu una reducció del 70% i una bonificació del 8,75% a aportació empresarial a la cotització per contingències comunes. Ambdues aniran disminuint progressivament en les successives LPGE fins a la seva supressió.
 • S’estableix una bonificació del 45% en les quotes empresarials per contingències comunes per als penats que realitzin activitats laborals en institucions penitenciàries, tret que siguin més beneficioses les establertes per a les relacions laborals de caràcter especial.
 1. Interès legal i l’interès de demora

L’interès legal dels diners es manté, per a l’any 2021, en el 3% i l’interès de demora en el 3,75%.

 1. IPREM

Després de 10 anys de congelació, el projecte de PGE 2021 contempla un increment del 5% en l’IPREM. 

S’estableix que les quanties de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’any 2021 seran les següents:

 • diari: 18,83 euros;
 • mensual: 564,90 euros;
 • anual: 7.908,60 euros o 6.778,80 euros si expressament s’exclouen les pagues extraordinàries.
 1. Altres novetats
 • S’amplia l’àmbit de protecció del FOGASA per incloure les indemnitzacions previstes en cas d’extinció del contracte a instàncies del treballador com a conseqüència d’un trasllat per causes ETOP o d’una modificació substancial de condicions de feina. En aquest últim cas, l’import màxim que abonarà el FOGASA es limita a 9 mesos.
 • S’estableix l’obligació de les mutualitats de previsió social de posar a la disposició de la TGSS una relació dels professionals col·legiats que les integren. Aquesta obligació estarà vigent des del 01-03-2021. El seu incompliment queda tipificada com una infracció greu.
 • S’ajorna novament l’aplicació de les previsions de l’Estatut del treball autònom, respecte dels treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.
 • Se suspèn el sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, regulat pel RD 231/2017 de 10 de març, a l’espera de la promulgació d’una nova norma que la substitueixi aquesta i que “s’haurà de produir al llarg de 2021”.
 • S’aplica al RETA el règim general d’incompatibilitat de pensions.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.