Quines són les principals novetats fiscals per a l’any 2021?

Amb data 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals.

L’informem que amb data de 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals  (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d’importants mesures fiscals. L’impacte fiscal en els pressupostos de 2021 prové de modificacions que es recullen en el projecte de pressupostos i de noves figures tributàries que es tramiten en altres lleis.

Entre les modificacions que es realitzen en els pressupostos es troben ajustos perquè les rendes més altes i les multinacionals augmentin la seva contribució, seguint les recomanacions realitzades recentment per l’FMI o l’OCDE.

A continuació els resumim les mesures fiscals incloses en aquest PLPGE 2021, amb l’advertiment que hi poden haver canvis com a conseqüència de les esmenes que s’aprovin en el seu tràmit parlamentari.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.1 Escala general

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida s’augmenta el gravamen de dos punts a les rendes del treball superiors a 300.000 euros.

A la base liquidable general se li aplicaran els tipus que s’indiquen en la següent escala:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta de base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50
300.000,00 62.950,75 En endavant 24,50

1.2. Tipus de gravamen de l’estalvi

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, s’augmenta en tres punts els tipus de gravamen de l’estalvi a partir dels 200.000 euros.

A la base liquidable de l’estalvi se li aplicaran els tipus que s’indiquen en la següent escala:

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta de base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 6.000 9,5
6.000,00 570 44.000 10,5
50.000,00 5.190 150.000 11,5
200.000,00 22.440 En endavant 13,00

1.3 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social 

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es redueix de 8.000 a 2.000 euros de l’import d’aportacions màximes del partícip a plans individuals o d’ocupació. No obstant això, el límit conjunt de reducció (aportacions del partícip i de l’empresa) s’amplia de 8.000 euros a 10.000 euros.

1.4 Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”) 

Es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls).

Així, amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros queden fixats en 250.000 i 125.000 euros, respectivament.

Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 euros queda fixada en 250.000 euros.

 1. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

2.1 Escala de gravamen

S’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida, de manera que no sigui necessari prorrogar-lo any rere any mitjançant una llei, aportant amb això seguretat jurídica sobre aquest impost, i s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram, que passa del 2,5% al 3,5%.

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, la base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de la següent escala:

 1. La base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de l’escala que hagi estat aprovada per la comunitat autònoma.
 2. Si la comunitat autònoma no hagués aprovat l’escala a què es refereix l’apartat anterior, la base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de la següent escala:
Base liquidable

Fins  euros

Quota

Euros

Resta de base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

167.129,45

334.252,88

668.499,75

1.336.999,51

2.673.999,01

5.347.998,03

10.695.996,06

0,00

334,26

835,63

2.506,86

8.523,36

25.904,35

71.362,33

183.670,29

167.129,45

167.123,43

334.246,87

668.499,76

1.336.999,50

2.673.999,02

5.347.998,03

En endavant

0,2

0,3

0,5

0,9

1,3

1,7

2,1

3,5

En el cas d’obligació real de contribuir, la tarifa aplicable serà l’establerta en l’apartat anterior. La mateixa tarifa serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir

 1. IMPOST SOBRE SOCIETATS

3.1 Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol

S’estableix una limitació al 95% (anteriorment 100%) de l’exempció sobre dividends i plusvàlues generats per filials en l’exterior. No obstant això, les empreses amb un volum de negoci inferior a 40 milions podran continuar aplicant l’exempció del 100% per dividends durant els pròxims tres anys.

Les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, que tinguessin un valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros sense arribar al percentatge establert en el primer paràgraf de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei o en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 32 d’aquesta Llei, aplicaran el règim fiscal establert en aquests articles, segons sigui procedent, sempre que compleixin la resta dels requisits que s’hi preveuen durant els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Així, es modifica el precepte que regula l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol per preveure que les despeses de gestió referides a aquestes participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, i es fixa que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l’import que resultarà exempt serà del 95 per cent d’aquest dividend o renda.

Amb la mateixa finalitat i l’adaptació tècnica necessària, es modifica l’article que regula l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents d’entitats no residents en territori espanyol.

Aquesta regulació és conforme amb la facultat que, d’acord amb el que es disposa en la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de novembre, de 2011, relativa al règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d’Estats membres diferents, conserven els Estats membres per preveure que les despeses de gestió referides a la participació en l’entitat filial no siguin deduïbles del benefici imposable de la societat matriu, i es poden fixar a tant alçat sense que, en aquest cas, la seva quantia pugui excedir del 5 per cent dels beneficis distribuïts per la societat filial.

Per raons de sistemàtica, aquesta mesura s’ha de projectar sobre aquells altres preceptes de la llei de l’impost que, així mateix, eliminen la doble imposició en la percepció de dividends o participacions en beneficis i de rendes derivades de la transmissió.

Amb la finalitat de permetre el creixement de les empreses que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, aquests contribuents no aplicaran la reducció en l’exempció dels dividends abans assenyalada, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat al 1 de gener de 2021.

D’altra banda, se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat el valor d’adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d’euros, a la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes mesures a les situacions en les quals existeix un percentatge de participació significatiu del 5 per cent, i es regula un règim transitori per un període de cinc anys.

Per acabar, es modifica la regulació de la limitació a la deduïbilitat de les despeses financeres suprimint l’addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

4.1 Rendes exemptes

Amb efectes a partir de la data d’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, s’adequa l’exempció per interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, així com els guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts sense mediació d’establiment permanent, al que s’estableix en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, de manera que els Estats que formin part en l’al·ludit Acord es puguin acollir a l’exempció d’igual manera que els Estats membres de la Unió Europea.

Així mateix, d’acord amb la mesura que s’introdueix en l’impost sobre societats, es modifica l’exempció relativa als beneficis distribuïts per les societats filials residents en territori espanyol a les seves matrius residents en altres Estats integrants de l’Espai Econòmic Europeu o als establiments permanents d’aquests últims situats en l’Espai Econòmic Europeu, i se suprimeix la possibilitat que s’accedeixi a l’exempció quan el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’euros, i queda com a requisit l’exigència d’una participació directa i indirecta, d’almenys el 5 per cent, sempre que es compleixin les restants condicions establertes en el text refós de la llei de l’impost.

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

5.1 Lloc de realització de determinades prestacions de serveis 

Amb efectes des de l’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, es modifica l’apartat dos de l’article 70 de la Llei 37/1992 de l’IVA per establir que: 

Així mateix, es consideraran prestats en el territori d’aplicació de l’impost els serveis que s’enumeren a continuació quan, conforme a les regles de localització aplicables a aquests serveis, no s’entenguin realitzats en la comunitat, i s’afegeix Illes Canàries, Ceuta o Melilla, però la seva utilització o explotació efectives es realitzin en aquest territori:

1r Els enunciats en l’apartat Dos de l’article 69 d’aquesta Llei, el destinatari dels quals sigui un empresari o professional actuant com a tal.

2n Els de mediació en nom i per compte d’altri el destinatari dels quals sigui un empresari o professional actuant com a tal.

3r Els d’arrendament de mitjans de transport.

4t Els prestats per via electrònica, els de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió. Les prestacions de serveis a què es refereix el número 2n de l’apartat un de l’article 20 d’aquesta llei quan no estiguin exemptes d’acord amb aquest precepte.»

5.2 Tipus impositius reduïts 

S’incrementa a les begudes ensucrades i edulcorades el tipus impositiu del 10% al 21%. 

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor de la LPGE i vigència indefinida, s’aplicarà el tipus del 10% als lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de les substàncies o productes, sigui quin sigui el seu origen que, per les seves característiques, aplicacions, components, preparació i estat de conservació, siguin susceptibles de ser habitualment i idònia utilitzats per a la nutrició humana o animal, d’acord amb el que s’estableix en el codi alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

S’exclouen del que es disposa en el paràgraf anterior (i per tant tributen al 21%):

 1. a) Les begudes alcohòliques.

S’entén per beguda alcohòlica tot líquid apte per al consum humà per ingestió que contingui alcohol etílic.

 1. b) Les begudes que continguin edulcorants afegits, naturals i derivats, i/o additius edulcorants, excepte les llets infantils i les begudes considerades com a complements alimentosos per a necessitats dietètiques especials.

5.3 Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2021

D’acord amb el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, es prorroguen els límits vigents per a l’aplicació del règim especial simplificat de l’IVA (mòduls).

Així, amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, que queda redactada de la següent forma:

«Disposició transitòria tretzena. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 a 2021.

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, la magnitud de 150.000 euros a què es refereix el primer guió del número 2n i el número 3r de l’apartat dos de l’article 122, i el número 6è de l’apartat dos de l’article 124 d’aquesta Llei, queda fixada en 250.000 euros.»

 1. ITP I AJD

6.1 Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris 

S’actualitza en un 2 per cent l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’escala a què fa referència el paràgraf primer de l’article 43 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, serà la següent:

Escala Transmissions directes

Euros

Transmissions transversals

Euros

Rehabilitacions i reconeixement de títols estrangers

Euros

1r Per cada títol amb grandesa 2.837 7.110 17.047
2n Per cada grandesa sense títol 2.028 5.083 12.171
3r Per cada títol sense  grandesa 809 2.028 4.879
 1. IMPOSTOS ESPECIALS

7.1 Impost sobre hidrocarburs

 1. Tipus impositius

Per acostar la tributació del dièsel a la gasolina s’estableixen dues mesures:

o Es redueix la bonificació fins a 38 euros per cada 1.000 litres

o El tipus estatal passa de 30,7 a 34,5 cèntims per litre.

En la línia de les recomanacions efectuades per diversos organismes internacionals a Espanya en les quals es destaca la importància d’adoptar mesures eficaces d’àmbit nacional centrades en l’ús de vehicles dièsel i les seves emissions de NO2 s’incrementen els tipus impositius de l’impost sobre hidrocarburs aplicables als carburants d’automoció utilitzats per al transport per carretera el consum del qual està més estès i provoquen les majors emissions de gasos contaminants que incideixen sobre la qualitat de l’aire de les nostres ciutats.

No obstant això, la tributació que recau sobre el gasoil d’ús professional i el gasoil bonificat no sofreix cap variació a fi de mantenir la competitivitat dels sectors intensius en el seu consum.

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, s’introdueixen les següents modificacions en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials:

 1. Es modifiquen els epígrafs 1.3 i 1.14 de la Tarifa 1a en l’article 50.1, que queden redactats de la següent forma:

«Article 50. Tipus impositius.

[…]

Epígraf 1.3 Gasoils per a ús general: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial.»

[…]

«Epígraf 1.14 Biodièsel per a ús com a carburant: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial.»

Dos. Es modifica l’apartat 6 de l’article 52 bis, que queda redactat de la següent forma:

«Article 52 bis. Devolució parcial pel gasoil d’ús professional.

[…]

6.a) El tipus de la devolució, expressat en euros per 1.000 litres, serà el resultat de sumar l’import positiu resultant de restar la quantitat de 306 euros del tipus general i l’import positiu resultant de restar la quantitat de 24 euros del tipus especial, tots dos de l’epígraf 1.3, vigents en el moment de generar-se el dret a la devolució.

 1. b) El tipus de la devolució podrà ser modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
 2. c) La quantia màxima de la devolució a percebre no excedirà de la que correspondria a 50.000 litres per vehicle i any, tret que es tracti de taxis, i en aquest cas la quantia màxima de la devolució no excedirà de la que correspondria a 5.000 litres per taxi i any. Pel ministre d’Hisenda es podrà disposar el fraccionament d’aquests límits per a la seva aplicació en relació amb períodes de temps inferiors a l’any.»

7.2 Impostos sobre les primes d’assegurances

 1. Tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances

S’incrementa el gravamen del 6% al 8%.

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el número 1) de l’apartat onze de l’article 12 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda redactat com segueix:

«1) L’impost s’exigirà a la mena del 8 per 100.»

 1. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Es creen nous epígrafs o grups en les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, amb la finalitat de classificar de manera específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas), que fins avui no tenien aquesta classificació.

Es crea també un epígraf per a les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l’alimentació i que fins ara no tenien epígraf propi, de manera que se’ls dóna un tractament similar als altres centres comercials, dins del Grup 661, «Comerç mixt integrat en grans superfícies»

També es crea un epígraf per a la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja sigui en la via pública, gasolineres, garatges públics i privats o en qualsevol altre emplaçament.

Així, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques, de la següent forma:

 1. Es modifica el títol de l’agrupació 15 de la secció primera de les tarifes, que queda redactat de la següent forma:

«Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.»

Dos. Es modifica el títol del grup 151, de l’agrupació 15, de la secció primera de les tarifes, que queda redactat de la següent forma:

«Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica.»

Tres. S’afegeix un epígraf 151.6, nou, dins del grup 151 de l’agrupació 15, de la secció primera de les tarifes, amb la següent redacció:

«Epígraf 151.6. Comercialització d’energia elèctrica.

Quota.

Quota mínima municipal de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 62,20 euros.

Quota provincial de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.

Quota nacional de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.»

Quatre. Es modifica el grup 152, de l’agrupació 15 de la secció primera de les tarifes, que queda redactat de la següent forma:

«Grup 152. Fabricació, distribució i comercialització de gas.

Epígraf 152.1. Fabricació i distribució de gas.

Quota de:

Per cada Kw: 15,86 euros.

Nota: aquest epígraf comprèn la instal·lació de xarxes de distribució del gas.

Epígraf 152.2. Comercialització de gas.

Quota.

Quota mínima municipal de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 62,20 euros.

Quota provincial de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.

Quota nacional de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.»

Cinc. S’afegeix un epígraf 661.9, nou, en el grup 661, de la secció primera de les tarifes, que queda redactat amb la següent redacció:

«Epígraf 661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o altres.

Quota de:

Fins a 10.000 m²: 1,40 euros per m².

De 10.001 a 20.000 m²: 1,35 euros per m².

De 20.001 a 30.000 m²: 1,25 euros per m².

Excés de 30.000 m²: 1,15 per m².

Nota: s’entendrà per superfície útil per a l’exposició i venda al públic aquella en la qual s’exposen articles per a la seva venda directa, estigui coberta o no sigui utilitzable efectivament pel consumidor.»

Sis. Es modifica la nota comuna 2a al grup 661, de la secció primera de les tarifes, que queda redactada de la següent forma:

«2a A l’efecte del càlcul de les quotes d’aquest grup, es computarà la superfície íntegra de l’establiment (gran magatzem, hipermercat, magatzem popular o una altra gran superfície), incloses les zones destinades a oficines, aparcament cobert, magatzems, etc. Així mateix, es computaran les zones ocupades per tercers en virtut de cessió d’ús o per qualsevol altre títol. No es computaran, no obstant això, les superfícies descobertes sigui quin sigui el seu destí.»

Set. S’afegeix un nou epígraf 664.2, en el grup 664, de la secció primera de les tarifes, amb la següent redacció:

«Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Quota mínima municipal de: 13,56 euros per cada punt de recàrrega.

Aquesta quota la satisfarà, exclusivament, el titular de l’establiment o local en el qual el punt de recàrrega estigui instal·lat.

Quota nacional de: 13,56 euros per cada punt de recàrrega.

Aquesta quota la satisfarà, exclusivament, el propietari dels punts de recàrrega.»

 1. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

9.1 Taxes

 • S’eleva en un 1 per cent l’import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des del 1 de gener de 2019, a fi d’adequar-lo a l’augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s’exigeixen. No obstant això, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.
 • Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d’euro immediat superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l’import originat de l’aplicació consti de tres decimals.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
 • En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’actualitzen les taxes per llicència d’empresa ferroviària, per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària.
 • També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d’aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

9.2 Valoració cadastral de béns immobles rústics 

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i vigència indefinida es dóna nova redacció per la DF 18a de la LPGE a l’apartat 1 de la disposició transitòria segona del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, que queda redactat com segueix:

«Disposició transitòria segona. Valoració cadastral de béns immobles rústics.

 1. El que s’estableix en el títol II d’aquesta Llei per a la determinació del valor cadastral queda en suspens respecte als béns immobles rústics fins que mitjançant llei s’estableixi la data de la seva aplicació.

Fins a aquest moment, el valor cadastral dels referits béns serà el resultat de capitalitzar al tres per cent l’import de les bases liquidables vigents per a l’exacció de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària corresponent a l’exercici 1989, obtingudes mitjançant l’aplicació dels tipus avaluadors d’aquesta contribució, prorrogats en virtut del Reial decret llei 7/1988, de 29 de desembre, sobre pròrroga i adaptació urgents de determinades normes tributàries o dels que s’hagin aprovat posteriorment en substitució d’ells, i sense perjudici de la seva actualització anual mitjançant els coeficients establerts i els que estableixin les Lleis de pressupostos generals de l’Estat, una vegada incorporades les alteracions cadastrals que hagin experimentat o experimentin en cada exercici.

Aquests tipus avaluadors, corresponents als diferents cultius i aprofitaments, es recolliran per a la seva aplicació en els quadres nacional, provincials i municipals, aprovats mitjançant resolució del Director General del Cadastre.»

9.3 Interès legal dels diners i interès de demora 

 • De conformitat amb el que es disposa en l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d’interès legal dels diners, queda establert en el 3,00 per cent fins al 31 de desembre de l’any 2021.
 • Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix a l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el 3,75 per cent.
 • Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà el 3,75 per cent.

9.4 Activitats prioritàries de mecenatge

Un. D’acord amb el que s’estableix en l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge, durant la vigència d’aquests pressupostos es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les següents:

1a Les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.

2a Les dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.

3a Les dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola en l’exterior.

4a Les de promoció educativa en l’exterior recollides en el Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l’acció educativa en l’exterior.

5a Les dutes a terme pel Museu Nacional del Prado per a la consecució dels seus fins establerts en la Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museu Nacional del Prado i en el Reial decret 433/2004, de 12 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del Museu Nacional del Prado.

6a Les dutes a terme pel Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia en compliment dels fins establerts per la Llei 34/2011, de 4 d’octubre, reguladora del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia i pel Reial decret 188/2013, de 15 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.

7a Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d’Espanya en compliment dels fins i funcions de caràcter cultural i de recerca científica establerts per la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d’Espanya i pel Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

8a Les dutes a terme per la Fundació Esport Jove en col·laboració amb el Consell Superior d’Esports en el marc del projecte «Espanya Competeix: en l’Empresa com en l’Esport» amb la finalitat de contribuir a l’impuls i projecció de les PIMES espanyoles en l’àmbit intern i internacional, la potenciació de l’esport i la promoció de l’empresari com a motor de creixement associat als valors de l’esport.

Els donatius, donacions i aportacions a les activitats assenyalades en el paràgraf anterior que, de conformitat amb l’apartat Dos d’aquesta disposició addicional, poden beneficiar-se de l’elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002 tindran el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant.

9a La conservació, restauració o rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen en l’annex XIII d’aquesta llei.

10a Les de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals dutes a terme per les Administracions públiques o amb el suport d’aquestes.

11a Les dutes a terme per l’Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals per al foment, promoció, difusió i exhibició de l’activitat cinematogràfica i audiovisual així com totes aquelles mesures orientades a la recuperació, restauració, conservació i difusió del patrimoni cinematogràfic i audiovisual, tot això en un context de defensa i promoció de la identitat i la diversitat culturals.

12a La recerca, desenvolupament i innovació en les infraestructures que formen part del Mapa nacional d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) en vigor i que, a aquest efecte, es relacionen en l’annex XIV d’aquesta llei.

13a La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació vigent i finançats o realitzats per les entitats que, a aquest efecte, es reconeguin pel Ministeri d’Hisenda, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació.

14a El foment de la difusió, divulgació i comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.

15a Les dutes a terme per l’Agència Estatal de Recerca per al foment i finançament de les actuacions que deriven de les polítiques de R+D de l’Administració General de l’Estat.

16a La R+D+i en biomedicina i ciències de la salut de l’Acció Estratègica en Salut dutes a terme pel CIBER i CIBERNED.

17a Els programes de formació i promoció del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques.

18a Les dutes a terme per la Fundació ONCE del Gos pigall en el marc del Projecte 2021-2022 «Avanços per a la mobilitat de les persones cegues assistides per gossos guia».

19a Les dutes a terme per la Fundació ONCE en el marc del programa de beques «Oportunitat al talent», així com les activitats culturals desenvolupades per aquesta entitat en el marc de la Biennal d’Art Contemporani, l’Espai Cultural «Canvi de Sentit» i l’exposició itinerant «El Mundo Fluye».

20a Les dutes a terme per l’ONCE en el marc de l’organització del «World Blindness Summit Madrid 2021» que se celebrarà els dies 21 al 26 de maig del 2021.

21a Els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes.

22a Les dutes a terme pel Fons de Beques Soledad Cazorla per a Orfes de la violència de gènere «Fundació Dones»

23a Els programes dirigits a l’eradicació de la discriminació per raó de gènere i la consecució de les condicions que possibilitin la igualtat real i efectiva entre tots dos sexes, així com el foment de la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social, que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o que es realitzin en col·laboració amb aquestes.

Dos. Els percentatges i els límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la citada Llei 49/2002, de 23 de desembre, s’elevaran en cinc punts percentuals en relació amb les activitats incloses en l’apartat anterior.

9.5 Beneficis fiscals. Esdeveniment d’excepcional interès públic

S’estableix els següents beneficis fiscals en la LPGE: 

 • Beneficis fiscals aplicables als «Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 67a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «150 Aniversari de creació de l’Acadèmia d’Espanya a Roma». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 68a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a la commemoració del «125 aniversari de l’Associació de Premsa de Madrid». La durada del programa de suport s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2021 (DA 69a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del Summit «MADBLUE». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 70è LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «30 Aniversari de l’Escola Superior de Música Reina Sofia». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 d’agost de 2023 (DA 71a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Any Sant Guadalupense 2021». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2022 (DA 72a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Andalusia Valderrama Masters 2022/2024». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des del 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024 (DA 73a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Torneig Davis Cup Madrid». La durada del programa de suport serà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2021 (DA 74a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a «MADRID HORSE WEEK 21/23». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 75a LPGE)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 76a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables al «Solheim Cup 2023». La durada del programa de suport serà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 77a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «IX Centenari de la Reconquesta de Sigüenza». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des del 1 de juliol de 2021 al 30 de juny del 2024 (DA 78a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a «Barcelona Mobile World Capital». La durada del programa de suport serà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2023 (DA 79a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració de «València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022». La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 d’agost de 2023 (DA 80a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables al «Cinquantè aniversari de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)». La durada del programa de suport serà des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei fins al 31 de desembre de 2022 (DA 81a LPGE).
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment “Espanya País Convidat d’Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt el 2022”. La durada del programa de suport a aquest esdeveniment s’estendrà des de l’entrada en vigor Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, fins al 31 de desembre de 2022.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.