Línia COVID d’ajuts directes a autònoms i empreses: mesures complementàries

Mitjançant una modificació del Reial decret llei 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 s’habilita les comunitats autònomes perquè puguin afegir nous sectors com a beneficiaris de la Línia COVID i atorgar ajuts a empreses amb pèrdues en 2019.

L’informem que s’ha aprovat el Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19, que va entrar en vigor el dia 22 d’abril, amb un doble objectiu:

 • Permetre que les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla puguin fixar criteris propis perquè empreses i autònoms resultin beneficiaris dels ajuts directes en funció de les especificitats del teixit productiu de cada regió i atorgar ajuts a empreses viables amb pèrdues en 2019.
 • Donar suport financer a beneficiaris d’ajuts i préstecs concedits per l’Administració General de l’Estat. Així, amb la finalitat de facilitar a les empreses el pagament de les seves obligacions de caràcter no tributari, s’habilita les Delegacions d’Economia i Hisenda a concedir a les empreses un període de carència de 2 anys des de la data del seu venciment per al seu pagament, i un fraccionament posterior del deute de fins a 2 anys.

Vegeu més informació: Consell de Ministres

1. Es permet que les comunitats autònomes ampliïn els sectors i empreses que podran beneficiar-se de la línia d’ajuts directes a autònoms i empreses dotada amb 7.000 milions d’euros

Mitjançant la disposició final primera d’aquest Reial decret llei 6/2021 s’han modificat alguns aspectes del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que són els següents:

 • Amb caràcter general -tal com indica l’article 3.c- no podran acollir-se a aquests ajuts aquells empresaris o professionals que hagin declarat un resultat net negatiu en el 2019, no obstant això, s’estableix un nou apartat d segons el qual “dins de l’assignació establerta en l’article 2, les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla podran establir excepcions als criteris recollits en el paràgraf c) de l’apartat 1 d’aquest article atenent circumstàncies excepcionals esdevingudes en 2019 degudament justificades en les seves convocatòries”;
 • Els destinataris d’aquests ajuts hauran d’acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos en l’annex I de la present norma en el moment de la seva entrada en vigor. Excepcionalment, i dins de l’assignació establerta en l’article 2, les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla podran atorgar ajuts amb càrrec a aquesta Línia COVID d’ajuts directes a empresaris o professionals i entitats adscrites a activitats que es classifiquin en codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- no inclosos en l’annex I que s’hagin vist particularment afectats en l’àmbit del seu territori, degudament justificades en les seves convocatòries.

2. Ajornament o fraccionament d’obligacions no tributàries

De la mateixa manera, s’aprova un procediment excepcional i temporal, durant els exercicis 2021 i 2022, per a la concessió per les Delegacions d’Economia i Hisenda d’ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament i/o reemborsament d’ajuts o de préstecs concedits per l’Administració General de l’Estat, amb dispensa de garantia, amb les següents condicions:

 • Les sol·licituds podran referir-se tant a deutes que es trobin en període voluntari de pagament, com a deutes que prèviament haguessin estat ajornats i/o fraccionats per les Delegacions d’Economia i Hisenda, sempre que no es trobin en període executiu de pagament;
 • En el supòsit de reconsideracions d’ajornaments i/o fraccionaments previs, l’admissió a tràmit de la sol·licitud suspendrà automàticament el procediment de gestió recaptatòria dels deutes afectats amb efectes des de la presentació de la sol·licitud fins que dicti la corresponent resolució;
 • Addicionalment a la sol·licitud -que s’ha de dirigir a la Delegació d’Economia i Hisenda competent, d’acord amb el que es disposa en l’art 45 del Reglament General de Recaptació- s’hauran d’acompanyar els documents que a continuació es relacionen:
 1. Pla de viabilitat o de negoci, aprovat pel màxim òrgan d’administració, que contingui les mesures que es preveuen adoptar per superar les dificultats econòmiques financeres que li impedeixen, de manera transitòria, efectuar el pagament en el termini o en el calendari establerts, així com l’evolució del negoci prevista per poder afrontar l’ajornament i una justificació de les dades incloses. El pla haurà de tenir un àmbit temporal que, com a mínim, cobreixi el període al qual s’estengui el calendari de pagaments sol·licitat en l’ajornament i/o fraccionament. Haurà d’incloure uns estats financers previsionals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de fluxos d’efectiu) que detalli les disponibilitats líquides que es preveu generar i, quines, d’elles, es preveu destinar a la devolució dels deutes ajornats i/o fraccionades -sobre això, us recomanem, entre altres documents, la guia tècnica núm. 3 “Pla de viabilitat“, elaborada per Economistes Comptables (EC-CGE) i la guia tècnica “El pla de viabilitat. Models i eines per a la seva elaboració“, elaborada pel Registre d’Economistes Forenses (REFOR-CGE) que, si bé no les hem de considerar com a guies específiques per a aquest cas en concret, poden orientar sobre la seva elaboració-;
 2. Informe d’auditor inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, quan la sol·licitud es refereixi a deutes que superin els 150.000 euros, o, de forma acumulada amb sol·licituds anteriors formulades a l’empara d’aquest reial decret llei, que superin els 250.000 euros. Aquest informe ha de contenir una opinió tècnica en la qual es manifestarà, de manera clara i precisa, si les hipòtesis i previsions utilitzades pel sol·licitant en l’elaboració del pla són raonables atenent criteris econòmics i si les xifres que s’hi contenen tenen un suport en la informació comptable proporcionada. Tant el pla de viabilitat com l’informe de l’auditor tindran una validesa d’un any des de la seva emissió. Sobre aquesta qüestió, us recordem que, a la pàgina web del REA-CGE en l’apartat de “Informes especials”, podreu trobar algun model d’informe que es podria adaptar per acomplir la sol·licitud d’aquest RD;
 3. Una memòria justificativa en la qual es motivi adequadament la dificultat d’atendre els deutes d’acord amb el venciment o el calendari de pagaments vigent, com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19;
 4. Una certificació sobre els deutes tributaris i amb la Seguretat Social que manté el sol·licitant, expedida pels òrgans competents a sol·licitud de l’interessat, així com una declaració responsable del sol·licitant sobre els deutes per reintegraments i/o reemborsaments d’ajuts o préstecs amb les administracions públiques, diferents de les que formen part de la sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament;
 5. Per a aquells deutes que ja comptessin amb una garantia total o parcial, s’haurà d’aportar documentació signada pel garant que acrediti que l’operació ajornada i/o fraccionada continua estant garantida en els mateixos termes que el deute original;
 6. La Delegació d’Economia i Hisenda competent, després de la verificació dels documents i requisits establerts en aquest article, podrà dictar resolució acordant l’ajornament i/o fraccionament amb dispensa de garantia, que es realitzarà en els termes recollits en l’article únic, punt 4.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.