Les retencions per IRPF s’ajusten a l’increment del salari mínim interprofessional per a 2024

A conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876 € anuals, s’ha aprovat el Reial decret 142/2024, de 6 de febrer, que modifica el Reglament de l’IRPF per evitar que els contribuents que cobrin l’SMI suportin retenció o ingrés a compte. També s’eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball amb la finalitat d’evitar que la rebaixa en la quantia de la retenció es pugui convertir en una quota diferencial més gran en la declaració anual en cas d’estar obligat a la seva presentació.

L’informem que al BOE del dia 7 de febrer s’ha publicat el Reial decret 142/2024, de 6 de febrer, en vigor i amb efectes a partir del 8 de febrer, que ha modificat el Reglament de l’IRPF (RIRPF) en matèria de retencions i ingressos a compte.

A conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876 € anuals, el legislador modifica la norma per evitar que els contribuents que cobrin l’SMI suportin retenció o ingrés a compte.

També s’eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball amb la finalitat d’evitar que la rebaixa en la quantia de la retenció es pugui convertir en una quota diferencial més gran en la declaració anual en cas d’estar obligat a la seva presentació.

El principal objectiu de la modificació és l’elevació de la quantia mínima per a practicar retencions de 15.000 euros a 15.876 euros, fet que permetrà que els qui cobrin l’SMI en 2024 no suportin retencions per aquest impost. Igualment, amb la finalitat d’evitar el corresponent error de salt en el tipus de gravamen, la mesura s’estén a contribuents amb rendiments nets del treball de fins a 19.747,5 euros anuals, els quals veuran reduïdes les seves retencions o ingressos a compte.

1. Límit quantitatiu excloent de l’obligació de retenir

Per a evitar que els treballadors que percebin l’SMI suportin retenció o ingrés a compte, amb efectes des del 8 de febrer 2024, s’estableixen les noves quanties dels rendiments de treball a partir dels quals es practica retenció i ingrés a compte, en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent.

Així, no es practicarà retenció sobre els rendiments del treball la quantia dels quals no superi l’import anual establert en el quadre següent en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent:

Situació del contribuent

Nombre de fills i altres descendents

0

Euros

1

Euros

2 o més

Euros

1a Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment

- 

17.644 (abans 17.270)

18.694 (abans 18.617)

2a Contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes

17.197 (abans 16.696)

18.130 (abans 17.894)

19.262 (abans 19.241)

3a Altres situacions

15.876 (abans 15.000)

16.342 (abans 15.599)

16.867 (abans 16.272)

A l’efecte de l’aplicació del que es preveu en el quadre anterior, s’entén per fills i altres descendents aquells que donen dret al mínim per descendents previst en l’article 58 de la Llei de l’IRPF.

Quant a la situació del contribuent, aquesta podrà ser una de les tres següents:

 1. Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment. Es tracta del contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment amb descendents, quan tingui dret a la reducció establerta en l’article 84.2.4t de la Llei d’IRPF per a unitats familiars monoparentals.
 2. Contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes. Es tracta del contribuent casat, i no separat legalment, el cònjuge del qual no obtingui rendes anuals superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes.
 3. Altres situacions, que inclou les següents:
 • a) El contribuent casat, i no separat legalment, el cònjuge del qual obtingui rendes superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes.
 • b) El contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment, sense descendents o amb descendents a càrrec seu, quan, en aquest últim cas, no tingui dret a la reducció establerta en l’article 84.2.4t de la Llei de l’IRPF per donar-se la circumstància de convivència a què es refereix el paràgraf segon d’aquest apartat.
 • c) Els contribuents que no manifestin estar en cap de les situacions 1a i 2a anteriors.

2. Reducció per obtenció de rendiments del treball

També es modifica el RIRPF referit a la reducció per rendiments del treball, perquè no quedi subjecta a retenció la percepció de rendiments del treball per import igual o inferior a l’SMI. Els rendiments pròxims a aquest SMI també es veuen afectats per la nova reducció que s’estableix, ja que en cas contrari es produiria un error de salt. D’aquesta manera, la quantia total de les retribucions de treball, dineràries i en espècie es minorarà, quan el rendiment net del treball fos inferior a 19.747,5 euros, en les següents quanties:

 1. Si el rendiment net del treball és igual o inferior a 14.852 euros: 7.302 euros anuals.
 2. Si el rendiment net del treball és superior a 14.852 euros i igual o inferior a 17.673,52 euros: 7.302 euros menys el resultat de multiplicar per 1,75 la diferència entre el rendiment del treball i 14.852 euros anuals.
 3. Si el rendiment net del treball és superior a 17.673,52 euros i inferior a 19.747,5 euros: 2.364,34 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment del treball i 17.673,52 euros anuals.

Per al còmput d’aquesta reducció el pagador ha de tenir en compte, exclusivament, la quantia del rendiment net del treball resultant de les minoracions previstes en els paràgrafs a) i b) anteriors, sense que aquesta reducció pugui ser superior a la quantia d’aquest rendiment net.

3. Règim transitori. Entrada en vigor dels nous imports de retenció i ingrés a compte en el període impositiu 2024

Per aclarir els efectes temporals de la nova regulació i reduir les càrregues administratives derivades de la seva implementació, s’introdueix en el RIRPF una nova disposició transitòria vint-i-unena en la qual s’estableix que:

 1. Per a determinar en el període impositiu 2024, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat al 8 de febrer de 2024, als quals resulti d’aplicació el procediment general de retenció es tindran en compte les quanties previstes en l’apartat 1 de l’article 81 i la reducció de la lletra d) de l’apartat 3 de l’article 83 d’aquest Reglament en vigor a 31 de desembre de 2023.
 1. Per a calcular a partir del 8 de febrer de 2024 el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments que se satisfacin o abonin a partir d’aquesta data, es tindrà en compte la nova redacció en vigor de l’article 81 i de l’article 83.3, c) del RIRPF, i es regularitza, si escau, el tipus de retenció o ingrés a compte en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir d’aquesta data. No obstant això, a opció del pagador, es podrà fer en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del mes de març, i en aquest cas el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta data es determinarà prenent en consideració el que es disposa en el punt 1 anterior.

Vegeu: NOTA INFORMATIVA DE L’AEAT RELATIVA AL CÀLCUL DE RETENCIONS SOBRE ELS RENDIMENTS DEL TREBALL QUE SE SATISFACIN O ABONIN A PARTIR DEL 8 DE FEBRER DE 2024.

Més informació: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/Retenciones.shtml

 

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.