Les claus del nou Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR) per a les empreses

El RCTIR es va posar en marxa el 19 de setembre de 2023, és electrònic, central i únic per a tot Espanya. La idea és recollir i donar publicitat sobre qui són els veritables accionistes, socis, propietaris de les empreses, entitats i persones jurídiques, incloent-hi els fideïcomisos o trusts. La persona o organització que pugui demostrar un interès legítim en el coneixement de la titularitat real de les entitats des del 19 d’octubre de 2023 pot sol·licitar accés a aquestes dades que es trobin en el RCTIR, i prèvia demostració del corresponent interès legítim se’ls permetrà accedir-hi.

L’informem que ja està en marxa el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), fent un pas més enllà cap a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, que obtindrà informació sobre els veritables propietaris d’empreses i entitats.

El passat 11 de juliol es va aprovar el Reial decret 609/2023, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s’aprova el seu reglament de funcionament (“Reglament”), que havia quedat paralitzat des de 2022.

El reglament va entrar en vigor el passat 19 de setembre de 2023, excepte:

  • L’obligació d’adoptar les actuacions tecnològiques per començar amb les actuacions tecnològiques precises per al primer enviament de dades pels registres i bases de dades font al RCTIR, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, això és, el 13 de juliol de 2023).
  • L’accés a la informació per part de persones i organitzacions que puguin acreditar un interès legítim, que va entrar en vigor el 19 d’octubre de 2023.

El RCTIR es crea a fi de donar compliment a la disposició addicional tercera de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en la seva redacció donada pel Reial decret llei 7/2021, de 25 d’abril que, al seu torn, va transposar a Espanya la Directiva (UE) 2018/843/UE, del Parlament Europeu i del Consell (“Cinquena Directiva”).

El Registre com a tal és electrònic, central i únic per a tot Espanya. La idea és recollir i donar publicitat sobre els qui són els veritables accionistes, socis, propietaris de les empreses, entitats i persones jurídiques, incloent-hi els fideïcomisos o trusts.

Per a això han de tenir seu a Espanya, administrades per persones amb seu a Espanya, o si no és el cas, que adquireixin o pretenguin adquirir immobles a Espanya. 

D’acord amb la normativa de la Unió Europea i la normativa nacional s’entén per titular real la persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirecta, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d’una persona jurídica; quan no existeixi una persona física que compleixi l’anterior es considerarà que exerceix aquest control l’administrador o administradors. A més, en el cas de les fundacions tindran la consideració de titulars reals els membres del patronat i, en el cas d’associacions, els membres de l’òrgan de representació o junta directiva.

Aquest registre el gestionarà el Ministeri de Justícia, funcionant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any (com és lògic en ser electrònic). 

Totes aquelles entitats, associacions, fundacions, ONGs, cooperatives, fideïcomisos, empreses, societats anònimes o limitades, tenen un mes per fer la comunicació al registre. La comunicació és anual.

La informació del registre roman almenys durant deu anys des de la desaparició de l’empresa, i per descomptat tota la seva vida útil.

Els subjectes obligats informaran el Registre Central de qualsevol discrepància que observin entre la informació sobre titularitat real que hi figuri i la informació sobre titularitat real de què aquells disposin per altres mitjans, tret que aquesta última informació procedeixi dels registres mercantils gestionats pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya o de la Base de dades de Titulars Reals a càrrec del Consell General del Notariat.

El RCTIR obtindrà la seva informació en relació amb persones jurídiques espanyoles a partir de fonts oficials, com el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d’Espanya (a través dels registres mercantils) o el Consell General del Notariat, i inclourà a més el registre de fideïcomisos tipus trust i altres instruments jurídics anàlegs als trusts que operen a Espanya mitjançant la declaració directa pel fiduciari, permetent la consulta de la titularitat real de tots ells. Està previst un període transitori de nou mesos des de la seva posada en marxa, en què s’anirà fent un traspàs de dades al RCTIR des dels diferents registres amb competència en matèria de recollida de dades de titulars reals o bases de dades, de manera coordinada amb aquest. Amb aquest Registre es compta per primera vegada a Espanya amb les dades de titulars reals en relació amb fideïcomisos com el trust i altres instruments jurídics anàlegs als trusts que operen al nostre país.

El registre serà gratuït, accessible sense restriccions, a les autoritats competents en prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme, tant les nacionals com les de la Unió Europea. Els subjectes obligats també tindran accés a la informació vigent continguda en el registre i obtindran certificació electrònica per al compliment de les seves obligacions en matèria d’identificació del titular real.

Atenció. L’incompliment de l’obligació d’identificació i informació al Registre Central de Titularitats Reals, sigui per falta d’identificació en el full de titularitat real o per falta de constància del full de titularitat real per omissió en el dipòsit dels comptes anuals quan es tracti d’entitats legalment obligades a això, determinarà el tancament registral previst en l’article 378 del Reglament del Registre Mercantil.

Així mateix, l’incompliment de l’obligació d’identificació i informació al RCTR, així com de les obligacions previstes en el RD 609/2023, per a les persones jurídiques, fideïcomisos tipus trust i entitats o estructures sense personalitat jurídica, constitueix infracció administrativa, i es delegen en el Ministeri de Justícia les facultats d’establir la gravetat de les infraccions, les possibles sancions, el procediment sancionador i la competència per a l’exercici de la potestat sancionadora.

Tal com el lector ja deu haver endevinat, la globalització i la proliferació de botigues fantasmes en totes les nostres ciutats, que reben pagaments en efectiu en un gran percentatge, i que declaren el que realment els convé, fa que les nostres autoritats han d’estar amatents sobre l’anomalia que vivim en el nostre dia a dia. No en va les ciutats s’omplen de locals, uns al costat d’uns altres, que són supermercats 24 hores, on les vendes són escasses, però els lloguers de 5.000 / 6.000 o fins i tot 11.000 euros es paguen religiosament. Com és possible? La idea sempre és qui hi ha darrere de tot això.

Per què s’han extingit les merceries o sabateries? En part perquè hi ha altres comerços que fan aquesta funció, però també en part perquè algunes botigues fantasma que mereixen una minuciosa inspecció sobre prevenció de blanqueig de capitals i finançament de terrorisme, paguen el lloguer que sigui al preu que sigui. A més, paguen la llum, 24 hores enceses, les llicències municipals de manera puntual, i de la nit al dia desapareixen. Però això sí, a pocs metres hi ha un altre comerç igual, i a pocs metres un altre d’igual, i després un altre d’igual. Fins al punt que en alguna ciutat hi ha 5 comerços iguals en 100 metres a la rodona.

El Registre Central que comentem aquí, s’ha creat per a aquest tipus d’empreses, a pesar que és molt probable que no acabi servint de gaire. No obstant això, no deixa de ser una nova obligació per als empresaris.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.