Les claus de la nova pròrroga de les prestacions per cessament d’activitat per a autònoms

El Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, estén fins al 28 de febrer de 2022 els ajuts per als autònoms l’activitat dels quals es va veure afectada per la pandèmia. A partir de l’1 d’octubre de 2021, els autònoms en alta en RETA o RETM que percebessin a 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional del 90 % de les cotitzacions del mes d’octubre, el 75 % de les del mes de novembre, el 50 % de les de desembre i el 25 % de les cotitzacions de gener de 2022. Es mantenen exoneracions graduals per a aquells autònoms que estaven gaudint de les prestacions fins a setembre, que aniran del 90 % en el primer mes al 25 % en el quart mes, mentre que la prestació ordinària es manté com fins ara.

Com ja l’hem estat informant, després de l’acord per prorrogar els ERTO, es va assolir el consens entre les principals associacions de treballadors autònoms i el Govern. Els ajuts per a aquest col·lectiu es mantenen fins al 28 de febrer de 2022, inclosa la prestació extraordinària per cessament d’activitat (qüestionada per l’Executiu durant la negociació), d’acord amb el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

Vegem a continuació quins són els aspectes clau d’aquesta pròrroga d’ajuts als autònoms a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19.

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS AFECTATS PER UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA L’ACTIVITAT 

S’estableix, a partir de l’1 d’octubre de 2021, el dret a una prestació econòmica per cessament d’activitat per als autònoms (inclosos els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui) que:

 • Es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus de la COVID-19, o
 • Que mantinguin per aquests motius la suspensió de la seva activitat iniciada abans d’aquesta data.

Els requisits exigits són els següents:

 • Estar afiliats i en alta al RETA o, si escau, al RETMAR, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat i, en tot cas, abans de la data d’inici quan s’hagués decretat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021, i
 • trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, preveient-se, per al cas que no ho estiguin, el mecanisme de la invitació al pagament.

La quantia de la prestació serà del 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. Ara bé, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i 2 o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40 %.

El dret a la prestació naixerà:

 • des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent, o
 • des de l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar, exoneració que  s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura de tancament d’activitat, o des de l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent en què s’aixequi aquesta mesura, o fins al 28 de febrer de 2022 si aquesta última data fos anterior. El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

La percepció de la prestació serà incompatible:

 • Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’una feina per compte d’altri, tret que aquests ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional (SMI);
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari estigués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava;
 • Amb els ajuts per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

La percepció d’aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de cinc mesos, amb la finalització del dret l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 28 de febrer de 2022, si aquesta última data fos anterior. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

El reconeixement de la prestació s’haurà de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat, o abans del 21 d’octubre quan la suspensió d’activitat s’hagués acordat amb anterioritat a l’1 de juny de 2021 i no s’estigués percebent la prestació extraordinària contemplada en l’article 6 del RDL 11/2021.

PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB LA FEINA PER COMPTE PROPI

Es prorroga fins al 28 de febrer de 2022 la prestació per cessament d’activitat compatible amb la feina per compte propi regulat en l’article 7 del RDL 11/2021, per als treballadors autònoms que a 30 de setembre de 2021 l’estiguessin percebent i no haguessin esgotat els períodes de prestació previstos en l’article 338.1 de la LGSS, sempre que compleixin els requisits establerts per a això.

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el tercer i quart trimestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50 % dels haguts en el tercer i quart trimestre de 2019. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el tercer i quart trimestre de 2019 i es compararà amb el tercer i quart trimestre de 2021.

El dret a la percepció d’aquesta prestació finalitzarà el 28 de febrer de 2022.

El reconeixement de la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’ISM amb caràcter provisional amb efectes de l’1 d’octubre de 2021 si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre, o amb efectes des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de maig de 2022.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:

 • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua o de l’entitat gestora, quan consideri que els rendiments nets computables fiscalment durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021 superaran els llindars establerts anteriorment amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Per acabar, s’haurà de tenir en compte que la prestació podrà ser compatible amb la feina per compte d’altri en les següents condicions:

 • Els ingressos nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no podrà superar 2,2 vegades l’SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no superaran 1,25 vegades l’import de l’SMI.
 • La quantia de la prestació serà el 50 % de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.
 • A la sol·licitud s’acompanyarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben a conseqüència de la feina per compte d’altri, sense perjudici de l’obligació que assisteix de presentar un certificat d’empresa i la declaració de la renda a l’entitat gestora de la prestació.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS AMB BAIXOS INGRESSOS QUE NO PODEN ACCEDIR A L’ORDINÀRIA

Es mantenen els següents requisits perquè els treballadors autònoms (inclosos els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui) que es trobin en el supòsit descrit en l’encapçalament d’aquest apartat puguin accedir a la prestació a partir de l’1 d’octubre de 2021:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el RETA o en el RETMAR com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020. En cas de no complir-se aquest requisit existeix la invitació al pagament per a ingrés de les quotes degudes en el termini improrrogable de trenta dies naturals, i la regularització del descobert produeix plens efectes per a l’adquisició del dret.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el tercer i quart trimestre de 2021 superiors al 75 % de l’SMI en aquest període.
 • Acreditar en el quart trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors en un 75 % als haguts en el quart trimestre de 2019. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el quart trimestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el quart trimestre de 2021 en la mateixa proporció.

La quantia de la prestació serà del 50 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i 2 o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40 %.

La sol·licitud s’ha de presentar:

 • Dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre perquè comenci a reportar-se amb efectes de l’1 d’octubre de 2021, amb una durada màxima de cinc mesos;
 • en cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 28 de febrer de 2022.

Per al supòsit d’autònoms que tinguin a càrrec seu un treballador o més, s’haurà d’acreditar quan se sol·liciti la prestació -emetent una declaració responsable- que es compleixen totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

La percepció de la prestació continuarà sent incompatible:

 • Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’una feina per compte d’altri.
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el  beneficiari percebés per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Amb els ajuts per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom haurà d’ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora o, si escau, l’ISM, abonarà al treballador autònom juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar en cas que el treballador autònom es trobi sense desenvolupar cap activitat.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

Respecte a l’extinció del dret a la prestació, tindrà lloc si durant la seva percepció concorren els requisits per a causar dret a la prestació de cessament d’activitat contemplada en l’article 10 del RDL (desenvolupat en l’apartat anterior d’aquesta circular) o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents de la LGSS sense perjudici del dret que assisteix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Per acabar, el treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:

 • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

A partir de l’1 de maig de 2022 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE TEMPORADA 

La norma regula les mesures per garantir els ingressos dels treballadors autònoms de temporada quan han vist reduïda la seva activitat (inclosos els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui).

A aquest efecte la consideració de treballadors de temporada recau sobre aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el RETA o en el RETMAR durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos en cadascun dels anys referits.

D’altra banda, es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat una única feina en 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els cent vint dies al llarg d’aquests anys.

Requisits:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el RETA o RETMAR com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal arribi a un mínim de dos mesos entre els mesos de juny i setembre d’aquests anys.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de seixanta dies durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021.
 • No obtenir durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 euros.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom.

La quantia de la prestació equivaldrà al 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA o RETMAR.

La sol·licitud de la prestació es podrà presentar en qualsevol moment durant el període comprès entre el 29 de setembre de 2021 i el mes de gener de 2022. Ara bé, s’haurà de presentar dins dels primers vint-i-un dies naturals d’octubre perquè comenci a reportar-se amb efectes de l’1 d’octubre de 2021, amb una durada màxima de cinc mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. Recordi’s, a més, que la seva durada no podrà excedir del 28 de febrer de 2022.

A partir de l’1 de maig de 2022 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

Durant la percepció de la prestació no hi haurà l’obligació de cotitzar, i el treballador romandrà en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Aquesta prestació serà incompatible:

 • Amb la feina per compte d’altri.
 • Amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari estigués percebent, tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi.
 • Amb la feina per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en el tercer i quart trimestre de l’any 2021 superin els 6.725 euros.
 • Amb els ajuts per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

Per acabar, el treballador autònom de temporada podrà renunciar a aquesta prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2022 fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació. També podrà retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Autònoms canaris

El Reial decret llei també inclou mesures especials per als autònoms canaris afectats per l’erupció del volcà de la Palma. Els autònoms que hagin de suspendre o cessar la seva activitat com a conseqüència directa del volcà podran accedir a una prestació per cessament d’activitat sense còmput dels primers cinc mesos de percepció.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

JDA/SFAI

Consulti els nostres serveis aquí.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.