L’ampliació de capital per incorporació d’un nou soci afecta la reserva de capitalització en l’impost sobre societats?

Si bé l’ampliació de capital suposa un increment en els fons propis de l’entitat, per aplicació de l’art. 25 de la Llei de l’impost sobre societats, queden excloses les aportacions dels socis de les partides que es tenen en compte per a determinar l’increment a l’efecte d’aplicar la reserva de capitalització.

Si la seva empresa es planteja la possibilitat de fer una operació pura i simple d’ampliació de capital conforme a l’establert en la normativa mercantil, per exemple, per a incorporar un nou soci a l’entitat, pot preguntar-se si aquesta operació es consideraria un increment de fons propis a considerar per al càlcul de la reserva de capitalització en l’impost sobre societats.

En què consisteix la reserva de capitalització?

Com ja sabem, l’article 25 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS) permet a les societats usar aquest incentiu de la reserva de capitalització per a reduir la factura fiscal. La poden aplicar les entitats que tributin al tipus general, les entitats de crèdit i d’hidrocarburs, les empreses de reduïda dimensió, les parcialment exemptes i les entitats patrimonials.

Consisteix a reduir la base imposable en un 10% de l’increment dels fons propis en el període impositiu (sense tenir en compte el benefici de l’exercici ni el de l’anterior), amb un màxim del 10% de la base imposable prèvia a aquesta reducció i a restar-li la deducció de despeses que van originar actius per impost diferit i de bases imposables negatives.

Per a aplicar l’incentiu s’haurà de dotar una reserva indisponible durant cinc anys i, en aquest termini, caldrà mantenir l’increment de fons propis, excepte que l’entitat tingui pèrdues comptables.

Partides que no formen part dels fons propis: aportacions dels socis

S’atendrà el que es disposa en la normativa comptable sobre les partides que componen els fons propis integrants del balanç de l’entitat, sense perjudici de les que s’han d’excloure de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 2 de l’article 25 de la LIS (que veurem més endavant) , i es tindrà en compte que, l’increment de fons propis està determinat per la diferència positiva entre els fons propis existents al tancament de l’exercici sense incloure’n els resultats, i els fons propis existents a l’inici, sense incloure els resultats de l’exercici anterior.

D’acord amb això, per exemple, per a determinar l’increment de fons propis de l’exercici 2022, es calcularà la diferència positiva entre els fons propis al tancament de l’exercici 2022, sense incloure els resultats d’aquest exercici, i els fons propis a l’inici de l’exercici 2022, sense incloure els resultats de l’exercici 2021.

No obstant això, tal com estableix l’apartat 2 de l’article 25 de la LIS, a l’efecte de determinar l’increment de fons propis, no es tindran en compte com a fons propis a l’inici i al final del període impositiu, determinades partides, entre les quals es troben:

“a) Les aportacions dels socis.

b) Les ampliacions de capital o fons propis per compensació de crèdits.

c) Les ampliacions de fons propis per operacions amb accions pròpies o de reestructuració.

(…)”

D’acord amb això, a l’efecte de determinar l’increment de fons propis, no es tindran en compte com a fons propis a l’inici i al final del període impositiu les aportacions de socis.

Entre altres consultes, la DGT en la seva consulta vinculant 2491-22, de l’1 de desembre de 2012, s’ha manifestat en aquest sentit, assenyalant que en el cas de l’ampliació de capital per incorporació d’un nou soci, no es consideraria que en l’exercici 2022 s’hagués produït un increment dels fons propis que generés el dret a la reducció en la base imposable prevista en l’article 25 de la LIS, per les aportacions de socis procedents de l’ampliació de capital.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.