L’agenda fiscal del BREXIT

A partir d’l’1 de gener de 2021, es produirà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, un cop finalitzat el període transitori.

En la mesura que es va acostant la data que culminarà el procés de retirada del Regne Unit de la Unió Europea, creiem oportú efectuar una revisió dels principals aspectes que es derivaran, analitzant la seva repercussió en els diferents impostos.

Impost sobre la Renda de les persones físiques

Pel que fa a aquest impost, enumerem els aspectes a tenir en consideració, sens perjudici que, tal com s’ha indicat, puguin ser aplicables les regles establertes en el Conveni per evitar la doble imposició:

En el cas de trasllat de residència a Regne Unit:

– Obligació de declarar les possibles rendes pendents d’imputar, en l’última declaració de l’impost.

– Tributació de determinades guanys patrimonials, encara que no s’hagi produït l’alienació o reemborsament dels valors o participacions, si es compleixen els requisits que estableix la normativa que regula el “exit tax”.

No aplicació de la Directiva 2004/39 / CE als valors de societats cotitzades residents al Regne Unit, amb motiu de la seva sortida de la UE, que afecta el repartiment de prima d’emissió i reducció de capital. De la mateixa manera, tampoc s’aplica la Directiva pel que fa a el període mínim que ha d’esperar-per considerar la regla d’aplicació sobre pèrdues en la transmissió de valors i posterior reinversió en valors homogenis.

Podria veure afectada l’aplicació del Règim Especial d’ajornament que preveu el règim de neutralitat fiscal de la LIS (Fusions, escissions, bescanvi de valors i aportacions d’actius), ja que la seva aplicació depèn que les entitats intervinents, socis o actius siguin residents o estiguin ubicats a la UE o en Espai Econòmic Europeu (EEE). Quedarà aquest punt a costa que el Regne Unit es mantingui com a membre de l’EEE.

Aplicació de la regla de transparència fiscal internacional, llevat demostrar que la societat resident al Regne Unit acrediti que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitza activitats econòmiques. De la mateixa manera afectarà quan es tracti d’una institució d’inversió col·lectiva, constituïda i domiciliada en algun Estat membre de la Unió Europea.

No aplicació de les deduccions establertes per a unitats familiars si aquestes estan formades per residents fiscals a Espanya i el Regne Unit.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Tractament fiscal aplicable

Pel que fa a el tractament fiscal aplicable a societats i operacions realitzades entre entitats dels dos països, cal recordar que, com ja s’ha esmentat, hi ha un conveni bilateral entre el Regne Unit i Espanya per evitar la doble imposició, el qual continuarà sent aplicable.

Per tant, s’haurà d’analitzar per a cada cas la normativa del Conveni i, així verificar el tractament fiscal aplicable. El que disposa el Conveni és aplicable en aquell cas que la normativa sigui més beneficiosa que el que disposa la norma interna.

Qüestions a tindre en compte

Impacte en les Provisions comptables i altres despeses com, per exemple, pel que fa a el pagament de retribucions a el personal mitjançant sistemes d’aportació o prestació definida a plans de pensions, ja que es consideren no deduïbles en la mesura que no compliran amb els requisits establerts en la normativa interna.

Canvis de residència. A partir d’1 de gener de 2021 el canvi de residència d’una entitat amb transferència d’elements patrimonials d’Espanya a Regne Unit generarà un deute tributari en l’Impost sobre Societats, sense que es permeti l’ajornament del deute.

Sense perjudici del que es pugui aprovar mitjançant la Llei de Pressupostos per a l’exercici 2021, l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol haurà de regular-se a partir de la norma interna i el Conveni per evitar la doble imposició entre els dos països.

Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (patent box). Com en el punt anterior, s’ha d’analitzar la norma interna juntament amb el Conveni per evitar la doble imposició.

Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica

Les activitats de R + D per formar part de la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a quantitats pagades per a la realització d’aquestes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu. En conseqüència, de no formar part el Regne Unit de l’EEE, no computaran la realització d’aquest tipus d’activitats en aquest país.

A considerar que la mateixa redacció s’aplica per a les despeses d’innovació tecnològica.

Règim especial de les fusions, escissions, aportacions d’actius, bescanvi de valors i canvi de domicili social d’una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d’un Estat membre a un altre de la Unió Europea. Aquesta norma de reestructuració no només s’aplica a entitats residents a la Unió Europea, sinó també a aquelles situades en tercers països, sempre que hi hagi l’opció d’una tributació posterior a Espanya.

Per contra, tal com es desprèn de la pròpia naturalesa de fet regulat, no s’aplicarà aquest règim a el canvi de domicili social d’una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d’un Estat membre a un altre de la UE.

Altres impactes del Brexit a inicis de l’2021 afectaran les següents qüestions:

– Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.

– Agrupacions europees d’interès econòmic.

– Tributació de les institucions d’inversió col·lectiva.

– Règim fiscal especial de transparència fiscal internacional.

– Règim de les entitats navilieres en funció del tonatge.

Finalment, i pel que fa a l’obligació d’efectuar retencions i ingressos a compte i, més concretament, pel que fa a entitats asseguradores, comentar que, a partir d’1 de gener de 2021, les entitats britàniques, no tindran la condició de subjecte obligat a retenir per aquest concepte (llevat que operin a Espanya mitjançant establiment permanent).

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Adquisició i lliurament de béns:

A partir del pròxim 1 de gener les operacions tant d’adquisició com de lliurament de béns que provinguin o es destinin a el Regne Unit no tindran la consideració d’operacions intracomunitàries.

En conseqüència:

Adquisició de mercaderies provinents del Regne Unit: Hauran de liquidar com una importació en Duana, llevat que se sol·liciti el pagament de l’IVA diferit (durant el mes de novembre 2020 efectes gener 2021). Cal recordar que això comporta que la liquidació de l’IVA sigui mensual.

Lliurament de mercaderies a Regne Unit: Seran considerades exportacions i estaran exemptes d’IVA. No s’aplicaran per a lliuraments de mercaderies a particulars les regles de el règim de venda a distància.

S’ha de recordar que en qualsevol cas, serà necessari disposar d’un nombre EORI, que s’obté al registrar-se a efectes duaners en qualsevol país de la Unió Europea.

Els intercanvis de mercaderies amb Irlanda de Nord tindran el mateix tractament que els efectuats amb un Estat membre d’acord amb el protocol Irlanda-Irlanda de Nord. No obstant això, cal recordar que aquest tractament no s’estén als serveis.

Serveis:

Es consideraran realitzats a Espanya aquells serveis, en general, la utilització o explotació efectiva es realitzi en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol, és a dir, no aplicarà la regla d’inversió de subjecte passiu.

Al perdre la qualificació d’operacions intracomunitàries, aquestes transaccions hauran de deixar d’informar-se en el model 349.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Remarquem que aquest impost grava la renda obtinguda en territori espanyol per contribuents no residents, tant persones físiques com a entitats.

La qüestió important és que, aquelles disposicions específiques que s’apliquen a residents d’altres estats membres (per exemple, exempcions en interessos o dividends, el tipus de l’impost aplicable -19% / 24% -, etc.) un cop finalitzat el període transitori deixen de ser aplicables als contribuents residents al Regne Unit.

No obstant això, és important assenyalar que aquest fet no comporta la inaplicació del Conveni per evitar la doble imposició entre el Regne Unit i Espanya, que seguirà estant vigent, de manera que, en el cas que la tributació sigui més beneficiosa que la que estableix la normativa de no residents intern.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.