L’1 de novembre va entrar en vigor la nova regulació de la cotització per a treballadors desplaçats a l’estranger

Des del passat 1 de novembre de 2023, va entrar en vigor l’Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, per la qual es regula la situació assimilada dels treballadors desplaçats a l’estranger.

L’informem que l’Ordre ISM/835/2023, de 20 de juliol, que regula detalladament els supòsits en els quals els treballadors desplaçats es consideren en situació assimilada a l’alta (com en el casos d’absència de conveni bilateral, quan no apliqui al cas concret o hagi conclòs el període màxim de manteniment de cotitzacions en origen), va entrar en vigor l’1 de novembre de 2023, i a partir d’aquesta data deixà d’aplicar-se la normativa anterior de 27 de gener de 1982.

No obstant això, s’estableix un règim transitori de sis mesos posteriors des de l’entrada en vigor de l’ordre:

 • Les empreses que comptin amb treballadors desplaçats a l’estranger que, en la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre, es trobin en la situació contemplada en el paràgraf b) de l’article 3 hauran de comunicar aquest desplaçament a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquesta ordre, en els mateixos termes i amb els efectes previstos per a les sol·licituds d’alta en els articles 32, 35 i 38 del reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.
 • Les empreses que comptin amb treballadors desplaçats a l’estranger que, en la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre, es trobin en alguna de les situacions contemplades en els paràgrafs c) i d) de l’article 3 podran, previ acord amb els afectats, sol·licitar la seva vinculació voluntària a la Seguretat Social espanyola, conformement al que es preveu en els articles 7, 8 i 9, en el termini de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquesta ordre.
 • L’Ordre no generarà drets en períodes anteriors a la seva entrada en vigor.

Treballadors desplaçats

L’Ordre defineix als desplaçats com els treballadors ocupats a Espanya d’una empresa que exerceix les seves activitats en territori espanyol i són enviats a un altre país amb la finalitat de fer un treball assalariat per compte d’aquesta empresa.

Aquesta Ordre estableix com a novetat la possibilitat d’aplicar-se amb caràcter voluntari, als treballadors desplaçats a països amb instrument internacional de coordinació dels sistemes de Seguretat Nacional, que, un cop finalitzat el període màxim previst de desplaçament en l’instrument internacional, es veuen obligats (segons normativa del país de destí) a desvincular-se temporalment de la Seguretat Social espanyola, i a cotitzar al país de destinació.

S’aplica als treballadors de qualsevol nacionalitat.

Supòsits de situació assimilada a l’alta

S’estableixen quatre supòsits de situació assimilada a la d’alta en el règim de la Seguretat Social per a treballadors per compte d’altri desplaçats (art. 3):

 1. Desplaçament a un país sense instrument internacional de coordinació de sistemes de Seguretat Social aplicable.
 2. Desplaçament a un país amb instrument internacional aplicable, però que no inclou treballadors amb nacionalitat diferent de les de les parts.
 3. Desplaçament a un país amb instrument internacional aplicable que permet l’aplicació de la legislació de Seguretat Social del país d’origen durant el desplaçament, una vegada esgotat el període màxim previst en l’instrument internacional.
 4. Desplaçament a un país amb instrument internacional aplicable que no preveu la figura del desplaçament de treballadors per empreses al territori de l’altra part.

Les situacions assimilades a l’alta indicades anteriorment es mantindran exclusivament durant el període de desplaçament que tingui origen en la contractació formalitzada a Espanya, fins i tot si el treballador canvia de país de destinació, sempre que en aquest últim concorrin les condicions establertes en els articles 3.a), 3.b), o 3.d) de la norma i es comuniqui en termini a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Qualsevol nova contractació que se subscrigui fora d’Espanya comportarà l’extinció de la situació assimilada a la d’alta, excepte les excepcions previstes en l’Ordre.

Acció protectora

L’acció protectora establerta per als supòsits definits en l’article 3, punts a) i b), de situació assimilada a l’alta, comprendrà els subsidis per incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals, naixement i cura de menor, exercici corresponsable de la cura de lactant, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a més de les pensions contributives d’incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes o professionals i la pensió contributiva de jubilació, amb l’extensió i l’abast previstos en la normativa aplicable al règim de la Seguretat Social en el qual estiguessin enquadrats.

L’acció protectora prevista per als supòsits definits en l’article 3, punts c) i d), comprendrà les pensions contributives d’incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes i la pensió contributiva de jubilació, amb l’extensió i l’abast previstos en la normativa aplicable al règim de la Seguretat Social en el qual estiguessin enquadrats.

Sol·licitud i tràmit

La comunicació de les situacions assimilades a l’alta, previstes en aquesta norma, es farà a través del procediment establert per la Tresoreria General de la Seguretat Social, dins dels següents terminis i efectes:

 1. Desplaçament de treballadors a un país on no resulti aplicable cap instrument internacional o sent aplicable un instrument internacional, aquests treballadors no es trobin inclosos dins del seu àmbit d’aplicació subjectiu.
 2. En les situacions previstes en els apartats a) i b) de l’article 3; l’empresa haurà d’informar del desplaçament del treballador amb anterioritat a l’inici, i en els termes i amb els efectes previstos per a les sol·licituds d’alta en els articles 32, 35 i 38 del reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener.
 3. Desplaçament de treballadors a un país en el qual resulti aplicable un instrument internacional en matèria de coordinació dels sistemes de Seguretat Social:

En les situacions de l’art. 3.c); l’empresa, previ acord amb el treballador, informarà del desplaçament els següents termes:

 • Si la sol·licitud es fa abans de la finalització del període màxim establert en l’instrument internacional, o fins a l’últim dia del mes següent a la seva finalització; els efectes es produiran des de l’endemà de la seva finalització.
 • Si s’ha sol·licitat una pròrroga, i el país de destinació contesta denegant aquesta pròrroga, es procedirà a la baixa del treballador des de la data d’inici del període no autoritzat; tret que l’empresa previ acord amb el treballador, sol·liciti la situació assimilada com a termini màxim l’últim dia del mes següent de la baixa, aplicant-se aquesta situació des de la data de finalització del període màxim autoritzat.
 • Si la sol·licitud es fa fora dels terminis anteriors, tindrà efecte únicament des de la data de presentació de la sol·licitud.

En les situacions definides en l’article 3.d), l’empresa, previ acord amb el treballador, podrà sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social que aquest continuï subjecte a la legislació espanyola de Seguretat Social, en situació assimilada a la d’alta en el règim de la Seguretat Social en el qual estigués enquadrat, en els termes previstos en l’article 7 i amb els efectes assenyalats en els anteriors apartats a) i c).

Finalment, l’orde regula la informació que ha de ser comunicada per les empreses a la Tresoreria General de la Seguretat Social:

a) Data d’inici del desplaçament en els supòsits dels apartats a), b) i d) de l’article 3.

b) País en el qual es troba el treballador desplaçat.

c) Data prevista, si és el cas, de finalització del desplaçament, indicant si el treballador continuarà o no prestant els seus serveis a Espanya.

En els supòsits dels apartats c) i d) de l’article 3, de vinculació voluntària a la Seguretat Social espanyola, els treballadors i les empreses hauran de subscriure per escrit, de manera conjunta i en el model oficial establert per la Tresoreria de la Seguretat Social, l’acord per a la vinculació al sistema de la Seguretat Social espanyola, amb independència de l’aplicació obligatòria, així mateix, de la legislació en aquesta matèria del país en el qual es trobin desplaçats.

La seva comunicació es farà a través del Sistema RED.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.