Espanya aprova un nou impost a les grans fortunes: Com és la tributació dels no residents amb habitatge a Espanya?

Aquest impost afectarà les fortunes que superin els 3 milions d’euros. I estableix diversos trams en funció del patrimoni net:

– El primer tram serà de l’1,7% per a riqueses entre 3 i 5,34 milions d’euros.

– El segon tram és del 2,1% i afecta el rang entre 5,34 i 10,69 milions.

– 10,69 milions, s’aplicarà una taxa del 3,5%.

Aquest nou impost afectarà no només els residents, sinó també els no residents al nostre país. Així, no només els residents a Espanya tributaran per obligació personal, per tot el patrimoni mundial, sinó també els no residents. Aquests darrers tributaran per obligació real, en relació amb els béns i drets dels quals siguin propietaris, i que es trobin al nostre país. A més, aquests contribuents no residents no poden reduir la base imposable per l’exempció mínima prevista a l’impost sobre el patrimoni. I això perquè aquest benefici només està previst per als contribuents que tributen per obligació personal.

 

Quins impostos han de pagar els estrangers no residents que compren una propietat a Espanya?

Quan un estranger no resident compra una casa al nostre país, ha de pagar el preu de la casa i altres despeses obligatòries, com ara la taxació de l’immoble o els impostos que graven aquesta transmissió. Però també als següents impostos:

  1. IRNR (Impost sobre la Renda de No Residents).

Quan un no resident fiscal a Espanya sigui propietari d’un immoble a Espanya, també haurà de pagar els seus impostos mitjançant la presentació dels formularis corresponents individualment o a través d’un representant a Espanya.

El valor determinat és que s’imputa a la base imposable de l’IRNR l‟1,1% del valor cadastral de l’immoble en propietat.

Exemple: Si l’immoble té un valor de mercat de 5 milions d’euros i el valor cadastral de 2,5 milions d’euros, ha de portar a la base imposable 27.500 euros i tributar un tipus impositiu del 19% si resideix a la UE o en determinats Estats o 24%, si el tipus impositiu màxim és de 6.600 euros anuals.

  1. Impost sobre les grans fortunes

Aquest impost estableix diversos trams en funció de la riquesa, que van de l’1,7% al 3,5%, i cal assenyalar que els estrangers no residents no gaudiran de l’exempció dels primers 700.000 euros que sí que tinguin els residents. Així, si finalment entra en vigor, l’estranger no resident que compri un xalet de 5 milions d’euros pagarà 34.000 euros en concepte d’aquest nou impost que es pagarà en comprar immobles per valor de més de 3 milions d’euros.                Exemple: tenir una casa a Espanya per valor de 5 milions d’euros, per a un particular no resident, suposaria pagar uns 40.600 euros a l’any (34.000 + 6.600 euros).

  1. IVA sobre habitatges nous

L´impost que grava aquesta propietat és l´IVA al 10%. Per tant, a una casa de 5 milions d’euros, l’impost serà de 500.000 euros. Aquest impost es pagarà si l’immoble adquirit és nou.

  1. ITP sobre habitatge usat

L’impost que grava aquest tipus d’immobles és l’impost de transmissions patrimonials (ITP) i varia segons la comunitat autònoma, però oscil·la entre el 5% i el 10% del preu escripturat (entre 250.000 i 500.000 euros per a l’exemple anterior). Aquest impost es pagarà quan l’immoble sigui de segona mà.

  1. AJD

Tant la compra d’habitatges nous com usats, si es fa mitjançant hipoteca, estan subjectes al pagament d’un altre impost que és l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) que ronda l’1% del preu escripturat de la compravenda.

  1. IBI (Impost sobre Béns Immobles)

Aquest és un impost que han de pagar les persones naturals o jurídiques que siguin propietàries de l’immoble l 1 de gener de l any en curs. Aquest impost grava el valor dels béns immobles. És un impost municipal que cal pagar a l’Ajuntament on hi ha l’immoble. L’import de l’IBI es calcula sobre el valor cadastral de l’immoble i és el percentatge i, per tant, la quantia de l’impost a pagar diferent en funció de l’Ajuntament on es troba l’immoble i de la situació personal del titular de l’immoble.

 

Què passa amb els no residents que són propietaris indirectes de béns immobles a Espanya?

La Direcció General de Tributs (DGT) ha confirmat que la tinença d’accions o participacions en societats per part de no residents, que siguin titulars directament o indirectament d’inversions immobiliàries a Espanya, no genera tributació a Espanya per l’impost sobre el Patrimoni (IP ).

Així s’ha establert a la resolució vinculant número V1947-22, que afecta les persones físiques no residents que siguin propietàries de béns immobles a Espanya de forma indirecta, és a dir, a través d’entitats estrangeres.

Tot i això, “es modificarà l’Impost sobre el Patrimoni per sotmetre a tributació a Espanya la tinença d’accions en societats l’actiu de les quals estigui constituït en un 50% per béns immobles situats a Espanya”.

 

Cristina Díaz Alamà

Head of International Mobility JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.