Conveni pel pagament aticipat de prestacions d’atur

Al BOE de l’21 de maig de 2020, es van publicar tres convenis subscrits entre el Ministeri de Treball i Economia Social i el Servei Públic d’Ocupació Estatal, d’una banda, i d’una altra, respectivament, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi ( CECA), l’Associació Espanyola de Banca i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit.

La finalitat d’aquests convenis és establir la forma i condicions per a la instrumentació de bestretes de prestacions per atur prèviament reconegudes pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, en compliment del que disposa l’article 39.2 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19.

 

Objecte 

Els convenis subscrits tenen per objecte establir la forma i condicions en què es desenvoluparà la col·laboració entre el MTES, el SEPE i les entitats associades a CECA, a l’Associació Espanyola de la Banca o a la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit que s’adhereixin a ells per a la instrumentació de bestretes a favor de les persones que tinguessin una prestació reconeguda pel SEPE, als efectes que puguin gaudir de l’import de la prestació amb anterioritat a la seva data de pagament efectiu pel SEPE.

S’acorda per tant la bestreta per part de l’entitat adherida de l’import total o parcial de la prestació per desocupació meritada en els termes i condicions que s’estableixen amb anterioritat a rebre els fons procedents del SEPE a través dels acords realitzats amb la TGSS per aquesta finalitat.

La finalitat dels convenis és facilitar la instrumentació de possibles bestretes d’acord amb els criteris i requisits que estableix, sense que en cap cas es pugui generar un dret enfront de l’SEPE per reclamar aquests avançaments, sense perjudici de l’obligació del SEPE d’abonar les quantitats que corresponguin a l’entitat adherida a través del circuit financer de la TGSS corresponents al pagament ordinari de la nòmina d’atur en els termes descrits en l’apartat quart de l’exposició d’aquest Conveni. A més, no suposen la prestació de consentiment o la presa de coneixement a possibles cessions futures de drets de cobrament.

 Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les bestretes considerats en el present Conveni les persones a les que se’ls reconegui una prestació o subsidi per atur des del 1 de maig (inclosos), amb efectes econòmics entre el 14 de març de 2020 i la data de fi de vigència d’aquest Conveni, sempre que la gestió de la prestació o subsidi sigui competència de l’SEPE. Cada persona beneficiària només podrà accedir a la bestreta regulat en el present Conveni una sola vegada, coincidint amb l’abonament de la primera mensualitat de prestació per desocupació o subsidi a què tingués dret després de la sol·licitud de la bestreta.

Les persones beneficiàries d’aquestes bestretes no podran modificar el compte bancari d’abonament de la prestació per part del SEPE, fins que es produeixi la compensació de la bestreta rebuda.

 

Avançament

L’import màxim de la bestreta serà equivalent a la quantia diària que es recull en la resolució d’aprovació de la respectiva prestació o subsidi per desocupació multiplicada pel nombre de dies existent des de la data d’inici de meritació que consta a l’esmentada resolució fins a l’últim dia del mes anterior a el mes en què s’aprova aquesta resolució.

A aquests efectes, s’ha de tenir en compte que les mensualitats es consideren de trenta dies en tot cas. L’entitat adherida compensarà l’import anticipat de l’abonament un cop que s’hagi produït el pagament de les prestacions o subsidis a través del circuit financer per la TGSS, aplicant si és el cas les condicions específiques que es poguessin haver acordat.

 

Obligacions de les parts

Les entitats financeres s’obliguen a:

  • Realitzar l’estudi de la possible concessió de la bestreta de tots els sol·licitants, supeditat a la seva aprovació conforme als seus criteris interns aplicables, podrà concedir o denegar lliurement les operacions per l’entitat adherida aplicant aquests criteris interns, i sense que siguin revisables per l’Administració.
  • Notificar al SEPE, en l’àmbit dels acords de la Comissió de seguiment, les bestretes realitzats a l’empara de el present Conveni, a efectes merament estadístics.

 

El SEPE, per la seva banda, s’obliga a posar a disposició de l’entitat adherida, la informació relativa a les prestacions i subsidis reconeguts amb data d’inici del pagament posterior al 14 de març de 2020, de persones que tinguessin el cobrament domiciliat a la respectiva entitat financera. La informació remesa inclourà les variacions que l’empresa hagi pogut comunicar abans de la data de l’enviament de la informació, als efectes de garantir la correcta concessió dels respectius bestretes.

Aquesta informació es facilitarà especificant: NIF, nom i cognoms, import, núm. de dies, codi de compte corrent IBAN Comissió de

 

Seguiment

Es crea una Comissió Mixta de Seguiment, instrument paritari acordat per les parts per al seguiment, vigilància i control del Conveni i dels compromisos adquirits pels signants, el qual exercirà les seves funcions d’acord amb el que estableixen els articles 51.2.c) i 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Aquesta Comissió vetllarà pel compliment dels Convenis, així com dels compromisos adquirits pels signants i resoldrà, si s’escau, les qüestions d’interpretació i possibles discrepàncies que puguin presentar-se en l’execució i desenvolupament dels mateixos. Les seves decisions s’adoptaran per unanimitat.

 

Protecció de dades i confidencialitat

Les parts es comprometen a no difondre, sense autorització de l’altra part, informacions a què hagin tingut accés en el desenvolupament d’aquests convenis, i ha de estendre aquesta obligació a totes les persones que intervinguin o col·laborin en la realització i el desenvolupament del que estableixen.

A més, se sotmeten a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i a la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals en tots els supòsits en què pugui donar-se tractament, cessió o comunicació de dades, entre les parts o a un tercer, en execució del que disposa aquest Conveni.

 

Vigència i modificació dels convenis

Els convenis subscrits estendran la seva vigència durant el termini de tres mesos des de la data prorrogables per un mateix període l’acord previ de la Comissió de seguiment del Conveni. Aquests convenis podran ser modificats per acord unànime de les parts, el qual es formalitzarà mitjançant addenda, d’acord amb els requisits legalment establerts.

 

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.