Concessió del distintiu “Igualtat en l’Empresa” corresponent a l’any 2020

Qualsevol entitat o empresa, de capital públic o privat, que exerceixi la seva activitat en territori espanyol, podrà presentar la seva candidatura al Ministeri d’Igualtat per a la concessió d’aquest distintiu d’excel·lència empresarial, que serveix a les empreses per a les seves relacions comercials i la publicitat, com una part important de la Responsabilitat Social Corporativa. A més, suposa un element de valoració positiu en relació amb els contractes amb l’administració pública. Les candidatures es poden presentar fins al 21 de novembre de 2020.

L’informem que al BOE del dia 21 d’octubre es va publicar l’Ordre IGD/980/2020, de 16 d’octubre, per la qual es convoca la concessió del Distintiu Igualtat en l’Empresa per a l’any 2020. S’atorga des de fa 10 anys a empreses que desenvolupen mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes. L’objectiu és reconèixer a les organitzacions amb un nivell d’excel·lència en aquesta matèria. En aquesta edició s’inclou els nous aspectes recollits en els reials decrets de plans d’igualtat i registre retributiu.

Què és el Distintiu d’Igualtat en l’Empresa?

El Distintiu d’Igualtat en l’Empresa és una marca d’excel·lència que reconeix a les empreses i altres entitats que destaquen en el desenvolupament de polítiques i plans d’igualtat en relació amb les condicions de treball, en els models d’organització i altres àmbits, com els serveis, productes i publicitat de les empreses. L’objectiu és premiar i estimular la labor de les empreses i entitats compromeses amb la igualtat.

La concessió del distintiu té un caràcter honorífic i no reporta cap mena de benefici econòmic. No obstant això, la seva obtenció té múltiples avantatges.

Serveix a les empreses per a les seves relacions comercials i la publicitat, com una part important de la Responsabilitat Social Corporativa. A més, suposa un element de valoració positiu en relació amb els contractes amb l’administració pública. Així, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic, l’article 127 assenyala que els òrgans de contractació poden exigir aquest distintiu a les empreses com a requisit “en les prescripcions tècniques, en els criteris d’adjudicació o en les condicions d’execució del contracte”.

Qui pot sol·licitar-lo?

Qualsevol entitat o empresa, de capital públic o privat, que exerceixi la seva activitat en territori espanyol. A aquest efecte, el terme empresa s’ha d’entendre d’acord amb el que es preveu en l’article 1.2 de l’ET.

Queden excloses de la possibilitat de presentar candidatura les administracions públiques, entenent com a tals les relacionades en l’article 3.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les entitats o empreses candidates hauran de reunir els següents requisits:

a) Estar inscrita en el corresponent règim de la Seguretat Social i, quan escaigui, trobar-se formalment constituïda i inscrita en el registre públic que correspongui.

b) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social.

c) No haver estat sancionada amb caràcter ferm en els dos o tres anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de candidatures, per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

d) No haver estat sancionada amb caràcter ferm en els dos o tres anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de candidatures, per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria d’igualtat i no discriminació en l’accés als béns i serveis.

e) Comptar amb un compromís explícit en matèria d’igualtat entre dones i homes en les condicions de treball, l’organització i funcionament intern de l’empresa o entitat, i la responsabilitat social corporativa. Aquest compromís haurà de constar per escrit i, a més, s’haurà d’acreditar la forma triada per l’empresa per realitzar la seva difusió a tota la plantilla.

f) Haver implantat un pla d’igualtat, en aquells supòsits en què l’empresa o entitat hi estigui obligada, sigui per la seva dimensió segons la normativa vigent, com a substitutiu d’una sanció o per indicació del seu conveni col·lectiu. En els altres supòsits, haver implantat un pla d’igualtat o, en defecte d’això, polítiques d’igualtat articulades en mesures concretes implantades i, posteriorment, avaluades.

g) Haver realitzat informes de seguiment i avaluació del pla d’igualtat o, en defecte d’això, de les mesures implantades en el context de les seves polítiques d’igualtat. L’avaluació s’haurà d’haver realitzat després que hagi transcorregut almenys un any des de l’aprovació del pla d’igualtat o la implantació de les mesures esmentades.

Les societats que no puguin formular compte de pèrdues i guanys abreujat, de conformitat amb el que es disposa per l’article 258 de la Llei de societats de capital, i que comptin amb consell d’administració, hauran de complir qualsevol dels següents requisits:

1) Acreditar una presència de dones, en el seu consell d’administració, igual o superior al percentatge mitjà de dones en aquests òrgans recollit en els tres últims informes anuals de govern corporatiu de les entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats oficials que, en el seu cas, publiqui i actualitzi la Comissió Nacional del Mercat de Valors per al conjunt d’aquestes entitats. Aquest percentatge queda fixat en aquesta convocatòria en el 18,5 per cent del total de les persones que el componen.

2) Haver subscrit un acord amb el Ministeri d’Igualtat dins dels programes que aquest dugui a terme, a fi que s’incrementi de manera voluntària la presència de dones en el seu consell d’administració, en les condicions que s’estableixin en aquest acord.

Com es pot sol·licitar?

Les empreses o entitats hauran de presentar la seva candidatura mitjançant els models normalitzats que figuren com a annexos I.a, I.b i I.c de l’Ordre IGD/980/2020, de 16 d’octubre, que inclouen, respectivament, la seva descripció, una memòria de la seva situació en relació amb l’aplicació i implantació de plans i mesures d’igualtat, i informació d’índole quantitativa sobre la plantilla i l’estructura salarial mitjana anual de l’empresa o entitat, diferenciada entre dones i homes, amb la finalitat d’analitzar l’existència de bretxes salarials. Així mateix, hauran d’aportar l’annex II (Declaració signada per la persona que representi legalment l’empresa o entitat), i, en el seu cas, en annex III (Candidatura al distintiu «Igualtat en l’Empresa» 2020).

Cal presentar la candidatura abans del 21 de novembre de 2020 a través de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

També es pot demanar més informació escrivint a: distintivoie@inmujer.es o a través del web igualdadenlaempresa.com en el qual trobarem tota la informació i documentació necessària.

Vegeu la Guia per a l’emplenament de la candidatura al distintiu “igualtat en l’empresa” convocatòria 2020:

https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/convocatorias/DIE_2020/GUIA_DIE_2020.pdf

Documentació

La documentació que cal presentar és:

 1. a) en el cas d’empreses, el document de constitució i certificació acreditativa de la seva inscripció en el registre públic corresponent, estatuts i la seva modificació, si és que n’hi ha hagut.
 2. b) en el cas d’autònoms, DNI, passaport o targeta d’identitat d’estranger o, en el seu cas, autorització a l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, en document exprés que s’adjunti a la candidatura.
 1. NIF.
 2. Autorització de la persona que legalment representa l’empresa, per poder acreditar que l’entitat està al corrent de pagament de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social. Aquesta persona també ha d’emplenar una declaració signada, en la qual s’indiqui que l’empresa no ha estat sancionada en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació en els últims 2 o 3 anys.
 3. El pla d’igualtat aplicat en la empresa.
 4. Indicar a més que l’empresa ha transmès a la seva plantilla el seu compromís en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes, així com la publicitat que s’hagi fet, d’aquest compromís, fora de l’empresa.
 5. El balanç de situació que va servir de base per definir el pla d’igualtat. S’ha d’incloure també el balanç o informe sobre les mesures o plans d’igualtat que s’hagin implantat en l’empresa.
 6. En el cas d’empreses amb consell d’administració que no puguin formular compte de pèrdues i guanys abreujat, han d’acreditar a més que, en el consell, la presència de dones és igual o superior al 17% del total.
 7. Si ja tingués algun altre distintiu semblant, lliurat per una altra administració pública, aporti una còpia del document que l’acrediti.

El Ministeri té un termini màxim de sis mesos, a comptar des de la data de finalització de recepció de candidatures, per avaluar la candidatura.

Si finalment l’empresa en qüestió aconsegueix el segell, se’n farà lliurament en un acte públic amb publicitat.

Facultats i obligacions derivades de l’obtenció del distintiu

La concessió del distintiu «Igualtat en l’Empresa» atorgarà a les empreses i entitats beneficiàries les facultats a què es refereix l’article 11 del Reial decret 1615/2009, de 26 d’octubre:

 1. a) El lliurament a l’empresa en acte públic per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat d’un certificat de la concessió del distintiu empresarial en matèria d’igualtat.
 2. b) L’ús del distintiu en el tràfic comercial de l’empresa i amb finalitats publicitàries.
 3. c) La valoració del distintiu a l’efecte de l’obtenció de subvencions públiques que en les seves bases reguladores es premiï l’efectiva consecució de la igualtat en els supòsits establerts en l’article 35 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 4. d) La consideració del distintiu en l’adjudicació dels contractes en els termes i condicions establerts en l’article 34.2 de la Llei orgànica 3/2007. A aquest efecte, quan els òrgans de contractació disposin en els plecs de clàusules administratives particulars la preferència per a aquelles empreses que estableixin mesures tendents a promoure la igualtat entre dones i homes en l’empresa, s’entendrà que compleixen aquests requisit les posseïdores del distintiu empresarial, sense perjudici que aquesta circumstància es pugui acreditar per qualssevol altres mitjans que l’òrgan de contractació determini. L’empresa que hagués fet ús d’aquesta preferència, estarà obligada a mantenir els paràmetres d’igualtat durant el termini fixat en l’adjudicació.
 5. e) La publicitat i difusió institucional per part del Ministeri d’Igualtat de les empreses que hagin obtingut el distintiu en matèria d’igualtat i de les polítiques d’igualtat que s’hi apliquen.

Igualment, aquestes empreses o entitats hauran de promoure activament la igualtat efectiva de dones i homes, especialment en el compliment i millora de les mesures que integren el pla d’igualtat, o les polítiques d’igualtat, que justifiquin la concessió del seu distintiu.

Vigència i pròrroga

La concessió del distintiu «Igualtat en l’Empresa» tindrà una vigència inicial de tres anys, i s’entendrà que la primera anualitat es complirà l’últim dia hàbil del mes de març següent a haver transcorregut almenys un any des de la publicació de la seva concessió en el BOE.

En el tercer any, es pot demanar una pròrroga per tres anys més. Són les empreses distingides les que tenen la facultat de sol·licitar-ho.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.