Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2020

Considerant que ja ens acostem al tancament de l’exercici fiscal és de summa importància fer-ne una projecció a desembre del 2020, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per a 2020, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per a 2021 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms. En forma de resum, li oferim una sèrie de recomanacions.

S’acosta el final de l’any 2020 i sens dubte hem de fer revisió de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara és el moment d’aplicar i conèixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2020, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF per a societats,  empresaris i professionals.

Cal tenir en compte que aquest exercici 2020 es presenta com un any que oferirà múltiples novetats, derivades tant de la reforma fiscal que el Govern inclou en la Llei de PGE per a 2021, com de les circumstàncies especials que s’estan produint per la COVID-19. Aquestes circumstàncies sens dubte afectaran l’economia i també l’àmbit tributari, amb mesures excepcionals, la majoria transitòries, però de gran importància i transcendència per al càlcul del tancament de l’exercici 2020.

Les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus tenen repercussió en l’àmbit tributari. Així, els ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball), la doble declaració de l’impost sobre societats i comptes anuals, les línies d’avals ICO COVID-19, les pèrdues de valor de les inversions en accions, etc. influeixen en l’IS/IRPF de 2020.

A més, pel que fa a l’impost sobre societats no podem oblidar per a aquest tancament de l’any:

 • Els incentius fiscals aplicables a la indústria de l’automoció en el 2020 i 2021.
 • Les novetats aplicables a les autoritats portuàries, tant a l’efecte de rendes exemptes com de deducció de determinades despeses.
 • Les novetats en la deducció per inversions en produccions estrangeres cinematogràfiques i sèries audiovisuals.
 • Els esdeveniments d’especial interès públic vigents en el 2020.
 • L’excepció al dret de separació del soci.
 • La modificació extraordinària de la modalitat de pagaments fraccionats.
 • La suspensió de la causa de dissolució per pèrdues (COVID-19)

D’altra banda, amb data de 30 d’octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals  (BOCG. Congrés dels Diputats), s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie de mesures fiscals, entre les quals destaquen:

 • IRPF: increment de 2 punts percentuals per a bases liquidables superiors a 300.000 €, amb la qual cosa, si les CCAA no modifiquessin les seves tarifes, s’arribaria a uns marginals màxims d’entre 45,5 i el 51,5%. A més, s’apugen 3 punts, passant el marginal del 23 al 26%, en la tarifa de l’estalvi. Finalment, es rebaixarà l’aportació màxima a plans de pensions individuals de 8.000 a 2.000 €, i s’apuja el límit conjunt d’aportacions individuals i de plans d’empresa de 8.000 a 10.000 €
 • IP: s’apujarà el marginal màxim de la tarifa estatal del 2,5 al 3,5%, si bé això només tindrà l’efecte que vulguin que tingui les CCAA perquè la seva capacitat normativa n’afecta la tarifa, així com les deduccions i bonificacions. De fet, en l’actualitat hi ha diverses comunitats en què aquest tipus supera el 3%
 • IS: es redueix l’exempció per beneficis percebuts i per les plusvàlues generades en la transmissió de participacions significatives de filials del 100 al 95%, si bé només per a entitats amb import net del volum de negocis superior a 40M €. Fora d’aquesta llei, i en la tramitació del projecte de llei de mesures per prevenir el frau, es pretén tornar a atorgar la competència en la comprovació de requisits de les SICAV a l’AEAT i modificar el règim de les SOCIMI sotmetent a un gravamen del 15% els beneficis no distribuïts als seus socis
 • IVA: s’incrementa del 10 al 21% el tipus aplicable a la venda de begudes ensucrades que no es realitzi en establiments d’hostaleria
 • Impost sobre la primes d’assegurança: s’incrementa el tipus del 6 al 8%
 • Impost sobre hidrocarburs: s’incrementa el tipus estatal de 30,7 cèntims/litre a 34,5

D’altra banda es recorden altres mesures fiscals que es posen en marxa al marge d’aquesta llei de pressupostos:

 • Creació del nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables
 • Creació del nou impost estatal sobre residus
 • Impost sobre determinats serveis digitals
 • Impost sobre transaccions financeres

A més, no podem perdre de vista, que el nou projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal ha iniciat la tramitació parlamentària amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats del 23 d’octubre de 2020, que  modificarà articles concrets de la pràctica totalitat de lleis tributàries: IRPF, societats, IVA, ITP i AJD, successions i donacions, no residents, patrimoni, hisendes locals, a més de la Llei General Tributària i altres disposicions com la Llei del cadastre o Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Des del punt de vista comptable, cal destacar un apreciable esforç extra per part de l’ICAC, que ha emès un gran nombre de consultes dirigides a aclarir algunes de les qüestions més complexes en l’aplicació dels plans generals de comptabilitat i s’han aprovat determinades resolucions per l’ICAC, com la Resolució de 5 de març de 2019 que desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers en sintonia amb la normativa internacional (NIC-UE 32), i que també aclareix nombroses implicacions comptables de la regulació mercantil de les societats de capital, algunes d’elles disperses en diferents normes o consultes. Entre molts dels canvis que s’esdevindran, ens trobarem el projecte de la modificació del PGC, pendent de tràmit legislatiu, i la Resolució de les normes de registres i valoració dels ingressos ordinaris publicats a la fi de l’exercici 2018. Ambdues afectaran de manera significativa als estats financers i comportaran l’adopció de les NIIF 9 d’Instruments Financers i la NIIF 15 d’Ingressos procedents de contractes amb clients.

Cal tenir en compte que a causa de les implicacions de la crisi del coronavirus en l’àmbit de la comptabilitat i de l’auditoria a Espanya, la projectada adaptació de la normativa comptable espanyola a la NIIF-UE 9 Instruments financers i a la NIIF-UE 15 Ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients s’endarrereix fins als exercicis iniciats a partir del 1 de gener de 2021.

També s’ha publicat el Reglament (UE) 2020/1434, de la Comissió, de 9 d’octubre, que modifica el Reglament (CE) núm. 1126/2008, pel qual s’adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, quant a la Norma Internacional de Comptabilitat 16. Arrendaments.

Tot això sense perjudici que estan pendents d’aprovar-se a data de tancament d’aquesta edició, alguns projectes de llei i normes de desenvolupament, i determinats projectes d’ordres ministerials, i de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats autònomes i normativa foral del País Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relació amb les noves o modificades tarifes autonòmiques i si s’han establert noves deduccions o se n’han modificat algunes de les ja existents.

L’informem que es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d’ajudar-los a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

A continuació, de manera resumida, de cara al tancament de l’exercici, li oferim una sèrie de recomanacions. 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Pla General Comptable (PGC) i ajustos fiscals: cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporàries) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost. Entre altres ajustos positius, convé comprovar: les despeses comptables derivades de multes, sancions, donacions o donatius; per l’impost sobre societats, administrador el càrrec retribuït del qual no figura en els estatuts, liberalitats i atencions a clients i proveïdors que excedeixin de l’1% de l’import net del volum de negocis; etc. deterioracions comptables a excepció de les corresponents a existències i insolvències de deutors, aquestes últims si es compleixen uns certs requisits sí que seran deduïbles; despeses derivades de l’excés pagat amb motiu de l’extinció d’una relació laboral o mercantil (que excedeixi del 1.000.000 € o de l’import exempt si és superior a aquesta xifra); provisió per devolucions de vendes, excessos d’amortitzacions o provisions; imputació temporal de despeses i ingressos abans o després de la seva meritació si no ho permet la norma fiscal, despeses financeres no deduïbles en grups mercantils i l’excés de despeses financeres sobre el límit del 30% del benefici operatiu si superen el 1.000.000 €, etc. I com a ajustos negatius, cal comprovar: la llibertat d’amortització, excés d’amortitzacions comptabilitzades en exercicis anteriors que no fossin deduïbles; pèrdues per deterioració comptabilitzades en exercicis anteriors, que no es poguessin deduir, i que reverteixen en l’exercici al ritme de l’amortització, perquè es transmeten o perquè es produeix la pèrdua definitiva; operacions que s’hagin de valorar a valor de mercat fiscalment i no per comptabilitat; operacions amb pagament ajornat en l’exercici en el qual es produeix la transmissió, dividends i plusvàlues exemptes derivades de participacions en entitats residents i no residents, etc.

Conseqüències comptables i fiscals a causa de la COVID-19: 

 • Doble declaració de l’impost sobre societats i comptes anuals: el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 i redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació. D’acord amb els nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals, recordi que es permet que es presenti una segona autoliquidació de l’impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020 en cas que els comptes anuals finalment aprovats difereixin de la informació utilitzada en l’autoliquidació a presentar en període voluntari, sense aplicar recàrrecs, però sí interessos de demora.
 • Comptabilitzar l’exoneració de les assegurances socials en els ERTO per força major vinculada a la COVID-19: el tractament preferent que dóna l’ICAC a aquestes bonificacions és el seu registre com una subvenció i registrar-les com un ingrés, tret que l’import en qüestió sigui poc significatiu i en aquest cas aquest import pot minorar la despesa ocasionada en el subgrup 64 per aquest concepte.
 • Renegociació dels arrendaments (moratòries i ajornaments) per la COVID-19: cal analitzar les implicacions comptables i fiscals derivades d’una moratòria, així com d’un altre acord o rebaixa en la renda. El nou cost anual de l’arrendament -inclosa la moratòria o rebaixa de la renda- ha de ser distribuït entre els mesos pendents per finalitzar el contracte d’arrendament, i per tant hi haurà una meritació comptable, d’igual forma en aquests mesos, per la part proporcional, encara que no es produeixi el pagament.
 • Línies d’avals ICO COVID-19: cal analitzar les implicacions comptables i fiscals derivades de la concessió d’avals ICO per a finançament de les empreses. Des del punt de vista fiscal, entenem que la base imposable de l’impost sobre societats no ha de diferir, pel que respecta a aquest assumpte, del resultat comptable. Entenem que els avals concedits s’han de considerar com una ajuda al finançament al risc, màximament quan el cost de l’aval és assumit directament per les entitats financeres.
 • Pèrdues de valor de les inversions en accions: les accions que una empresa compra a la borsa s’enquadren dins dels instruments financers. Tant si les accions es compren amb finalitat de permanència, com si s’adquireixen amb una finalitat especulativa es valoraran pel seu valor raonable, és a dir, pel preu pagat. Segons el PGC almenys al tancament de l’exercici, s’hauran d’efectuar les correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que el valor d’un actiu financer disponible per a la venda, o grup d’actius financers disponibles per a la venda amb similars característiques de risc valorades col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial, i que ocasionin, en el cas d’inversions en instruments de patrimoni, la falta de recuperabilitat del valor en llibres de l’actiu, evidenciada, per exemple, per un descens prolongat o significatiu en el seu valor raonable.
 • Mesures fiscals en l’impost sobre societats per a la reactivació de l’activitat econòmica: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, s’incrementa el percentatge de deducció per innovació tecnològica, del 12 al 25%, sobre les despeses efectuades en la realització d’aquestes activitats quan el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials de les ja existents. A més, per a inversions realitzades en el 2020, s’estableix la llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada que compleixi determinats requisits. 
 • Mesures fiscals de suport al sector cultural: destaquen l’increment (s’incrementa en 5 punts percentuals els incentius fiscals al mecenatge: deducció per donatius) dels incentius fiscals al mecenatge i a la producció cinematogràfica i audiovisual i es creen i amplia la durada de diversos esdeveniments d’excepcional interès públic.

Transaccions amb el Regne Unit (efectes del BREXIT): la sortida del Regne Unit en el 2021 afectarà clarament els autònoms i pimes que facin operacions amb les illes britàniques; unes operacions que en el moment de la sortida deixaran de ser intracomunitàries per convertir-se en importacions o exportacions. Això obligarà autònoms i pimes a sol·licitar l’EORI i passar pels pertinents tràmits duaners i a deixar de declarar aquestes operacions en el model 349 d’operacions intracomunitàries. Convé saber que les operacions extracomunitàries, exportació o importació de béns estan exemptes d’IVA.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica: verifiqui si es tracta d’una entitat patrimonial i, per tant, no realitza una activitat econòmica. És aquella en la qual més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica (gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari). La consideració d’una entitat com a patrimonial té transcendència a l’efecte de la compensació de bases imposables negatives, tipus de gravamen i aplicació del règim especial per a les entitats de reduïda dimensió, entre altres. Recordi que perquè l’activitat d’arrendament d’immobles tingui la consideració d’activitat econòmica es requereix que la seva ordenació es realitzi almenys a través d’una persona ocupada amb contracte laboral i jornada completa

Imputació temporal de despeses i ingressos: la fiscalitat segueix el criteri comptable d’imputar els ingressos i les despeses segons meritació, amb independència de les dates de cobrament i pagament. No obstant això, els contribuents poden sol·licitar a l’Administració tributària un mètode d’imputació temporal diferent, per exemple, de caixa. Comprovi si en la comptabilitat apareixen registrades despeses en un període anterior al de la seva meritació o ingressos en un període posterior al de la seva meritació. En aquest cas, tant les despeses com els ingressos s’imputaran en la base imposable de l’impost corresponent al període impositiu de la meritació. Si la seva empresa té beneficis intenti anticipar algunes despeses o retardi alguns ingressos a final d’any. En cas de tenir pèrdues faci el contrari, complint sempre els criteris d’imputació temporal.

Operacions amb preu ajornat: si ha obtingut ingressos o beneficis comptables derivats d’alguna venda, prestació d’un servei o del cobrament d’indemnitzacions, podrà diferir la renda comptable i imputar-la a mesura que siguin exigibles els cobraments, tret que opti pel criteri de meritació. Es considera que estem davant una operació a termini quan s’hagi pactat que la contraprestació es percebi mitjançant pagaments successius o en un sol pagament i que, entre el lliurament i el venciment de l’últim o únic termini, transcorri més d’un any.

Amortitzacions: revisi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal o si existeix la possibilitat d’aprofitar al màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable de l’impost. Recordi que hi ha una taula simplificada comuna per a tots els sectors d’activitat. En el mètode de taules, es pot canviar d’un any a un altre entre el coeficient màxim i mínim.

Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements nous de l’immobilitzat material el valor unitari del qual no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu. Si en el seu balanç té algun element patrimonial usat, podrà amortitzar-lo aplicant el percentatge màxim de taules que li correspongui multiplicat per 2. L’immobilitzat intangible amb vida útil definida s’amortitzarà fiscalment atenent la seva vida útil.

Fons de comerç: recordi que la norma comptable obliga a amortitzar-los en 10 anys (10%), i la llei de l’impost preveu una despesa deduïble màxima per aquest concepte del 5% anual (si l’empresa és de reduïda dimensió es podrà acollir a l’amortització accelerada i podran multiplicar per 2 l’amortització fiscal màxima, i per als intangibles el coeficient aplicable serà 1,5). Per tant, caldrà fer un ajust extracomptable positiu. 

Pèrdues per deterioració: ja no són deduïbles les deterioracions comptables, excepte existències i insolvències de deutors. No obstant això, cal parar esment a la reversió de deterioracions que en el seu moment van ser fiscalment deduïbles (actius materials, les inversions immobiliàries o intangibles i valors de renda fixa que cotitzen). En aquests casos cal atendre la naturalesa de l’actiu que reverteix per determinar el moment temporal d’imputació en la base imposable de l’impost.

Pèrdues per deterioració de participacions: es nega la deducció en el cas de participacions en entitats residents si en el període en el qual es registra la deterioració compleixen les condicions per aplicar l’exempció de dividends i de plusvàlues originades per la seva transmissió, i així mateix s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents que, no arribant a un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%.

Règim transitori de pèrdues per deterioració de participacions dotades abans del 01-01-2013: s’estableix la reversió obligatòria de les pèrdues per deterioració de participacions que van resultar deduïbles en períodes impositius iniciats abans del 01-01-2013. Amb independència que es produeixi o no la reversió del valor de la participació, el subjecte passiu haurà d’integrar en la base imposable de l’impost aquesta pèrdua, com a mínim, per parts iguals en cadascun dels cinc períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2016. D’aquesta manera, en els períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021, haurà quedat integrada la pèrdua dotada en el seu moment per la seva totalitat, a pesar que no hagi revertit el valor de la participació. En el cas que es produeixi la transmissió dels valors, la deterioració pendent de reversió s’imputarà al període en el qual es produeixi la transmissió, amb el límit de la renda positiva obtinguda.

Limitació de pèrdues per transmissió de participacions: s’impedeix la deducció de les pèrdues que es produeixin en la transmissió de participacions d’entitats residents i no residents en els casos de participació significativa (participació d’almenys un 5% o un valor d’adquisició superior a 20 milions d’euros), si bé s’entén complert si es va assolir en qualsevol dia de l’any anterior a la transmissió. Així mateix, s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents en què, no assolint un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%. S’admet l’aplicació parcial del que es disposa anteriorment si els requisits també es compleixen de manera parcial.

Deducció de pèrdues per transmissió de participacions: es continuaran integrant les pèrdues derivades de la transmissió de participacions residents, però només quan en qualsevol dia de l’any anterior no s’hagi arribat en la participada un percentatge del 5% o un valor d’adquisició de 20 milions d’euros i, si la pèrdua és per transmissió de participacions en no residents, només en cas de no assolir aquest percentatge, però si es compleix el requisit d’imposició mínima al país on radiqui la participada. 

Despeses no deduïbles: cal identificar les diferents partides de despeses comptables que no són fiscalment deduïbles -comptabilització de l’impost sobre societats, multes, sancions penals o administratives, recàrrecs del període executiu, recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ, pèrdues del joc, liberalitats o donatius-. En el seu cas caldrà realitzar un ajust positiu al resultat comptable per l’import de la despesa comptabilitzada. Recordi que les despeses per atencions a clients i proveïdors continuen sent deduïbles, però amb el límit anual de l’1% de l’import net del volum de negocis, i que no es considera una liberalitat retribuir als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, i tampoc per realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral. No són deduïbles les despeses derivades de l’extinció de la relació laboral comuna, especial, o d’una relació mercantil com és la dels administradors o membres de consells d’administració que excedeixin, per a cada perceptor, del més gran dels següents valors: 1.000.000 € o de l’import establert amb caràcter obligatori en l’Estatut dels Treballadors.

Despeses financeres: tingui present que es limita la deducció de despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici (amb la possibilitat, seguint determinades regles, de deduir els excessos en els exercicis següents) però permetent deduir en tot cas les despeses de l’exercici fins al 1.000.000 € (si el període impositiu de l’entitat té una durada inferior a l’any, s’ha de prorratejar en funció de la durada del període impositiu respecte de l’any). No s’aplica aquest límit en el període impositiu en el qual es produeixi l’extinció de l’entitat, tret que sigui conseqüència d’una operació de reestructuració empresarial.

Operacions vinculades: s’han de valorar obligatòriament a valor de mercat determinades operacions com les que es realitzen entre socis amb el 25% o més de participació i les societats, entre la societat i els administradors (però no respecte a les retribucions percebudes per l’exercici de les seves funcions), entre la societat i els parents (fins a tercer grau) o cònjuges dels socis i administradors i la societat, dues entitats del mateix grup comptable, etc. Aquestes operacions comporten també l’obligació de ser documentades, si bé els requeriments en aquest sentit són diferents depenent de la facturació de l’entitat o el grup, de la naturalesa de les operacions i del seu import. Tingui present també la norma de seguretat per a determinades operacions vinculades entre socis professionals i les seves societats professionals.

Reserva de capitalització: aprofiti aquesta figura per incentivar la reinversió i la capitalització de les societats. Si la seva societat tributa al tipus general (també per a les entitats parcialment exemptes i les de nova creació) podrà reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys. 

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors: recordi que, encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les bases imposables negatives, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir d’aquesta només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. A més, existeixen limitacions en la compensació de bases imposables negatives, en funció de l’import net del volum de negoci (INVN) dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu, que operaran de la següent manera: a) la compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’INVN és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros; b) la compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Empreses de reduïda dimensió (ERD): recordi que seran aquelles el volum de negocis de les quals sigui inferior a 10.000.000 € en el període impositiu immediatament anterior, amb l’avantatge que poden aplicar els incentius fiscals de la norma. El règim especial d’ERD es continua aplicant, encara que se superi aquesta quantia de 10 milions de volum de negocis en els 3 exercicis immediats i següents a l’exercici en el qual es va sobrepassar el límit, sempre que hagi complert les condicions per aplicar el règim d’ERD en el període en el qual el va superar i en els 2 anteriors.

Aprofiti la reserva d’anivellament que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, es redueix la base en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment.

Aprofiti les deduccions en la quota i els seus límits: les deduccions constitueixen una bona eina d’optimització fiscal de la qual les empreses n’han de fer un ús adequat, respectant els límits legals aplicables en l’exercici 2020. Comprovi si pot aplicar les deduccions per creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat, així com la deducció per R+D+i, la de produccions cinematogràfiques així com la deducció per producció de determinats espectacles en viu. El termini per aplicar les deduccions és de 15 anys des del període en què es van generar i no es van poder deduir, i de 18 anys per als saldos de R+D+i. El límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, en el seu cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses de R+D+i excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

Quadre de deduccions per inversions vigent en el 2020

DEDUCCIONS PER A INCENTIVAR DETERMINADES ACTIVITATS PERCENTATGE DEDUCCIÓ BASE DE DEDUCCIÓ
Deducció per activitats de R+D (art. 35.1 LIS) 25% Despeses del període en R+D, fins a la mitjana dels 2 anys anteriors.
42% Despeses del període en R+D, sobre l’excés respecte de la mitjana dels 2 anys anteriors.
17% Despeses de personal d’investigadors qualificats de R+D.
8% Inversions afectes a R+D (excepte edificis i terrenys).
Deducció per activitats d’innovació tecnològica (art. 35.2 LIS) 12%

25%

Despeses del període en innovació tecnològica.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, el RDL 23/2020 de 23 de juny incrementa el percentatge de la deducció en innovació en processos  al 25%.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.1 LIS) 25%. Des del 01-01-2020 s’eleva al 30% Fins a 1M € Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.1 LIS)
20%. Des del 01-01-2020 s’eleva al 25%

El límit absolut de la deducció és de 3 milions d’euros. Des del 01-01-2020 s’eleva a 10 milions.

Sobre l’excés de 1M €
Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.2 LIS) 1

20%. primer milió de base de la deducció

Des del 01-01-2020 s’eleva al 30%

25% (des del 01-01-2020) sobre l’excés.

Despeses realitzades a Espanya directament relacionades amb la producció, sempre que siguin almenys de 1M €. No obstant això, des del 01-01-2020 per a les despeses de preproducció i postproducció destinades a animació i efectes visuals realitzats en territori espanyol, el límit s’estableix en 200.000 euros.

L’import d’aquesta deducció no podrà ser superior a 3 milions d’euros. Des del 01-01-2020 s’eleva a 10 milions.

Deducció per producció de determinats espectacles en viu (sempre que compleixin els requisits de l’art. 36.3 LIS) 20% Costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts.

La deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l’import de 500.000 euros per contribuent

Deducció per creació d’ocupació (sempre que compleixin els requisits de l’art. 37 LIS) 3.000 € Totes les empreses: pel primer treballador menor de 30 anys amb contracte de temps indefinit regulat en l’article 4 de Llei 3/2012 de reforma laboral.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn al 1 de gener de 2019, la disposició derogatòria única del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, deroga l’article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, que establia la possibilitat de subscriure contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors. No obstant això, la disposició transitòria sisena del citat Reial decret llei 28/2018 estableix que els contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors subscrits fins al 1 de gener de 2019, es consideren vàlids i es continuaran regint per la normativa vigent en el moment de la seva subscripció, així com en el seu cas els incentius corresponents

50% Empreses amb menys de 50 treballadors, a més de la deducció anterior, la quantitat que resulti menor de: prestació per desocupació pendent de percebre o import corresponent a 12 mensualitats de la prestació que tingués reconeguda.
Deducció per creació d’ocupació per a discapacitats (art. 38 LIS) 9.000 € Per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥33% a <65%.
12.000 € Per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥ 65%.

IRPF. EMPRESARIS I PROFESSIONALS

Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, en el seu cas, els previstos per a empreses de reduïda dimensió. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perquè l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econòmica, i que la renda que obté un soci que presta serveis a la seva societat es qualificarà d’activitat econòmica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secció 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, a més, el soci estigui donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

En el cas d’estimació directa simplificada es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets estimació objectiva, per mòduls, pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimació directa i, en el seu cas, renunciar a mòduls en el mes de desembre de 2020 per canviar en el 2021. Tingui present que com a conseqüència de la COVID-19, es permet que la renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculant-lo en estimació directa, tingui efectes només per a 2020. Aquests contribuents podran tornar en el 2021 a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d’enguany al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.

Tingui present que es prorroga per a 2020 els límits establerts en el 2019 per al règim d’estimació objectiva en l’IRPF i per als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, per la qual cosa es mantindran, almenys un any més, els límits de 250.000 € i de 125.000 €.

A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, al percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb uns certs límits. 

Implicacions de les mesures COVID-19 en la declaració de l’IRPF de 2020: les diferents mesures aprovades pel Govern per frenar la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus tenen repercussió en l’àmbit tributari. Així, els ERTO, la prestació per cessament dels treballadors autònoms, les rebaixes o moratòries del lloguer, les compensacions econòmiques satisfetes als treballadors a distància (teletreball) influeixen en l’IRPF de 2020.

Tingui en compte la transcendència tributària de l’obligació de declarar en IRPF, arrendament d’immobles, rescat de plans de pensions, rendes en espècie per cessió de vehicles, pèrdua de la deducció per maternitat, regularització IRPF per regles especials d’imputació en cas d’anul·lació de l’ERTO, i canvis en la determinació dels percentatges de retenció, etc.

Impost sobre el patrimoni: recordi que es prorroga el restabliment d’aquest impost també a 2019. No obstant això, es tracta d’una modificació a escala estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les Comunitats Autònomes.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a fi d’ajudar-los a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.