Compte enrere per a la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2021

Un any més s’aproxima la campanya de la declaració de l’impost sobre societats (IS) de l’exercici 2021, marcada per la introducció de múltiples novetats derivades, entre altres, per les mesures aprovades pel Govern a causa de la COVID-19, ja que les operacions de 2021 s’han generat en plena pandèmia, la qual cosa, òbviament, afectarà moltes declaracions.

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS de l’exercici 2021.

Al BOE del 4 de maig de 2021, i en vigor des de l’1 de juliol, s’ha publicat l’Ordre HFP/379/2022, de 28 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

La pròxima declaració de l’impost sobre societats (IS), inevitablement, ve marcada altre cop per la COVID-19, ja que les operacions de 2021 s’han generat en plena pandèmia, que, òbviament, afectarà moltes declaracions.

A més, per a aquest exercici 2021, s’han aprovat diferents normes, com la modificació del Pla General de Comptabilitat (PGC) a fi de transposar part del contingut de la Norma Internacional d’Informació Financera (NIIF 9) sobre instruments financers, així com la Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (ICAC) que desenvolupa les normes de valoració sobre el reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i prestació de serveis que afecten de ple a aquest exercici econòmic. També s’ha aprovat la Llei de mesures de lluita contra el frau fiscal, que ha regulat normativa que afecta l’impost sobre societats i destaquem, també per la seva importància, la nova regulació, en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021, de l’exempció per evitar la doble imposició interna i internacional.

Finalment, podem destacar la Llei 14/2021, d’11 d’octubre, que modifica els límits aplicables a les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals realitzades a Canàries.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de la declaració de l’IS 2021 via Internet (models 200, 220) és, amb caràcter general, el de vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu -per a períodes impositius coincidents amb l’any natural els primers vint-i-cinc dies de juliol de 2022-. Els subjectes passius el període impositiu dels quals coincideixi amb l’any natural i presentin per Internet la declaració de l’IS, poden domiciliar el pagament (de l’1 a 20 de juliol).

Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin 75.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.

Tot això sense perjudici dels terminis de presentació i peculiaritats de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

NOVETATS PER A LA DECLARACIÓ DE L’IS 2021

Novetats en els models de l’IS 2021

A més de les novetats normatives, s’han introduït les següents novetats en els models 200 i 220:

  • Es desglossa el quadre detall de la deducció per donatius a entitats sense fins de lucratius amb l’objectiu de diferenciar la informació relativa a l’import d’aquesta deducció sobre la qual s’aplica el percentatge del 35 o el 40 % en el cas que en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al del període impositiu anterior, de la informació sobre els donatius a activitats prioritàries de mecenatge que aplicaran els percentatges incrementats del 40 i 45 %, respectivament. Aquesta novetat permetrà assistir en exercicis futurs al contribuent en el càlcul dels límits aplicables a aquesta deducció.
  • Es desglossen amb més detall les caselles relacionades amb la regularització mitjançant autoliquidació complementària amb l’objectiu de facilitar al contribuent l’esmena d’errors comesos en autoliquidacions anteriors corresponents al mateix període impositiu, en el cas que en resulti un import a ingressar superior al de l’autoliquidació anterior o una quantitat a retornar o a compensar inferior a l’anteriorment autoliquidada.

Novetats legislatives que afecten la declaració de l’IS 2021

1. Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2021 i vigència indefinida, es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres establint que per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l’addició dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends, quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros, sense assolir el percentatge del 5%.

2. Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2021 i vigència indefinida:

a) Es modifica l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents, establint que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixi el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui, d’almenys el 5%, eliminant el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació fos superior a 20 milions d’euros.

b) L’import que resultarà exempt serà del 95% d’aquest dividend o renda. Les despeses de gestió referides a aquestes participacions no seran deduïbles del benefici imposable del contribuent, fixant-se que la seva quantia sigui del 5% del dividend o renda positiva obtinguda.

Aquesta limitació NO s’aplicarà a empreses que tinguin un INVN inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat a l’01-01-2021.

c) Es modifica la regulació que estableix que per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d’adquisició s’incrementarà en l’import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguin amb rendes que haguessin estat imputades als socis com a rendes de les seves accions o participacions en el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió incorporant-se, a aquest efecte, que l’import dels beneficis socials a què es refereix aquest paràgraf es reduirà en un 5% en concepte de despeses de gestió referides a aquestes participacions.

d) Es regula el règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions.

3. Deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2021 i vigència indefinida, igual que succeeix amb l’exempció, només es tindrà dret a la deducció dels dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol quan la participació en el capital de l’entitat no resident sigui, d’almenys el 5%.

Per tant, es deixa d’aplicar la deducció quan el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20.000.000 € i el percentatge és inferior al 5%. Com s’esdevé amb l’exempció, s’estableix un règim transitori per seguir aplicant la deducció, en el cas d’obtenció de dividends de participacions de més de 20.000.000 € adquirides en els períodes impositius iniciats abans de 2021, durant els períodes impositius que es comencin dins dels anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Aquesta deducció, conjuntament amb la deducció per evitar la doble imposició jurídica no podrà excedir la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya per aquestes rendes si s’haguessin obtingut en territori espanyol. Per calcular aquesta quota, els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5% en concepte de despeses de gestió referides a aquestes participacions.

4. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

Entre les principals modificacions destaquen que els certificats requerits són vinculants per a l’AEAT amb independència de la seva data d’emissió; s’estén a contribuents que participin en el finançament, i el límit incrementat al 50% s’aplica també si se supera el 10% de la quota íntegra reduïda en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

5. Altres novetats

Socimi: s’introdueix un gravamen especial del 15 % sobre l’import dels beneficis obtinguts en l’exercici que no sigui objecte de distribució, en la part que procedeixi de rendes que no hagin tributat al tipus general de gravamen de l’impost sobre societats ni es tracti de rendes acollides al període de reinversió de tres anys regulat en la lletra b) de l’article 6.1 de la Llei 11/2009. Aquest gravamen especial tindrà la consideració de quota de l’impost sobre societats i es reportarà el dia de l’acord d’aplicació del resultat de l’exercici per la junta general d’accionistes, o òrgan equivalent. Aquest gravamen especial haurà de ser objecte d’autoliquidació i ingrés en el model 237 aprovat per l’Ordre HFP/1430/2021, de 20 de desembre, en el termini de dos mesos des de la data de meritació. Finalment, a causa de la introducció d’aquest gravamen especial, es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, que regula les obligacions d’informació en la memòria dels comptes anuals, per afegir l’obligació de distingir en aquesta informació, la part de les rendes sotmeses al tipus de gravamen especial del 15 %.

Brexit: el 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea. No obstant això, ressaltar que, en relació amb l’impost sobre societats, existeix un Conveni bilateral entre el Regne Unit i Espanya per evitar la doble imposició, que continuarà sent aplicable a partir de l’1 de gener de 2021. A aquest efecte, determinades rendes que deixen d’estar exemptes en aplicació de la normativa interna, continuarien considerant-se rendes exemptes invocant el dret a l’aplicació d’aquest Conveni.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i que sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.

Tingui present la següent documentació:

Comptes anuals 2021: hi tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l’impost sobre societats.
Declaracions de l’impost sobre societats d’exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2021, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.
Declaracions 2021 d’altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades en la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d’immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.
Pagaments fraccionats de 2021.
Certificats: de retencions sobre arrendaments d’immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d’entitats en règim d’atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l’exercici i de donatius o donacions, etc.

 

 

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.