Com comptabilitzar l’exoneració de les assegurances socials en els ERTES per força major vinculada la COVID-19

El Tractament preferent que dóna l’ICAC Davant d’aquestes Bonificacions és el registre de les mateixes com una subvenció i registrar-les com un ingrés, llevat que l’import en qüestió sigui poc significatiu, i en aquest cas l’import pot aminorar la despesa ocasionada en el subgrup 64 per aquest concepte. L’hi expliquem:

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, estableix que a els ERTEs autoritzats basant-se en força major vinculada al coronavirus s’exonera a l’empresa del pagament de fins el 100% de l’aportació empresarial a la Seguretat Social (el 75% de la quota quan és tracti d’empreses de 50 treballadors o més), sempre que aquesta és comprometre a mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

A més, el Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, estableix una exoneració parcial de la seguretat social per al treballadors en ERTO per força major que és reincorporen a l’activitat.

Quin és el tractament comptable d’aquestes bonificacions?

Per saber el tractament que hem de donar-los a aquestes bonificacions, podem prendre com a referència la consulta nº 5 del BOICAC 94 que tracta sobre la comptabilitat de desemborsaments incorregudes per cursos de formació dels treballadors d’una empresa que gaudeixen d’una bonificació en les cotitzacions de la seguretat social.

El tractament preferent que dóna l’ICAC davant d’aquestes bonificacions és el registre de les mateixes com una subvenció i registrar-les com un ingrés, llevat que l’import en qüestió sigui poc significatiu en el cas dit import pot minorar la despesa ocasionada en el subgrup 64 per aquest concepte.

De tal manera que la bonificació que realitzi l’Estat, en el fons, és una subvenció, bé de capital o bé d’explotació, en funció del concepte que aquest finançant l’Estat.

De tal manera, que, si es finança elements de l’actiu, la subvenció serà de capital i s’anirà incorporant a despeses de manera proporcional a la pèrdua de valor d’aquest actiu, bé per amortització o deteriorament, o la baixa d’aquest en el balanç .

Mentre que, si s’està finançant pèrdues de l’exercici o despeses de la mateixa, la subvenció és d’explotació i s’imputarà a el mateix exercici a què es refereixen les pèrdues o despeses finançades.

En el cas que ens ocupa, es tracta de finançar una part de la Seguretat Social, per la qual cosa ens trobem davant d’una bonificació de la mateixa, i òbviament seguint el mateix criteri hauria de ser reconeguda com un ingrés per una subvenció d’explotació afectant l’exercici de la meritació de la despesa per això pot utilitzar un subcompte del subgrup 74 Bonificacions Seguretat Social per ERTE’S.

En aquest sentit, al presentar les assegurances socials dels mesos en què es mantingui el ERTO caldrà distingir la base de cotització dels dies d’alta dels treballadors i la base de cotització corresponent als dies en què ha estat en suspensió o amb jornada reduïda. Això es farà mentre no s’hagi finalitzat el ERTO per complet, continuï el ERTO per força major de manera total o parcial (fins al 30 de juny com a data límit).

D’aquesta manera, es generen dos rebuts de liquidació, un amb la quota a pagar i un altre per la part exonerada, el que pot portar a confusió a l’hora de realitzar el pertinent registre comptable de les assegurances socials.

Resumint

  • Es tracta d’una exoneració de la Seguretat Social, condicionada a l’acompliment de determinats requisits, com són el manteniment del contracte amb els treballadors per un període mínim de 6 mesos des de la represa de l’activitat.
  • D’aquesta manera, al tractar d’una exoneració condicionada a uns requisits, i des d’un punt de vista econòmic, podríem assimilar-la a una subvenció condicionada al manteniment posterior de la plantilla.
  • El tractament preferent que dóna l’ICAC davant d’aquestes bonificacions és el registre de les mateixes com una subvenció i, per tant, registrar-les com un ingrés, llevat que l’import en qüestió sigui poc significatiu en el cas dit import pot minorar la despesa ocasionat en el subgrup 64 per aquest concepte.
  • D’aquesta manera s’entén que la bonificació realitzada per l’Estat és en el fons una subvenció, bé de capital o bé d’explotació, en funció del concepte que s’estigui finançant.
  • En el nostre cas particular, es tracta de finançar una part de la Seguretat Social, és a dir, una despesa de el mateix exercici, de manera que qualificarem la subvenció com d’explotació, imputant-ho al mateix exercici a què es refereixen les despeses que finança.
  • Aquesta imputació de la subvenció a l’exercici en què es reporta la despesa, la podem registrar mitjançant un subcompte del subgrup 74, donant-li el títol de Bonificacions Seguretat Social per ERTEs.
  • D’aquesta manera, l’empresa registrarà en la seva comptabilitat la despesa total de Seguretat Social, en el subrgup 64, i ho compensarà posteriorment amb un ingrés per la part exonerada, que quedarà registrat comptablement en el subrgup 74.
  • Amb la qual cosa tindríem les nòmines comptabilitzades pels dies d’activitat igual que realitzem tots els mesos, amb el registre de la Seguretat Social per les quotes resultants d’aplicar els tipus de gravamen corresponents a les bases de cotització totals i, d’altra banda, en un altre seient registraríem l’import de l’exoneració.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

 

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.