Canvi de titularitat d’empresa: drets dels treballadors

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, el canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma no extingirà per si mateix la relació laboral, quedant el nou empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior.

El canvi de titularitat d’una empresa pot tenir un impacte significatiu en els treballadors i les seves condicions laborals. La transferència d’una empresa a una altra, sigui per fusió, adquisició o qualsevol altre motiu, implica la subrogació empresarial i planteja qüestions laborals importants, que hem de saber.

El canvi de titularitat d’una empresa està regulat per l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix els drets i obligacions dels treballadors en aquests casos.

Quan existeix successió d’empresa?

Existeix una successió empresarial quan l’empresa canvia de titularitat, sigui per compra, absorció o fusió de l’empresa o per qualsevol altra causa, continuant amb l’activitat econòmica.

L’article 44 de l’Estatut dels Treballadors defineix la successió com el canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma quan la transmissió afecti una entitat econòmica que mantingui la seva identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi de dur a terme una activitat econòmica, essencial o accessòria.

Efectes per als treballadors

La relació laboral existent entre l’empresari i els treballadors continuen, i el nou empresari queda subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior, inclosos els compromisos de pensions, en els termes previstos en la seva normativa específica, i, en general, quantes obligacions en matèria de protecció social complementària hagués adquirit el cedent.

A més, sense perjudici del que s’estableix en la legislació de Seguretat Social, el cedent i el cessionari, en les transmissions que tinguin lloc per actes entre vius, respondran solidàriament durant tres anys de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissió i que no haguessin estat satisfetes.

El cedent i el cessionari també respondran solidàriament de les obligacions nascudes amb posterioritat a la transmissió, quan la cessió fos declarada delicte.

Què passa amb el conveni col·lectiu aplicable?

Excepte pacte en contra, establert mitjançant acord d’empresa entre el cessionari i els representants dels treballadors una vegada consumada la successió, les relacions laborals dels treballadors afectats per la successió continuaran regint-se pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió fos aplicable en l’empresa, centre de treball o unitat productiva autònoma transferida.

Aquesta aplicació es mantindrà fins a la data d’expiració del conveni col·lectiu d’origen o fins a l’entrada en vigor d’un altre conveni col·lectiu nou que resulti aplicable a l’entitat econòmica transmesa.

Informació als representants dels treballadors

Quan l’empresa, el centre de treball o la unitat productiva objecte de la transmissió conservi la seva autonomia, el canvi de titularitat de l’empresari no extingirà per si mateix el mandat dels representants legals dels treballadors, que continuaran exercint les seves funcions en els mateixos termes i sota les mateixes condicions que regien amb anterioritat.

El cedent i el cessionari hauran d’informar els representants legals dels seus treballadors respectius afectats pel canvi de titularitat, dels següents extrems:

  • Data prevista de la transmissió.
  • Motius de la transmissió.
  • Conseqüències jurídiques, econòmiques i socials, per als treballadors, de la transmissió.
  • Mesures previstes respecte dels treballadors.

En cas que no hi hagi representants legals dels treballadors, el cedent i el cessionari hauran de facilitar la informació esmentada anteriorment als treballadors que poguessin resultar afectats per la transmissió.

El cedent estarà obligat a facilitar la informació esmentada amb la suficient antelació, abans de la realització de la transmissió. El cessionari estarà obligat a comunicar aquestes informacions amb la suficient antelació i, en tot cas, abans que els seus treballadors es vegin afectats en les seves condicions d’ocupació i de treball per la transmissió.

Atenció. En els supòsits de fusió i escissió de societats, el cedent i el cessionari hauran de proporcionar la indicada informació, en tot cas, al temps de publicar-se la convocatòria de les juntes generals que han d’adoptar els respectius acords.

Període de consultes amb els representants legals dels treballadors

El cedent o el cessionari que preveiés adoptar, amb motiu de la transmissió, mesures laborals en relació amb els seus treballadors estaran obligats a iniciar un període de consultes amb els representants legals dels treballadors sobre les mesures previstes i les seves conseqüències per als treballadors. Aquest període de consultes s’haurà de celebrar amb la suficient antelació, abans que les mesures tinguin efecte. Durant el període de consultes, les parts hauran de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d’un acord.

Atenció. Quan les mesures previstes consistissin en trasllats col·lectius o en modificacions substancials de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, el procediment del període de consultes al qual es refereix el paràgraf anterior s’ajustarà al que s’estableix en els articles 40.2 (mobilitat geogràfica) i 41.4 (modificació substancial de condicions de treball de caràcter col·lectiu) de l’ET.

En qualsevol cas, el treballador, sempre podrà impugnar la mesura davant els tribunals i, en la majoria de les ocasions, sol·licitar l’extinció de la relació laboral amb dret a indemnització i a prestació per desocupació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.