Beneficis fiscals de suport al sector agrari en l’IRPF i en l’IBI

El Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, que va entrar en vigor el dia 17 de març de 2022, pel qual s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, recull mesures de naturalesa tributària respecte de l’IRPF i de l’IBI que alleugereixen la càrrega fiscal de les explotacions afectades. Sobretot, cal destacar la reducció del 20 % en 2021 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva (mòduls) en l’IRPF per a les activitats agràries.

L’informem que al BOE del dia 16 de març de 2022, s’ha publicat el Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, i que va entrar en vigor el dia 17 de març de 2022, pel qual s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, que compromet les produccions. Aquestes mesures inscrites en els àmbits fiscal, laboral, financer i hidrològic tenen com a objectiu contribuir al manteniment de la rendibilitat i sostenibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes.

La norma recull mesures de naturalesa tributària, respecte de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost sobre béns immobles (IBI), que alleugereixen la càrrega fiscal de les explotacions afectades. Sobretot, cal destacar la reducció del 20 per cent en 2021 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a les activitats agràries, que només va tenir el precedent amb la crisi sanitària de la COVID-19 en 2020.

A més, i per poder disposar de recursos d’aigua dessalada en aquest moment crític i no perdre una part important de la producció del regadiu del sud-est espanyol, s’estableixen unes tarifes assumibles pels usuaris del regadiu per a l’aigua dessalada en les IDAM i en les conduccions que han de salvar mitjançant elevacions una gran diferència de cota entre origen del recurs i demanda de destí.

A continuació, els exposem les mesures d’índole tributària de l’esmentat Reial decret llei 4/2022.

1. Reducció en 2021 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes i de l’IVA

  • S’eleva del 5 % al 20 % la reducció continguda en la disposició addicional primera de l’Ordre de mòduls per a l’exercici 2021 (Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre) per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals incloses en l’annex I de la citada Ordre i que afectarà la declaració de l’IRPF 2021.
  • S’autoritza el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per a aquelles explotacions i activitats agràries en les quals s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels sinistres per establir una reducció, amb caràcter excepcional, dels índexs de rendiment net als quals es refereix l’Ordre de mòduls per a 2021.

2. Exempció de l’impost sobre béns immobles (IBI) de naturalesa rústica

  • Es concedeix l’exempció de la quota de l’IBI corresponent a l’exercici 2022 a favor dels béns immobles que siguin propietat dels titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes, i que estiguin afectes al desenvolupament de tals explotacions, sempre que els titulars d’aquestes explotacions hi hagin sofert, en l’exercici immediat anterior al d’aplicació d’aquesta exempció, pèrdues d’ingressos d’almenys un 20 % respecte als últims tres anys en zones amb limitacions naturals o específiques de l’article 31 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i d’un 30 % en les altres zones.
  • L’exempció de les quotes en el tribut assenyalat en l’apartat anterior comprendrà la dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquell.
  • Els contribuents que, tenint dret als beneficis establerts en els apartats anteriors, haguessin satisfet els rebuts corresponents al citat exercici fiscal, podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.