Avís de presentació de models i terminis de declaració. IRPF, IVA, societats i altres obligacions informatives. Gener 2023

El pròxim dia 20 de gener és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4 TRIMESTRE del 2022 corresponent a les retencions i ingressos a compte de renda i societats, i el dia 30 de gener la data límit per presentar resums anuals de l’IVA i retencions de l’any 2022.

Li recordem que el pròxim dia 20 de gener és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4 TRIMESTRE del 2022 corresponent a les retencions i ingressos a compte de renda i societats corresponents a rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216).

També fins al dia 20 de GENER té de termini per presentar el model 039 sobre Comunicació de dades (comunicació d’incorporacions el mes de desembre), relativa al règim especial del grup d’entitats en l’IVA.

Així mateix, li recordem que el dia 30 GENER és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4t TRIMESTRE 2022 corresponent a l’IVA (entre altres, el model 303 d’autoliquidació de l’IVA i el model 349 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries) i el pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals (models 130 i 131). També s’ha de presentar el RESUM ANUAL de l’IVA 2022 (model 390).

Fins a aquesta data també es podrà presentar:

 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a 2023 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2022: 036/037

Recordi també que el dia 31 de GENER és la data límit per presentar el RESUM ANUAL 2022 de retencions i ingressos a compte de renda i societats: rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196 i 270).

També fins al 31 de gener haurà de presentar:

 • IRPF. Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2023 i successius: 036/037
 • IVA. Renúncia o revocació, règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius: 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model
 • Desembre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Quart trimestre 2022: Finestreta única – Règims Exterior i de la Unió: 369

Terminis de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració.

A continuació, s’indiquen els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l’any 2023:

MODEL TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA ANY 2023 VENCIMENT TERMINI DE PRESENTACIÓ ANY 2023
Models 100, 151 i 714 Fins a 27 de juny Fins a 30 de juny
Model 102 Fins a 30 de setembre (per a contribuents que hagin domiciliat el primer termini)
Models 111, 115117123124126128 i 216 (obligació trimestral) 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Models 111115117123124126128216, 230 430 (obligació mensual) 1 al 15 de cada mes per a cada mes excepte:

 • Abril: 1 al 17 de maig
 • Juliol: 1 al 16 d’agost

El mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre

1 al 20 de cada mes per a cada mes excepte:

 • Abril: 1 al 22 de maig
 • Juliol: 1 al 21 d’agost

El mes de juliol del model 430, fins al 20 de setembre

Models 130 131 (obligació trimestral) 1 al 25 de gener i de l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre 1 al 30 de gener i de l’1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Model 136 (obligació trimestral) 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Models 200, 206, 220 i 221 1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural) 1 al 25 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural)
Models 202-0A i 222-0A (País Basc) 1 al 20 d’octubre 1 al 25 d’octubre
Models 202-2P i 222-2P (Navarra) 1 al 15 d’octubre 1 al 20 d’octubre
Models 202 i 222 1 al 15 d’abril, octubre i desembre 1 al 20 d’abril, octubre i desembre
Model 210 (excepte guanys derivats de transmissions d’immobles) 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

Rendes imputades d’immobles urbans: 1 de gener al 25 de desembre

1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

Rendes imputades d’immobles urbans: any natural següent a la meritació. En 2023 fins al 2 de gener de 2024

Model 213 1 al 25 de gener 1 al 31 de gener
Models 303 i 353 (obligació mensual) 1 al 25 de cada mes, per a cada mes excepte:

 • Gener: 1 al 23 de febrer
 • Juny: 1 al 26 de juliol
 • Agost: 1 al 27 de setembre
 • Novembre: 1 al 26 de desembre
1 al 30 de cada mes, per a cada mes excepte:

 • Gener: 1 al 28 de febrer
 • Març: 1 d’abril al 2 de maig
 • Juny: 1 al 31 de juliol
 • Agost: 1 de setembre al 2 d’octubre
 • Novembre: 1 de desembre al 2 de gener de 2024
Model 303 (obligació trimestral) 1 al 25 de gener i de l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre 1 al 30 de gener i de l’1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Models 410 i 411 1 al 26 de juliol 1 al 31 de juliol
Model 490 (obligació trimestral)
 • 4T 22: 1 al 25 de gener
 • 1T 23: 1 al 25 d’abril
 • 2T 23: 1 al 26 de juliol
 • 3T 23: 1 al 26 d’octubre
 • 4T 22: 1 al 31 de gener
 • 1T 23: 1 d’abril al 2 de maig
 • 2T 23: 1 al 31 de juliol
 • 3T 23: 1 al 31 d’octubre
Model 560 Obligació mensual: 1 al 15 de cada mes per a cada mes excepte:

 • Abril: 1 al 17 de maig
 • Juliol: 1 al 16 d’agost

Obligació trimestral: 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

Obligació anual: 1 al 15 d’abril

Obligació mensual: 1 al 20 de cada mes per a cada mes excepte:

 • Abril: 1 al 22 de maig
 • Juliol: 1 al 21 d’agost

Obligació trimestral: 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

Obligació anual: 1 al 20 d’abril

Models 561, 562 i 563 Obligació mensual: 1 al 15 del tercer mes següent al qual finalitza el mes, excepte:

 • Febrer: 1 al 17 de maig
 • Maig: 1 al 16 d’agost

Obligació trimestral: 1 al 15 del segon mes següent al qual finalitza el trimestre, excepte:

 • 1T 23: 1 al 17 de maig
 • 2T 23: 1 al 16 d’agost
Obligació mensual: 1 al 20 del tercer mes següent al qual finalitza el mes, excepte:

 • Febrer: 1 al 22 de maig
 • Maig: 1 al 21 d’agost

Obligació trimestral: 1 al 20 del segon mes següent al qual finalitza el trimestre, excepte:

 • 1T 23: 1 al 22 de maig
 • 2T 23: 1 al 21 d’agost
Models 566 i 581 (obligació mensual) 1 al 15 de cada mes per a cada mes, excepte:

 • Abril: 1 al 17 de maig
 • Juliol: 1 al 16 d’agost
1 al 20 de cada mes per a cada mes, excepte:

 • Abril: 1 al 22 de maig
 • Juliol 1 al 21 d’agost
Model 583 Obligació trimestral:

 • 4T 22: 1 al 15 de febrer
 • 1T 23: 1 al 17 de maig
 • 2T 23: 1 al 15 de setembre
 • 3T 23: 1 al 15 de novembre

Obligació anual: 1 al 25 de novembre

Obligació trimestral:

 • 4T 22: 1 al 20 de febrer
 • 1T 23: 1 al 22 de maig
 • 2T 23: 1 al 20 de setembre
 • 3T 23: 1 al 20 de novembre

Obligació anual: 1 al 30 de novembre

Model 587 Obligació trimestral:

1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

Obligació trimestral:

1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

Model 588 1 al 25 de novembre 1 al 30 de novembre
Model 589 Pagament fraccionat: 1 al 15 d’octubre

Autoliquidació anual: 1 al 15 d’abril

Pagament fraccionat: 1 al 20 d’octubre

Autoliquidació anual: 1 al 20 d’abril

Model 592 (obligació trimestral) 1 al 15 d’abril, juliol i octubre 1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Model 592 (obligació mensual) 1 al 15 de cada mes per a cada mes, excepte:

 • Abril: 1 al 17 de maig
 • Juliol: 1 al 16 d’agost
1 al 20 de cada mes per a cada mes, excepte:

 • Abril: 1 al 22 de maig
 • Juliol: 1 al 21 d’agost
Model 593 (obligació trimestral) 1 al 25 de gener, abril, juliol i octubre excepte:

 • 1T 23: 1 al 25 d’abril
 • 2T 23: 1 al 26 de juliol
1 al 30 de gener, abril, juliol i octubre excepte:

 • 1T 23: 1 d’abril al 2 de maig
 • 2T 23: 1 al 31 de juliol
Model 595 (obligació trimestral) 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Model 793 1 al 15 d’abril, juliol i octubre 1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Models 795 797 1 al 15 de setembre 1 al 20 de setembre
Models 796 798 1 al 15 de febrer 1 al 20 de febrer

Aprofitem l’ocasió per a recordar-los altres obligacions (declaracions informatives) fins al 31 de gener:

 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Quart trimestre 2022: (model 179)
 • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables. Quart trimestre 2022: (model 235)
 • Impost sobre determinats serveis digitals. Quart trimestre 2022: (model 490)
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació. Resum anual 2022 (model 165)
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.). Any 2022 (model 184)
 • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Declaració anual 2022 (model 233)

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder confeccionar i presentar les declaracions.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordialDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.