Aprovats incentius fiscals per a vehicles elèctrics i pròrroga de la rebaixa de l’IVA dels aliments

Al BOE de 29 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, que inclou incentius fiscals en l’IRPF i en l’impost sobre societats respecte als vehicles elèctrics i a més prorroga la rebaixa de l’IVA dels aliments i les mesures en l’IBI i en l’IAE respecte als afectats per l’erupció volcànica de l’illa de la Palma.

Volem informar-lo que al BOE de 29 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny (RDL 5/2023), pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea.

Des del punt de vista fiscal, les principals mesures que s’adopten són les que a continuació es ressenyen, i que van entrar en vigor el dia 30 de juny.

 • En l’impost sobre el valor afegit, es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 el tipus del 0% en els productes de primera necessitat (pa, llet, fruites i verdures, ous, farines i formatges) i del 5% en pastes alimentoses i olis d’oliva i de llavors. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% per als productes de primera necessitat i del 10% per a les pastes alimentoses i olis, a partir del dia 1 del mes de novembre de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a l’octubre, sigui inferior al 5,5 %.
 • En l’impost sobre la renda de les persones físiques es crea una deducció del 15% per a la compra d’un vehicle elèctric nou. Aquesta desgravació s’estén fins al 31 de desembre de 2024 i la seva base màxima de deducció s’estableix en 20.000 euros.
 • En l’impost de societats s’estableix una amortització anticipada per a la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics endollables.

A més, aquest RDL 5/2023 estableix o prorroga ajuts per a sufragar el preu de determinats productes energètics per a empreses de transport per carretera i per a productors agraris, la gestió dels quals s’atribueix a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

A continuació, els resumim les principals mesures tributàries que es recullen en l’esmentat RDL 5/2023.

Mesures fiscals Descripció
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) Introdueix dues noves deduccions per a fomentar l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació d’infraestructures de recàrrega. La deducció per adquisició d’un vehicle elèctric nou permet deduir el 15% del valor d’adquisició o de la quantitat abonada a compte, amb una base màxima de deducció de 20.000 euros. Els vehicles elegibles han de complir uns certs requisits. La deducció per instal·lació de sistemes de recàrrega permet deduir el 15% de les quantitats satisfetes per a la instal·lació de sistemes de recàrrega en un immoble de la seva propietat, amb una base màxima anual de 4.000 euros.
Impost sobre societats (IS) S’estableix l’amortització accelerada de les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Permet amortitzar aquestes inversions multiplicant per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització. Aplica a les inversions realitzades en els períodes impositius de 2023, 2024 i 2025, sempre que es compleixin uns certs requisits i es presenti la documentació tècnica requerida.
Impost sobre el valor afegit (IVA) Es prorroga l’aplicació del tipus impositiu del 0% per als productes bàsics d’alimentació i del 5% per als olis d’oliva, llavors i pastes alimentoses durant el segon semestre de 2023. També es redueix al 5% el tipus impositiu de l’IVA per a aquestes mateixes categories de productes des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023. Se suprimeix l’IVA per a determinats productes frescos, com el pa, farines, llet, formatges, ous, fruites, verdures i cereals, durant el mateix període.
IBI/IAE Respecte als afectats per l’erupció volcànica de l’illa de la Palma, es prorroguen els beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles (IBI) i en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) que es van regular en l’article 25 del Reial decret llei 20/2021.

1. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Es fomenta l’adquisició de vehicles elèctrics «endollables» i de pila de combustible i la instal·lació d’infraestructures de recàrrega, que s’articula a través de dues noves deduccions:

1.1 Deducció per adquisició d’un vehicle elèctric nou

Es podrà deduir el 15 % del valor d’adquisició del vehicle elèctric nou, en qualsevol de les següents circumstàncies:

 • Quan el vehicle sigui adquirit entre el 30 de juny de 2023 i fins al 31 de desembre de 2024, havent-se de practicar la deducció en el període impositiu en el qual el vehicle sigui matriculat.
 • Quan s’aboni al venedor des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, una quantitat a compte per a la futura adquisició del vehicle que representi, almenys, el 25 % del valor d’adquisició, s’haurà de practicar la deducció en el període impositiu en el qual s’aboni tal quantitat, i s’haurà d’abonar la resta i adquirir el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en el qual es va produir el pagament d’aquesta quantitat.

En tots dos supòsits, la base màxima de la deducció serà 20.000 euros i estarà constituïda pel valor d’adquisició del vehicle, incloses les despeses i tributs inherents a l’adquisició, havent de descomptar aquelles quanties que, si és el cas, haguessin estat subvencionades o fossin a través d’un programa d’ajuts públics.

1.2 Deducció per instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica

Es podrà deduir el 15 % de les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per a la instal·lació durant aquest període en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin la instal·lació, havent de descomptar aquelles quanties que, si és el cas, haguessin estat subvencionades a través d’un programa d’ajuts públics. En cap cas, donaran dret a practicar deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.

Es consideraran com a quantitats satisfetes les necessàries per a dur-la a terme (inversió en equips i materials, despeses per la seva instal·lació i les obres necessàries per al seu desenvolupament).

La deducció es practicarà en el període impositiu en el qual finalitzi la instal·lació, que no podrà ser posterior a 2024. Quan la instal·lació finalitzi en un període impositiu posterior a aquell en el qual es van abonar quantitats per aquesta instal·lació, la deducció es practicarà en aquest últim prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre d’aquest període impositiu.

Per a l’aplicació de la deducció s’haurà de comptar amb les autoritzacions i permisos establerts en la legislació vigent.

2. Impost sobre societats (IS)

2.1 Amortització accelerada de les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

S’incorpora un incentiu fiscal destinat a promoure les instal·lacions de recàrrega noves.

Així, es podran amortitzar, en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades, les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, de potència normal o d’alta potència afectes a activitats econòmiques, i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025.

Requisits:

 • Aportació de la documentació tècnica preceptiva, segons les característiques de la instal·lació, en forma de projecte o memòria, prevista en el Reial decret 842/2002.
 • Obtenció del certificat d’instal·lació elèctrica diligenciat per la comunitat autònoma competent.

3. Impost sobre el valor afegit (IVA)

Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2023 els següents tipus de gravamen:

 • El tipus de gravamen del 0%, regulat en el Reial decret llei 20/2022 que afecta els següents productes:
 1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 2. Les farines panificables.
 3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 4. Els formatges.
 5. Els ous.
 6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
 • El tipus de gravamen del 5%, per als olis d’oliva i de llavors i les pastes alimentoses.
 • Aquests tipus seran del 4 i 10%, respectivament, a partir de l’01-11-2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a l’octubre, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, els tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions seran el 0,5 i 1,4% per 100, respectivament.

4. IBI/IAE. Afectats per l’erupció volcànica de l’illa de la Palma

Respecte als afectats per l’erupció volcànica de l’illa de la Palma, es prorroguen els beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles (IBI) i en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) que es van regular en l’article 25 del Reial decret llei 20/2021.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.