Aprovat el desenvolupament Mecanisme RED per a empreses

S’ha publicat el Reial decret 608/2023, de l’11 de juliol, pel qual es desenvolupa el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, que, una vegada activat, permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball. Igualment, introdueix novetats rellevants en el reglament d’acomiadaments col·lectius.

El Reial decret 608/2023, de l’11 de juliol, publicat al BOE el 12 de juliol, desenvolupa els aspectes materials i procedimentals del Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, instrument el règim general de funcionament del qual es troba recollit en l’article 47 bis de l’Estatut dels Treballadors (ET), que, una vegada activat, permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball.

Encara que l’1 d’abril de 2022 es va activar per al sector de les agències de viatge, per la crisi que van travessar a conseqüència de la COVID-19, la seva posada en marxa definitiva requeria el desenvolupament de l’article 47 bis de l’ET. Això s’ha dut a terme a través d’aquest Reial decret 608/2023.

La norma va entrar en vigor el 13 de juliol de 2023 i serà aplicable als procediments la comunicació empresarial d’inici dels quals es produeixi després de la seva entrada en vigor.

Els acomiadaments col·lectius i expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que s’haguessin iniciat a la data de l’entrada en vigor de la norma es regiran per la normativa vigent en el moment del seu inici.

Es tracta d’un mecanisme similar als ERTO que té com a finalitat proporcionar a les empreses mecanismes interns per a ajustar-se davant de situacions de crisis, canvis cíclics de la demanda, d’aquí ve que s’hagin articulat sota dues modalitats: cíclica i sectorial.

Modalitats i activació del Mecanisme RED

El Mecanisme RED pot ser activat en les modalitats cíclica (quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització) i sectorial (quan en un determinat sector o sectors d’activitat s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional dels treballadors), previstes en l’article 47.bis.1 de l’Estatut dels Treballadors.

L’activació es realitzarà per acord del Consell de Ministres i prèvia informació a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en l’àmbit estatal, que serà objecte de publicació al BOE.

En el cas del Mecanisme RED sectorial, es podran incloure els criteris conforme als quals es defineix un determinat sector d’activitat.

Mesures aplicables

Una vegada activat el Mecanisme RED, les empreses podran sol·licitar voluntàriament a l’autoritat laboral competent la reducció de la jornada o la suspensió dels contractes de treball, mentre estigui activat el Mecanisme, en qualsevol dels seus centres de treball i en els termes previstos en aquesta norma.

 • El contracte de treball es podrà suspendre quan el cessament de l’activitat que venia desenvolupava el treballador afecti dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària de treball.
 • S’entendrà per reducció de jornada la disminució temporal de l’activitat laboral, que es podrà computar sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual. La reducció de la jornada de treball diària podrà comportar el cessament d’activitat durant un màxim d’hores al dia; mentre que la reducció de la jornada setmanal, mensual o anual podrà suposar el cessament d’activitat durant unes hores al dia o durant jornades completes, dins del límit percentual màxim, setmanal, mensual o anual, fixat.
 • En la mesura en què això sigui viable, es prioritzarà l’adopció de mesures de reducció de jornada enfront de les de suspensió de contractes.
 • Durant l’aplicació d’un expedient derivat del Mecanisme RED, cada treballador només es podrà veure afectat en exclusiva per una reducció de la seva jornada o per una suspensió del seu contracte, sense que hi pugui haver una combinació d’ambdues, i sense perjudici de l’afectació o desafectació, o de la variació en el percentatge de reducció de jornada, que es produeixin davant l’alteració de les circumstàncies al·legades com a causa justificativa de les mesures.
 • L’abast i durada de les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de jornada s’adequaran a la situació que es pretén superar, entesa en els termes de l’acord d’activació.

Procediment

Es preveuen les diverses fases procedimentals, que arrenquen de la comunicació empresarial d’inici i conformació de la comissió negociadora en representació dels treballadors en el centre o centres afectats, en termes que remeten a l’art. 41.4 de l’ET, fins a la finalització del procediment amb l’acord o desacord en període de consultes i la resolució de l’autoritat laboral.

 1. Comunicació inicial: l’empresa ha de comunicar de manera fefaent als treballadors o els seus representants la seva intenció d’iniciar el procediment, per a conformar la comissió representativa.
 2. Constitució de la comissió negociadora: la comissió es regirà pel que s’estableix en l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors, amb particularitats previstes en el reial decret.
 3. Termini per a constituir la comissió: el termini màxim per a formar la comissió representativa és de cinc dies des de la comunicació inicial, però si algun centre de treball afectat no té representació legal dels treballadors, el termini s’amplia a deu dies.
 4. Documentació requerida: la norma estableix les dades i la documentació que han d’acompanyar a la comunicació formal d’obertura del període de consultes.
 5. Durada del període de consultes: el període de consultes té una durada màxima de quinze dies. En empreses amb menys de cinquanta treballadors, aquest període no superarà els set dies, encara que es pot ampliar per acord.
 6. Sol·licitud i tràmit: l’empresa ha de presentar la sol·licitud per a aplicar les mesures de reducció de jornada o suspensió de contracte a través de la seu electrònica de l’autoritat laboral competent.
 7. Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social: l’autoritat laboral envia la sol·licitud a la Inspecció de Treball perquè emeti un informe sobre la situació i els criteris utilitzats per a designar als treballadors afectats.

L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social versarà sobre els extrems de la comunicació empresarial i la concurrència en l’empresa de la situació prevista en l’acord d’activació, i s’haurà de pronunciar sobre la concurrència en l’empresa de la situació temporal, cíclica o sectorial, descrita en el corresponent acord d’activació del Mecanisme RED segons l’acreditat en la documentació aportada, així com el compliment per part de l’empresa de qualssevol altres requisits previstos per aquest acord. L’informe verificarà si els criteris utilitzats per a la designació dels treballadors afectats per l’acomiadament no resulten discriminatoris pels motius contemplats en l’article 17.1 de l’Estatut dels Treballadors. Aquest informe haurà de ser evacuat en l’improrrogable termini de set dies des de la sol·licitud d’aplicació del Mecanisme RED per part de l’empresa a l’autoritat laboral i quedarà incorporat a l’expedient.

 1. Intervenció de l’autoritat laboral: l’autoritat laboral pot enviar advertiments, recomanacions i actuar com a mediador si ho sol·licita alguna de les parts.
 2. Observacions de la representació dels treballadors: la representació dels treballadors pot fer observacions en qualsevol etapa del procediment.
 3. Resolució amb acord: si el període de consultes conclou amb acord entre les parts, l’autoritat laboral autoritza l’aplicació del Mecanisme RED segons els termes de l’acord.
 4. Resolució sense acord: si el període de consultes acaba sense acord, l’autoritat laboral dictarà una resolució estimant o desestimant la sol·licitud empresarial.
 5. Pròrroga de la mesura: l’empresa pot proposar una pròrroga de la mesura en qualsevol moment durant la seva vigència, i es discutirà en un nou període de consultes de fins a cinc dies.
 6. Termini per a la resolució: el termini per a dictar la resolució de l’autoritat laboral és de set dies des de la comunicació de la decisió final per part de l’empresa.
 7. Absència de pronunciament exprés: si l’autoritat laboral no emet una resolució dins del termini establert, s’entendrà autoritzada l’aplicació del Mecanisme RED segons els termes de la decisió final comunicada per l’empresa, excepte revisió per incompliment de condicions essencials.

Garanties del Mecanisme RED

Es desenvolupen les garanties del Mecanisme RED per a la protecció social dels treballadors afectats i els beneficis i obligacions empresarials associats: prestacions per desocupació, exempcions en les cotitzacions socials, accions formatives, compromís de manteniment de l’ocupació vinculada a aquestes exempcions en els sis mesos següents i límits en matèria d’hores extraordinàries, contractacions i externalitzacions d’activitat.

1. Protecció dels treballadors: els treballadors afectats per un Mecanisme RED es beneficiaran, prèvia sol·licitud col·lectiva, de les mesures en matèria de protecció social previstes en la disposició addicional quaranta-unena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i tindran la consideració de col·lectiu prioritari per a l’accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

2. Beneficis en la cotització a la Seguretat Social: durant l’aplicació de les mesures de reducció de jornada i suspensió de contracte regulades en aquest reglament, les empreses es beneficiaran de les exempcions en la cotització a la Seguretat Social que s’indiquen en la disposició addicional quaranta-quatrena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, sempre que concorrin les condicions i requisits que s’hi inclouen.

Les exempcions en la cotització estaran condicionades al manteniment de l’ocupació dels treballadors afectats per les mesures de reducció de jornada o de suspensió de contractes durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència del Mecanisme RED autoritzat.

Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar l’import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades en relació amb el treballador respecte del qual s’hagi incomplert aquest requisit, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que s’estableix en les normes de recaptació de la Seguretat Social, prèvia comprovació de l’incompliment d’aquest compromís i la determinació dels imports a reintegrar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

No es considerarà incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. Tampoc es considerarà incomplert per la fi de la crida dels treballadors amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció d’aquest.

En particular, en el cas de contractes temporals, no s’entendrà incomplert aquest requisit quan el contracte s’hagi subscrit d’acord amb el que es preveu en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors i s’extingeixi per finalització de la seva causa, o quan no es pugui dur a terme de manera immediata l’activitat objecte de contractació.

3. Límits en matèria d’hores extraordinàries, contractacions i externalitzacions: durant l’aplicació efectiva del Mecanisme RED no es podran fer hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes.

Aquesta prohibició no resultarà d’aplicació en el supòsit en què els treballadors en suspensió contractual o reducció de jornada que prestin serveis en el centre de treball afectat per noves contractacions o externalitzacions no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions que se li encomanen, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal dels treballadors.

Les empreses que estiguin aplicant alguna de les mesures de flexibilitat interna regulades en aquest reial decret podran subscriure contractes formatius sempre que les persones contractades sota aquesta modalitat no exerceixin funcions o tasques desenvolupades habitualment per les persones afectades per les mesures de suspensió o reducció de jornada.

4. Accions formatives vinculades als beneficis extraordinaris per a les empreses: durant les reduccions de jornada de treball o suspensions de contractes de treball, les empreses desplegaran accions formatives per a cadascuna de les persones afectades, que tindran com a objectiu la millora de les seves competències professionals i la seva ocupabilitat. Determinades exempcions estaran vinculades a la realització d’accions formatives.

Procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada

Es modifica el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre. Entre altres novetats, destaquen:

 • Les empreses que pretenguin tancar un o diversos centres de treball, quan això suposi el cessament definitiu de l’activitat i l’acomiadament de 50 treballadors o més, ho hauran de notificar a l’autoritat laboral competent per raó del territori i al Ministeri de Treball i Economia Social, a través de la Direcció General de Treball amb una antelació mínima de sis mesos a la comunicació d’inici del període de consultes. En el cas en què no sigui possible observar aquesta antelació mínima, la notificació s’haurà de fer tan aviat com fos possible i justificant les raons per les quals no es va poder respectar el termini establert.

Aquestes empreses remetran còpia de la notificació a les organitzacions sindicals més representatives i a les representatives del sector al qual pertanyi l’empresa, tant en l’àmbit estatal com de la comunitat autònoma on se situïn el centre o centres de treball que es pretenen tancar.

 • L’autoritat laboral garantirà l’accés de les parts interessades a l’expedient administratiu i, en particular, els remetrà l’informe de la Inspecció de Treball en el moment de la seva recepció.
 • Es modifiquen les previsions del règim jurídic dels ERTO en termes anàlegs als esmentats anteriorment per als Mecanismes RED.
 • S’introdueixen algunes novetats en el règim dels procediments per força major.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.