Finalización de un contrato por obra o servicio determinado

En las próximas líneas analizamos si es causa lícita de extinción del contrato de trabajo de obra o servicio determinado la previsión de una cláusula que permita su extinción por la empresa si, cuando el contrato se vincula a una contrata, la empresa comitente comunica a la contratista que en la contrata se precisa menos mano de obra.

Es importante destacar que la validez de un contrato de obra o servicio determinado va unida al cumplimiento, como mínimo, de los siguientes requisitos:

1) La obra o servicio que constituya su objeto ha de ser de duración incierta y tener una autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad ordinaria en la empresa.
2) Que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituyen su objeto.
3) En el desarrollo del contrato el trabajador tiene que ser ocupado en la ejecución de la obra o servicio en cuestión y no en tareas diferentes.
4) El contrato no puede tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por convenio.

El Estatuto de los Trabajadores (ET) remite a la negociación colectiva, para establecer la determinación de los trabajos o tareas con autonomía y sustantividad propia que pueden cubrirse con contratos de obra o servicio. Esta remisión implica que este tipo de contratos no se pueden utilizar para tareas o trabajos diferentes de los que marque el convenio colectivo aplicable.

Sobre la admisibilidad de contrato de trabajo de obra o servicio vinculado a una contrata o subcontrata, la actual línea jurisprudencial establece que es totalmente lícito el contrato de obra o servicio con duración limitada a la vigencia de la contrata al afirmar que “aunque pueda cuestionarse la existencia de un contrato de obra o servicio determinado en sentido estricto, no cabe duda que una contrata para la prestación de servicios de seguridad para otra empresa tiene sustantividad y autonomía propia dentro de la esfera de actuación del empresario, de modo que, aunque tal actividad no pudiera incluirse en el artículo 15.1.a) del ET, sí tendría acogida en los apartados 1.b) o 1.c) del artículo 49 del ET.”.

Por tanto, el Tribunal Supremo viene a admitir la validez de la temporalidad del contrato por dos razones:

1. La necesidad empresarial cubierta con el contrato de obra es siempre temporal, con lo que cabe su extinción al amparo del artículo 49.1.b) del ET (por condición resolutoria por causas consignadas en el contrato) o en virtud de un término atípico del artículo 49.1.c) del ET.
2. Porque existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa, lo que permite la formalización de contratos de trabajo temporales de obra o servicio, vinculados a la existencia de una contrata o concesión administrativa.

Por tanto, es válido el contrato de trabajo de servicio determinado cuya duración sea coetánea con la vigencia de una contrata, siempre y cuando la finalización de la misma sea por causa distinta a la voluntad empresarial. Por esta razón, se niega la posibilidad de que antes de finalizar la obra o servicio pactado se ponga fin con el fundamento de la existencia de un acuerdo que ponga fin a la contrata, ni por la finalización anticipada de la contrata por decisión unilateral de la empresa contratista o encargada.

Para el TS, en los supuestos en que la obra o servicio pueda irse extinguiendo paulatinamente, se debe aceptar, como prueba suficiente de la extinción de los contratos de trabajo, la prueba de la finalización paulatina y natural de la obra o servicio sobre la que el contrato se articuló, siempre que no se acredite la concurrencia de fraude relacionado con dicha finalización.
No es válido el cese del trabajador si la contrata finaliza por mera voluntad del contratista. Por ello no se podrá invocar, como causa de extinción del contrato, la finalización de la contrata en los siguientes supuestos:

a) Si el contratista denuncia el vencimiento del término de la contrata o si el cese de la contrata es debido a la voluntad de la empresa contratista.
b) Si la contrata termina por causa imputable al contratista.
c) Si la contrata termina por acuerdo del empresario principal y el contratista.

Es decir, el empresario no puede extinguir la relación laboral antes de la finalización pactada, sino existe tal previsión al respecto en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo, dado que si fuese así se dejaría al arbitrio de uno de los contratantes la apreciación de la validez y el cumplimiento del contrato. En esta modalidad se puede pactar un plazo resolutorio determinado o indeterminado, según las circunstancias de la obra o servicio a ejecutar o de la concesión obtenida, pero lo que no es posible es que el contrato determine ese plazo resolutorio en contra de la naturaleza del mismo. Por ello, mientras subsista la necesidad temporal de empleados, mientras la empleadora siga siendo adjudicataria de la contrata o concesión que motivó el contrato temporal, la vigencia de éste continúa, al no haber vencido el plazo pactado para su duración.

En les properes línies analitzem si és causa lícita d’extinció del contracte de treball d’obra o servei determinat la previsió d’una clàusula que permeti la seva extinció per l’empresa si, quan el contracte es vincula a una contracta, l’empresa comitent comunica a la contractista que en la contracta es necessita menys mà d’obra.

És important destacar que la validesa d’un contracte d’obra o servei determinat va unida al compliment, com a mínim, dels següents requisits:

1) L’obra o servei que constitueixi el seu objecte ha de ser de durada incerta i tenir una autonomia i substantivitat pròpia dins del que és l’activitat ordinària a l’empresa.
2) Que s’especifiqui i identifiqui en el contracte, amb precisió i claredat, l’obra o servei que constitueixen el seu objecte.
3) En el desenvolupament del contracte el treballador ha de ser ocupat en l’execució de l’obra o servei en qüestió i no en tasques diferents.
4) El contracte no pot tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per conveni.

L’Estatut dels Treballadors (ET) remet a la negociació col · lectiva, per establir la determinació dels treballs o tasques amb autonomia i substantivitat pròpia que poden cobrir-se amb contractes d’obra o servei. Aquesta remissió implica que aquest tipus de contractes no es poden utilitzar per a tasques o treballs diferents dels que marqui el conveni col · lectiu aplicable.

Sobre l’admissibilitat de contracte de treball d’obra o servei vinculat a una contracta o subcontracta, l’actual línia jurisprudencial estableix que és totalment lícit el contracte d’obra o servei amb durada limitada a la vigència de la contracta en afirmar que «encara que pugui qüestionar-se la existència d’un contracte d’obra o servei determinat en sentit estricte, no hi ha dubte que una contracta per a la prestació de serveis de seguretat per a una altra empresa té substantivitat i autonomia pròpia dins de l’esfera d’actuació de l’empresari, de manera que, encara que tal activitat no pogués incloure en l’article 15.1.a) de l’ET, sí que tindria acollida en els apartats 1.b) o 1.c) de l’article 49 de l’ET. «.

Per tant, el Tribunal Suprem ve a admetre la validesa de la temporalitat del contracte per dues raons:

1. La necessitat empresarial coberta amb el contracte d’obra és sempre temporal, de manera que cap la seua extinció a l’empara de l’article 49.1.b) de l’ET (per condició resolutòria per causes consignades en el contracte) o en virtut d’un terme atípic del article 49.1.c) de l’ET.
2. Perquè hi ha una necessitat de treball temporalment limitada per a l’empresa, el que permet la formalització de contractes de treball temporals d’obra o servei, vinculats a l’existència d’una contracta o concessió administrativa.

Per tant, és vàlid el contracte de treball de servei determinat la durada dels quals sigui coetània amb la vigència d’una contracta, sempre que la finalització de la mateixa sigui per causa diferent de la voluntat empresarial. Per aquesta raó, es nega la possibilitat que abans de finalitzar l’obra o servei pactat es posi fi amb el fonament de l’existència d’un acord que posi fi a la contracta, ni per la finalització anticipada de la contracta per decisió unilateral de la empresa contractista o encarregada.

Per al TS, en els supòsits en què l’obra o servei pugui anar extingint gradualment, s’ha d’acceptar, com a prova suficient de l’extinció dels contractes de treball, la prova de la finalització gradual i natural de l’obra o servei sobre la qual el contracte es va articular, sempre que no s’acrediti la concurrència de frau relacionat amb aquesta finalització.
No és vàlid el cessament del treballador si la contracta finalitza per mera voluntat del contractista. Per això no es pot invocar, com a causa d’extinció del contracte, la finalització de la contracta en els següents supòsits:

a) Si el contractista denuncia el venciment del terme de la contracta o si el cessament de la contracta és degut a la voluntat de l’empresa contractista.
b) Si la contracta acaba per causa imputable al contractista.
c) Si la contracta acaba per acord de l’empresari principal i el contractista.

És a dir, l’empresari no pot extingir la relació laboral abans de la finalització pactada, sinó hi ha aquesta previsió al respecte en el conveni col · lectiu o en el contracte de treball, ja que si fos així es deixaria a l’arbitri d’un dels contractants l’apreciació de la validesa i el compliment del contracte. En aquesta modalitat es pot pactar un termini resolutori determinat o indeterminat, segons les circumstàncies de l’obra o servei a executar o de la concessió obtinguda, però el que no és possible és que el contracte determini aquest termini resolutori en contra de la naturalesa del mateix . Per això, mentre subsisteixi la necessitat temporal d’empleats, mentre l’ocupadora segueixi sent adjudicatària de la contracta o concessió que va motivar el contracte temporal, la vigència d’aquest continua, en no haver vençut el termini pactat per a la seva durada.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.