Se ha aprobado la nueva Ley Hipotecaria

 

El passat dia 15 de maig va veure la llum la reforma de la Llei Hipotecària, una vegada aprovada pel Senat. 

Com tothom sap, ha estat aprovada amb el vot del Partit Popular, tant al Congrés com al Senat, malgrat les moltes esmenes que van presentar els altres partits i que no han sigut tingudes en compte. El que més s’està criticant és la irretroactivitat de la norma per a aquells habitatges que han estat objecte de subhasta i desallotjament. Però hauríem de recórrer al principi d’irretroactivitat de les lleis per entendre que això no podria ser, sobretot perquè els immobles subhastats en molts casos ja no pertanyen a tercers ni als mateixos bancs. Sí que és cert que la nova Llei contempla situacions que afavoreixen els menys protegits, els consumidors, quan preveu que no es podran executar els desallotjaments durant almenys dos anys en casos de famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb fills menors de tres anys, amb discapacitats, desocupats i altres supòsits que fins ara no es contemplaven. 

Ara be el compliment dels requisits anteriors s’haurà de justificar en el procediment hipotecari, mitjançant aportació de certificats de rendes, nòmines, certificats de prestacions, llibre de família, certificats d’empadronament, etc. 

També això era previsible; tant els Tribunals d’ofici com els deutors podran denunciar l’existència de clàusules abusives, sempre que constitueixin el fonament de l’execució o en determinin la quantitat. Tot el que s’ha dit no serveix només per a les noves execucions hipotecàries, sinó que la Llei també preveu que en els procediments en curs els executats tenen dret a iniciar un expedient d’oposició en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor de la Llei. Què comportarà tot això? Doncs que es produirà una allau d’incidents, que una vegada més col·lapsaran els Jutjats en perjudici de tots. 

Segons el resultat de la compareixença per tractar de l’oposició el Jutge podrà deixar sense efecte l’execució o fixar la quantitat per la que s’ha de continuar. L’auto que dicti el Jutge amb les declaracions esmentades, podrà ser recorregut en Apel·lació. 

Finalment, com sigui que també hi ha moltes entitats financeres que han optat per l’execució extrajudicial de les hipoteques, o sigui a través de Notari, també els afectarà la Llei, i el Notari haurà de suspendre la Subhasta si el deutor acredita que dintre del mes, des de l’entrada en vigor de la llei, ha interposat demanda judicial plantejant la abusivitat d’alguna de les clàusules.   

Senyors, benvinguda la nova Llei, ha nascut una nova eina que donarà molta feina als advocats i, per descomptat, a l’Administració de Justícia.

 

 

El pasado día 15 de mayo vio la luz la reforma de la Ley Hipotecaria, una vez aprobada por el Senado. 

Cómo todo el mundo sabe, ha sido aprobada con el voto del Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, a pesar de las muchas enmiendas que presentaron los otros partidos y que no han sido tenidas en cuenta. Lo que más se está criticando es la irretroactividad de la norma para aquellas viviendas que han sido objeto de subasta y desalojo. Pero tendríamos que recurrir al principio de irretroactividad de las leyes para entender que esto no podría ser, sobre todo porque los inmuebles subastados en muchos casos ya no pertenecen a terceros ni a los mismos bancos. Sí que es cierto que la nueva Ley contempla situaciones que favorecen a los menos protegidos, los consumidores, cuando prevé que no se podrán ejecutar los desalojos durante al menos dos años en casos de familias numerosas, familias monoparentales, familias con hijos menores de tres años, con discapacitados, parados y otros supuestos que hasta ahora no se contemplaban. 

Ahora bien, el cumplimiento de los requisitos anteriores se habría de justificar en el procedimiento hipotecario, mediante aportación de certificados de renta, nóminas, certificados de prestaciones, libro de familia, certificados de empadronamiento, etc.

 También esto era previsible; tanto los Tribunales de oficio como los deudores podrán denunciar la existencia de cláusulas abusivas, siempre que constituyan el fundamento de la ejecución o determinen la cantidad. Todo lo que se ha dicho no sirve sólo para las nuevas ejecuciones hipotecarias, sino que la Ley también prevé que en los procedimientos en curso los ejecutados tienen derecho a iniciar un expediente de oposición en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley. ¿Qué comportará todo esto? Pues que se producirá un alud de incidentes, que una vez más colapsarán los Juzgados en perjuicio de todos.

Según el resultado de la comparecencia para tratar de la oposición el Juez podrá dejar sin efecto la ejecución o fijar la cantidad por la que se tiene que continuar. El auto que dicte el Juez con las declaraciones mencionadas, podrá ser recorrido en Apelación. 

Finalmente, como sea que también hay muchas entidades financieras que han optado por la ejecución extrajudicial de las hipotecas, o sea a través de Notario, también les afectará la Ley, y el Notario tendrá que suspender la Subasta si el deudor acredita, dentro del mes desde la entrada en vigor de la ley, que ha interpuesto demanda judicial planteando la abusividad de alguna de las cláusulas. 

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.