Pactos de no competencia en el marco de un contrato de agencia

En el marc del contracte d’agència, quan la competència que pretenem evitar, es refereix a la que pugui dur-se a terme durant la vigència de la relació, tractarem de «pactes d’exclusiva» i quan vulguem regular la competència que pot sorgir després de la finalització de la relació, tractarem de «Pactes de no competència».

Els «Pactes d’exclusiva«, es poden establir per obligar l’empresari, l’agent o tots dos alhora. En virtut d’aquests, l’empresari atorgarà un territori, un àmbit geogràfic en el qual únicament i exclusivament l’Agent en qüestió, podrà promoure els productes de l’empresari, quedant aquest obligat a no atorgar aquesta facultat o dret a cap altra persona, serà llavors un agent exclusiu. Res impedeix que aquesta atribució sigui de grups de clients o persones, en lloc d’àmbits territorials.

En sentit contrari, en virtut d’aquests pactes, l’agent quedarà obligat a no actuar en nom d’altres empresaris els productes siguin competidors. És una pràctica estesa, la imposició de pactes d’exclusiva de caràcter genèric, en virtut dels quals, l’agent no pot promoure productes de cap altre empresari, tant si és competidor del principal. S’ha de considerar sobre això que això suposa una prohibició contrària a una de les característiques principals de la figura de l’Agent, com és el fet de ser un empresari independent, resultant que un pacte d’aquest estil, converteix l’agent en un mediador dependent, més pròxim al representant de Comerç.

Els «Pactes de no competència«, referits a una no competència post-contractual, han de respectar determinats requisits assenyalats per la Llei. Aquests requisits són:

  1. Ha de constar expressament per escrit
  2. No podran tenir una durada superior a 2 anys, a comptar des de l’extinció del contracte
  3. Només podrà referir-se a la zona geogràfica o a aquesta i al grup de persones atorgats o confiats a l’agent
  4. Només podrà afectar la classe de béns o de serveis, que eren promoguts per l’agent 

En el marco del contrato de agencia, cuando la competencia que pretendemos evitar, se refiere a la que pueda llevarse a cabo durante la vigencia de la relación, trataremos los “pactos de exclusiva” y cuando queramos regular la competencia que puede surgir tras la finalización de la relación, trataremos de “Pactos de no competencia”.  

Los “pactos de exclusiva”, pueden establecerse para obligar al empresario, al agente o a ambos a la vez. En virtud de estos, el empresario otorgará un territorio, un ámbito geográfico en el que única y exclusivamente el Agente en cuestión, podrá promover los productos del empresario, quedando este obligado a no otorgar esa facultad o derecho a ninguna otra persona, será entonces un agente exclusivo. Nada impide que dicha atribución sea de grupos de clientes o personas, en lugar de ámbitos territoriales.  

En sentido contrario, en virtud de estos pactos, el Agente quedará obligado a no actuar en nombre de otros empresarios cuyos productos sean competidores. Es una práctica extendida, la imposición de pactos de exclusiva de carácter genérico, en virtud de los cuales, el agente no puede promover productos de ningún otro empresario, sea o no competidor del principal. Debe considerarse al respecto que ello supone una prohibición contraria a una de las características principales de la figura del Agente, cual es el hecho de ser un empresario independiente, resultando que un pacto de este estilo, convierte al agente en un mediador dependiente, más próximo al Representante de Comercio.  

Los “Pactos de no Competencia”, referidos a una no competencia post-contractual, deben respetar determinados requisitos señalados por la Ley. Estos requisitos son:  

  1. Deben constar expresamente por escrito 
  2. No podrán tener una duración superior a 2 años, a contar desde la extinción del contrato 
  3. Solo podrá referirse a la zona geográfica o a ésta y al grupo de personas otorgados o confiados al agente  
  4. Sólo podrá afectar a la clase de bienes o de servicios, que venían siendo promovidos por el agenteDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.