Novedades en materia de desahucios en la última reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil

En els últims anys, en matèria de desnonament per falta de pagament, el legislador processal ha modificat en vàries ocasions i de forma substancial molts dels elements del procés que s’ha de seguir en el nostre ordenament jurídic per aconseguir portar a terme un desnonament de forma judicial i aconseguir així recuperar la possessió de la finca per part d’aquell propietari que ha vist perjudicats els seus interessos quan l’arrendatari ha deixat de satisfer les rendes mensuals.

En un primer moment, el legislador en l’any 2009 va aprovar una reforma bastant innovadora tota vegada que, a fi i efecte d’intentar protegir els interessos dels propietaris que s’estaven veient greument perjudicats com a conseqüència de l’excessiva protecció de l’arrendatari en aquest tipus de procediments, va reduir considerablement els requisits exigits per considerar notificat a un llogater del procediment judicial que s´ havia iniciat contra aquest en el sentit d’introduir un tercer paràgraf en l’article 164 en el que es preveia que la notificació  del procediment s’ha de fer en la finca objecte d’arrendament, i en el cas que la mateixa resultés negativa, la notificació serà efectuada directament per edictes sense necessitat de realitzar cap tipus d´averiguació de domicili  com anteriorment es contemplava.

Malgrat la introducció d’aquesta modificació,  que s’ha de ressenyar que va ajudar a la agilització processal del mateix, el procés continuava sense ajustar-se a les necessitats actuals ja que el propietari continuava patint un greu perjudici en el temps emprat per recuperar la possessió de la seva finca.

És per això que el legislador va optar el passat mes d´Octubre de 2011, per aprovar la reforma 37/2011 la qual ara sí la mateixa sí s’adequa a les necessitats que actualment la nostra societat requereix , recollint en el nou redactat de l´ article 440.3 de la Llei d´Enjudiciament Civil quer la tramitació del desnonament es realitzarà com la d’un procediment monitori, introduint la gran novetat de què si el llogater no desallotja , ni paga, ni s´ oposa en el termini de deu dies, es procedirà a dictar resolució posant fi al procediment i acordant l’immediat llançament sense la necessitat de notificar-li res més, i evitant així la celebració de la corresponent vista.

Ara sí sembla ser que el nostre ordenament jurídic sí s’ha ajustat una mica més a les necessitats actuals permetin-nos disposar d’un procediment molt més àgil i eficaç en aquesta matèria, per lo que quan es trobi  en aquesta situació, haurà d’acudir a un advocat expert en la matèria als efectes de garantir-li la protecció dels seus interessos i drets iniciant la tramitació del procediment exposat sense més dilació. 

¿Qué novedades ha introducido el legislador en materia de desahucios en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil? 

En los últimos años, en materia de desahucio por falta de pago, el legislador procesal ha modificado en varias ocasiones, y de forma sustancial, muchos de los elementos del proceso que hay que seguir en nuestro ordenamiento jurídico, para conseguir llevar a cabo un desahucio de forma judicial y poder así recuperar la posesión de la finca por parte de aquel propietario que ha visto perjudicados sus intereses cuando el arrendatario ha dejado de abonar las rentas mensuales. 

En un primer momento, el legislador en el año 2009 aprobó una reforma bastante innovadora toda vez que, en aras de intentar proteger los intereses de los propietarios que se estaban viendo gravemente perjudicados debido a la excesiva protección del arrendatario en este tipo de procedimientos, mermó considerablemente los requisitos exigidos para dar por notificado a un inquilino del procedimiento judicial que se había iniciado contra éste en el sentido de introducir un tercer párrafo en el artículo 164 en el que se preveía que la notificación del procedimiento debe hacerse en la finca objeto de arriendo, y en caso que la misma resultare negativa, la notificación será efectuada directamente por edictos sin necesidad de realizar ninguna averiguación de domicilio como anteriormente se preveía.  

A pesar de la introducción de dicha modificación, que cabe destacar sí ayudó a la agilización procesal del mismo, el proceso seguía sin ajustarse a las necesidades actuales ya que el propietario seguía sufriendo una gran demora para recuperar la posesión de su finca. 

Es por ello que el legislador optó por aprobar, el pasado mes de octubre de 2011, la reforma 37/2011 en la que ahora la misma sí se adecúa a las necesidades que actualmente nuestra sociedad requiere, recogiendo en el nuevo redactado del artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la tramitación del desahucio será como la de un procedimiento monitorio, introduciendo la gran novedad de que si el inquilino no desaloja, ni paga, ni se opone en el plazo de diez días, se procederá a dictar resolución poniendo fin al procedimiento y acordando el inmediato lanzamiento sin necesidad de notificarle nada más, y evitando así la celebración de la correspondiente vista.  

Ahora sí parece ser que nuestro ordenamiento jurídico sí se ha ajustado un poco más a las necesidades actuales permitiéndonos disponer de un procedimiento mucho más ágil y eficaz en esta materia, por lo que cuando se encuentre en esta situación deberá acudir a un abogado experto en la materia a fin de garantizarle la protección de sus intereses y derechos iniciando la tramitación del proceso narrado sin más premura.   Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.