Los Abogados contra las tasas judiciales

Ha transcorregut un any des de l’entrada en vigor de la Llei de Taxes Judicials, i quin és el balanç que els advocats podem fer? Doncs, sincerament, mes negatiu no pot ser. A saber :

 1. S’han reduït els litigis a costa de deixar fora del Sistema als que menys recursos conòmics tenen.
 2. Les taxes han afavorit el «Abús i Impunitat de les Administracions Públiques», exemptes del pagament.
 3. Les empreses i particulars amb majors recursos econòmics, no d’ han patit cap privació en l’accés a la justíci , ni tan sols en cas d’«Abús».
 4. Limitació de l’accés a la justícia.
 5. Vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva .
 6. Restricció per a exigir i fer valer tots els demés drets.
 7. La recaptació per taxes fins setembre 2013 ha estat de 103 Milions d’euros, molt Lluny dels 306 Milions previstos per el Ministeri per tot l’any.
 8. El ministre Alberto Ruiz Gallardón ha incomplert el compromís de que el seu import es destinaria a millorar l’assistència jurídica gratuïta , de fet es desconeix el destí de la recaptació per taxes i ni tan sols figura al Pressupost de 2014 del Ministeri de Justícia .
 9. Perjudica essencialment a la classe mitjana i treballadora.

Advocats, Jutges, Fiscals, Secretaris Judicials, Sindicats, Organitzacions de Consumidors, els ciutadans, tots protestem contra una llei injusta, que únicament persegueix un fi recaptatori , i que a aquestes alçades ja ningú creu que vagi a contribuir a millorar el funcionament de la justícia, ni a protegir els interessos d’aquells ciutadans mancats de recursos econòmics.

Inclus Europa també està en contra d’aquetes taxes . Els advocats Europeu , agrupats en la Federació de Col•legis d’Advocats d’Europa ( FBE ), les consideren una clara limitació a l’ accés a la Justícia fent inviables la tutela judicial efectiva consagrada tant a La Constitució Espanyola com en dels Tractats Internacionals .

Sembla increïble, però és cert, que «aquells» que tenen com primera obligació de la defensa i fer complir la Constitució, i per tant vetllar per els drets fonamentals de tots els espanyols, son els primers que la vulneren, i el més greu, amb total impunitat, provocant que el ciutadà tingui que desistir d’iniciar accions judicials, o no continuar amb elles (interposició de recursos), renunciant als seus legítims drets, i per tant, quedant a mercè d’aquells que si poden pagar l’accés a la justícia, o mercè d’aquells que simplement estan exempts de pagament.

Ha transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales, y ¿cuál es el balance que los abogados podemos hacer? Pues, sinceramente, más negativo no puede ser. A saber:

 1. Se han reducido los litigios a costa de dejar fuera del sistema a los que menos recursos económicos tienen.
 2. Las tasas han favorecido el «abuso e impunidad de las Administraciones Públicas», exentas del pago.
 3. Las empresas y particulares con mayores recursos económicos, no han sufrido privación alguna en el acceso a la justicia, ni siquiera en caso de «abuso».
 4. Limitación del acceso a la justicia
 5. Vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
 6. Restricción para exigir y hacer valer todos los demás derechos.
 7. La recaudación por tasas hasta septiembre 2013 ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.
 8. El Ministro Alberto Ruiz Gallardón ha incumplido su compromiso de que su importe se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita, de hecho se desconoce el destino de la recaudación por las tasas y ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.
 9. Perjudica esencialmente a la clase media y trabajadora.

Abogados, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Sindicatos, organizaciones de consumidores, los ciudadanos, todos protestamos contra una Ley injusta, que únicamente persigue un fin recaudatorio, y que a estas alturas ya nadie cree que vaya a contribuir a mejorar el funcionamiento de la justicia, ni a proteger los intereses de aquellos ciudadanos carentes de recursos económicos.

Incluso Europa también está en contra de estas tasas. Los abogados europeos, agrupados en la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), las consideran una clara limitación al acceso a la Justicia haciendo inviable la tutela judicial efectiva consagrada tanto en la Constitución Española como en los Tratados Internacionales.

Parece increíble, pero es cierto, que “aquellos” que tienen como primera obligación la de defender y hacer cumplir la Constitución, y por tanto velar por los derechos fundamentales de todos los españoles, son los primeros que la vulneran, y lo más grave, con total impunidad, provocando que el ciudadano tenga que desistir de iniciar acciones judiciales, o no continuar con ellas (interposición de recursos), renunciando a sus legítimos derechos, y por tanto quedando a merced de aquellos que si pueden pagarse el acceso a la Justicia, o a merced de aquellos que simplemente están exentos de dicho pago.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.