Consecuencias de la declaración del concurso como culpable.

Bé, en primer lloc no a tots els concursos s’obre la peça de qualificació ja que la qualificació està destinada a sancionar civilment aquelles conductes del concursat, dels seus representants legals, dels seus administradors o inclús de tercers que haguessin provocat o empitjorat l’estat d’insolvència.

Quan s’obre doncs la secció de qualificació?

S’obre quan s’apertura la fase de liquidació o bé quan s’acorda un conveni amb una condonació superior a un terç dels crèdits o amb una espera superior a tres anys. Efectivament, serà llavors quan el concurs de creditors podrà qualificar-se com a fortuït o bé com a culpable.

La llei concursal en el seu article 164 i següents fixa els supòsits en els quals procedeix la qualificació com a culpable. De fet, aquests supòsits són els següents:

 1. En supòsits de doble comptabilitat o d’irregularitats rellevants per la comprensió de la situació patrimonial o financera
 2. Si es detectés que juntament amb la presentació del concurs s’haguessin adjuntat documents falsos o bé dades poc exactes.
 3. Si el conveni s’incompleix per causa atribuïble al concursat i aquest fet hagués provocat l’apertura de la fase de liquidació d’ofici.
 4. En el cas que el deutor hagi efectuat alçament de béns total o parcial en perjudici dels seus creditors o hagués efectuat algun acte per dificultar, demorar o impedir l’eficàcia d’embargaments en procediments d’execució iniciats o de previsible iniciació.
 5. Quan durant els dos anys anteriors a la data de declaració del concurs haguessin sortit del patrimoni del deutor béns i drets de forma fraudulenta.
 6. En el supòsit de que abans de la data de declaració del concurs el deutor hagués realitzat qualsevol acte jurídic per tal de simular una situació patrimonial fictícia.

Així doncs, aquests són els supòsits pels quals procedeix sí o sí la qualificació del concurs com a culpable. De totes maneres, als mateixos s’hi ha de sumar aquelles actuacions del deutor, o dels seus legals representants, administradors o liquidadors en les que es presumeixi dol o culpa greu. Malgrat aquests semblin conceptes amplis i abstractes, s’entén que s’ha actuat amb dol o culpa greu quan s’hagi incomplert el deure de sol•licitar la declaració del concurs, quan no es col•labori amb el jutge del concurs o amb l’administració concursal o si tot i estar-hi obligats, no es formulessin comptes anuals, no les sotmetessin a auditoria o, un cop aprovades, no les haguessin dipositat al Registre Mercantil en algun dels últims 3 exercicis anteriors als de la declaració de concurs.

I un cop assentat tot això, la pregunta que pot sorgir en cas de ser representant legal, administrador o liquidador social és la següent: Poden condemnar-me en cas de que el concurs de persona jurídica es declari culpable? En aquest cas quin tipus de condemna?

La llei concursal 22/2003 de 9 de juliol reformada per la llei 38/2011 de 10 d’octubre de 2011 en el seu antic article 172.3 avui 172 bis, regula aquest supòsit. Tot i així, la seva interpretació ha estat polèmica pels diferents criteris entre els Jutjats Mercantils i les Audiències Provincials ja que hi ha dues tesis (sancionadora vs. indemnitzatòria). Inevitablement, doncs, tal polèmica ha acabat arribant al Tribunal Suprem, el qual es va pronunciar per primera vegada amb data 23 de febrer de 2011. Des de llavors fins ara, ha pogut anar desgranant la qüestió fixant doctrina al respecte per donar-nos a totes les parts claus per entendre tal article.

En primer lloc, el Tribunal Suprem resol prenent com a premissa bàsica que el sentit de l’article que el legislador realment busca és el de la protecció dels interessos dels creditors socials. Així doncs, el seu pronunciament és clar i defensa la postura que la naturalesa de responsabilitat concursal és de caràcter indemnitzatori o de rescabalament (resarcir en castellà) i no pas sancionador.

Però si considerem que l’article 172.2.3º ja preveu aquest caràcter indemnitzatori –preveu la pèrdua de qualsevol dret que s’ostenti com a creditor en el concurs per les persones afectades o declarades còmplices i la condemna a retornar els béns i drets obtinguts indegudament del patrimoni del concursat o de la massa activa, així com a indemnitzar per danys i perjudicis- quin sentit té que l’article 172 bis no tingui una finalitat sancionadora sinó d’indemnització o rescabalament? L’Audiència Provincial en la seva sentència de data 23 d’abril de 2012 conclou que es tracta d’una responsabilitat per danys.

Efectivament, ja que si la premissa de la que partim és la de rescabalar als creditors del concurs, i que qui ho ha de fer no és la concursada sinó el responsable –administradors i liquidadors de fet i dret i apoderats generals- llavors estem parlant en termes de rescabalar deutes aliens que ja no ostenten la condició d’obligació social viva o crèdit del concursat sinó la de crèdit fallit. Exactament, crèdit fallit o el que la norma denomina com a dèficit.

Possibilitats efectives de condemna

La condemna als administradors no és una conseqüència necessària de la qualificació del concurs com a culpable.

El Tribunal Suprem també s’ha pronunciat respecte aquest extrem. Cert, i de fet, es defuig d’una condemna automàtica en tots els casos de qualificació culpable tal i com s’extreu de les sentències de 6 d’octubre de 2011 i 17 de novembre de 2011 en la que s’exposa que la condemna queda supeditada a la valoració de l’actuació de cadascun dels subjectes que hagi determinat la qualificació del concurs com a culpable (administradors i liquidadors de fet i de dret, i apoderats generals). Per tant, la responsabilitat que se li pugui atribuir derivarà exclusivament de si se li pot imputar el dany que indirectament fou causat als creditors.

Deberíamos aclarar primero que no en todos los concursos se abre la pieza de calificación ya que la calificación está destinada a sancionar civilmente aquellas conductas del concursado, de sus representantes legales, de sus administradores o incluso de terceros, que hubieran provocado o agravado el estado de insolvencia.

Cuando se abre pues la sección de calificación?

Se abre cuando se apertura la fase de liquidación o bien cuando se acuerda un convenio con una condonación (quita) superior a un tercio de los créditos o con una espera superior a tres años. Efectivamente, será entonces cuando el concurso de acreedores podrá calificarse como fortuito o como culpable.

La ley concursal en su artículo 164 y siguientes fija los supuestos en los que procede la calificación como culpable. De hecho, estos supuestos son los siguientes:

 1. En supuestos de doble contabilidad o de irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera.
 2. Si se detectara que junto con la presentación del concurso hubieran adjuntado documentos falsos o datos inexactos.
 3. Si el convenio se incumple por causa atribuible al concursado y este hecho hubiera provocado la apertura de la fase de liquidación de oficio.
 4. En caso de que el deudor haya efectuado alzamiento de bienes total o parcial en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado algún acto para dificultar, demorar o impedir la eficacia de embargos en procedimientos de ejecución iniciados o de previsible iniciación.
 5. Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso hubieran salido del patrimonio del deudor bienes y derechos de forma fraudulenta.
 6. En el supuesto de que antes de la fecha de declaración del concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico para simular una situación patrimonial ficticia.

Así pues, estos son los supuestos por los que procede sí o sí la calificación del concurso como culpable. De todos modos, a éstos hay que sumar aquellas actuaciones del deudor, o de sus legales representantes, administradores o liquidadores en las que se presuma dolo o culpa grave. A pesar de que estos parezcan conceptos amplios y abstractos, se entiende que se ha actuado con dolo o culpa grave cuando se haya incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso, cuando no se colabore con el juez del concurso o con la administración concursal o si aún estar obligados, no se formularan cuentas anuales, no las sometieran a auditoría o, una vez aprobadas, no las hubieran depositado en el Registro Mercantil en alguno de los últimos 3 ejercicios anteriores a los de la declaración de concurso .

Y una vez asentado lo expuesto, la pregunta que puede surgir en caso de ser representante legal, administrador o liquidador social es la siguiente: Pueden condenarme en caso de que el concurso de persona jurídica se declare culpable? En este caso qué tipo de condena?

La ley concursal 22/2003 de 9 de julio reformada por la ley 38/2011 de 10 de octubre de 2011 en su antiguo artículo 172.3 hoy 172 bis, regula este supuesto. Sin embargo, su interpretación ha sido polémica por los diferentes criterios entre los Juzgados Mercantiles y las Audiencias Provinciales ya que hay dos tesis (sancionadora vs. indemnizatoria). Inevitablemente, pues, tal polémica ha acabado llegando al Tribunal Supremo, el cual se pronunció por primera vez con fecha 23 de febrero de 2011. Desde entonces hasta ahora, ha podido ir desgranando la cuestión fijando doctrina al respecto para darnos a todas las partes claves para entender dicho artículo.

En primer lugar, el Tribunal Supremo resuelve tomando como premisa básica que el sentido del artículo que el legislador realmente busca es el de la protección de los intereses de los acreedores sociales. Así pues, su pronunciamiento es claro y defiende la postura de que la naturaleza de responsabilidad concursal es de carácter indemnizatorio o de resarcimiento (resarcirse en castellano) y no sancionador.

Pero si consideramos que el artículo 172.2.3º ya prevé este carácter indemnizatorio -prevé la pérdida de cualquier derecho que ostente como acreedor en el concurso para las personas afectadas o declaradas cómplices y la condena a devolver los bienes y derechos obtenidos indebidamente del patrimonio del concursado o de la masa activa, así como a indemnizar por daños y perjuicios- qué sentido tiene que el artículo 172 bis no tenga una finalidad sancionadora sino de indemnización o de resarcir? La Audiencia Provincial en su sentencia de fecha 23 de abril de 2012 concluye que se trata de una responsabilidad por daños.

Efectivamente, ya que si la premisa de la que partimos es la de resarcir a los acreedores del concurso, y que quien debe hacerlo no es la concursada sino el responsable -administradores y liquidadores de hecho y derecho y apoderados generales- entonces estamos hablando en términos de resarcir deudas ajenas que ya no ostentan la condición de obligación social viva o crédito del concursado sino la de crédito fallido. Exactamente, crédito fallido o lo que la norma denomina como déficit.

Posibilidades efectivas de condena

La condena a los administradores no es una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable.

El Tribunal Supremo también se ha pronunciado respecto a este extremo. Cierto, y de hecho, se evita una condena automática en todos los casos de calificación culpable, tal y como se extrae de las sentencias de 6 de octubre de 2011 y 17 de noviembre de 2011 en las que se expone que la condena queda supeditada a la valoración de la actuación de cada uno de los sujetos que haya determinado la calificación del concurso como culpable (administradores y liquidadores de hecho y de derecho y apoderados generales). Por lo tanto, la responsabilidad que se le pueda atribuir derivará exclusivamente de si puede imputársele el daño que indirectamente fue causado a los acreedores. Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.