Alcoholemia: Responde la Entidad Aseguradora

Pot l’entitat asseguradora negar-se a cobrir els danys ocasionats per una persona que condueix sota la influència de begudes alcohòliques?

La companyia asseguradora sempre ha de respondre dels danys que ocasioni el conductor embriac enfront dels danys que es produeixin a tercers arran d’un accident de circulació.

Són moltes les ocasions en la qual, després d’un accident de circulació, els conductors que intervenen en el mateix manifesten “millor que no intervinguin els agents de l’autoritat perquè si el responsable de l’accident dóna positiu en la prova d’alcoholèmia, l’assegurança no cobreix els danys “. 

Això no és així. Tota entitat asseguradora cobreix els danys ocasionats a tercers tot i  que el conductor doni positiu en la prova d’alcoholèmia, sense perjudici  que la citada entitat asseguradora pugui reclamar l’import abonat al tercer perjudicat al conductor que circulava en estat d’embriaguesa. 

Pot l’entitat asseguradora exercitar acció de repetició? 

Si bé l’Assegurança Obligatòria recull el dret de repetició de l’entitat asseguradora enfront del prenedor , conductor o propietari del vehicle una vegada abonada per l’asseguradora els danys causats per responsabilitat civil , en els supòsits de les Assegurances Voluntàries la clàusula d’exclusió ha d’estar acceptada en els termes de l’article 3 de la Llei de Contracte d’Assegurances. 

L’asseguradora no pot excloure els danys en les assegurances voluntàries sinó està signada aquesta clàusula conforme a l’article 3 de la Llei de Contracte d’Assegurances.

Les clàusules limitatives de drets dels assegurats , suposat que ens ocupa de conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, han de complir amb vista a la seva validesa els requisits de a) ser destacades de manera especial i b) ser específicament acceptades per escrit (Art. 3 de Llei de contracte d’ Assegurances).

De l’article 3 de la llei de Contracte d’Assegurances es desprèn que l’exemplar de les condicions generals ha de ser subscrit per l’assegurat, sense el requisit del qual manca de validesa. En el cas que s’incloguin clàusules limitatives en un document separat , resulta obvi que el mateix haurà de ser també subscrit per l’assegurat . No obstant això, la jurisprudència ha mitigat aquesta exigència admetent la validesa d’aquelles condicions generals que són invocades o aportades per la part interessada o bé respecte de les quals consta la seva acceptació en les condicions particulars subscrites (Sentència del Tribunal Suprem de 7 de juliol de 2006) .

¿Puede la entidad aseguradora negarse  a  cubrir los daños ocasionados  por una persona que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas?

La compañía aseguradora siempre  debe responder de los daños  que ocasione  el conductor ebrio frente a los daños que  se  produzcan a terceros a raíz de un accidente de  circulación.

Son muchas las ocasiones  en las que, tras  un accidente de  circulación, los conductores que intervienen  en el mismo  manifiestan “ mejor que no intervengan los agentes de la autoridad porque si el responsable del accidente da  positivo en la  prueba de alcoholemia, el seguro no cubre los daños “.

Ello no es así. Toda entidad aseguradora cubre los daños ocasionados a terceros a pesar de que el conductor de positivo en la prueba de alcoholemia, sin perjuicio de que de que, dicha entidad aseguradora, pueda reclamar el importe abonado al tercero perjudicado, al conductor que circulaba en estado de embriaguez.

¿Puede la entidad aseguradora ejercitar acción de repetición?

Si bien el Seguro Obligatorio recoge el derecho de  repetición de la entidad aseguradora frente al tomador, conductor o propietario del vehículo una vez abonada por la aseguradora los daños causados por responsabilidad  civil, en los supuestos de los Seguros Voluntarios  la cláusula de exclusión debe estar aceptada en los términos del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

La aseguradora no puede excluir los daños en los seguros voluntarios si no está firmada dicha cláusula conforme al artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

Las cláusulas limitativas de derechos de los asegurados, supuesto que nos ocupa de conducir bajo los  efectos de bebidas alcohólicas, deben cumplir, en orden a su validez, los siguientes requisitos:

a) ser destacadas de modo especial; y,

b) ser específicamente aceptadas por escrito (Art. 3 de Ley de Contrato de Seguro).

Del artículo 3 de la ley de Contrato de Seguro se desprende que el ejemplar de las condiciones generales debe ser suscrito  por el asegurado, sin cuyo requisito carece de validez. En el caso de que se incluyan cláusulas  limitativas en un documento separado, resulta obvio que el mismo deberá ser también suscrito por el asegurado. Sin embargo, la jurisprudencia ha mitigado esta exigencia admitiendo la validez de aquellas condiciones generales que son invocadas o aportadas por la parte interesada o bien respecto de las cuales consta  su  aceptación en las  condiciones particulares suscritas (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2006) .Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.